Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

När sexuella upplevelser blir politik: Om kvinnlig omskärelse och sexuella ideologier

2005-2006

Forskningsprojekt inom ramen för forskningsprogrammet Kön, Sexualitet och Socialt arbete, lett av professor Sven-Axel Månsson vid Hälsa och Samhälle, Socialt arbete. Detta post doc-projekt syftar till att nå en fördjupad förståelse kring sexualitet hos omskurna kvinnor, med målet att kunna erbjuda en relevant, nyanserad och respektfull sexuell rådgivning till de unga omskurna kvinnor som lever i Sverige idag.

En utgångspunkt för projektet är att det finns en stark diskrepans mellan det svenska samhällets offentliga framställning av omskurna kvinnors möjligheter till en positiv sexualitet och den bild som kommer fram i den internationella forskningen på området: den svenska diskursen fastslår att kvinnlig omskärelse leder till berövade möjligheter till sexuell njutning och klimax, medan ett växande forskningsfält visar att detta är en förhastad slutsats.

Senare års internationella forskning ger en mer nyanserad och komplex bild av sexuella upplevelser hos omskurna kvinnor. Det strikt fysiologiska i den sexuella upplevelsen är i praktiken intimt förbundet med förväntningar hos den enskilde och med relationen till partnern; d v s med psykologiska, kulturella och sociala faktorer.

De flesta unga omskurna flickorna i Sverige idag står inför sin sexuella debut utan vägledning, då sexualitet är något som traditionellt inte berörs inom somaliska familjer. Av det omgivande samhället får de som enda signaler att de är stympade och utan förmåga att kunna njuta sexuellt. Den framställning av sexualitet och könsstympning som finns tillgänglig för yrkespersonal som vill orientera sig på området är idag begränsad och missvisande. Det som finns har ofta ideologiska övertoner och anpassar sig till det internationellt rådande aktivistperspektivet med rötter i radikalfeminismen. Påståendena om sexualitet är snarare ideologiskt än empiriskt förankrade och framställer i korthet somaliska kvinnor som enbart offer och somaliska män som känslomässigt outvecklade våldsverkare. Den internationella forskning kring omskärelse och sexualitet som har vuxit fram under senare år, och som erbjuder en radikalt annorlunda bild, är fortfarande begränsad i omfattning och relativt otillgänglig för allmänheten.

Sexualitet har en inneboende dualitet, då den ofta innefattar förlägenhet och rädsla, samtidigt som den kan vara en källa till glädje och tillfredsställelse. Målet med det föreslagna projektet är att nå fram till en vägledande kunskap om kroppen och sexualiteten, som kan förmedlas till unga omskurna kvinnor inför deras sexuella debut. En intervjustudie i kombination med en grundlig genomgång av internationell forskning kring sexualitet hos omskurna vad gäller alltifrån kliniska till kulturella aspekter kommer att generera nya ansatser under empiriinsamlande, samt fungera kompletterande i den slutliga analysen. Den teoretiska delen av projektet syftar också till en förståelse av vilka historiska och ideologiska komponenter som lett fram till den svenska (västerländska) diskursen om sexuell njutning hos kvinnor – en kulturspecifik förklaringsmodell som inte tycks fungera universellt.

Den mer tillämpningsinriktade delen av projektet sker i samarbete med Dr. Birgitta Essén vid KK UMAS och hennes projekt om kultursensitiv mottagning av flickor med annan etnisk bakgrund. Projektet vill skapa underlag för att man från samhällets sida ska kunna ge adekvat sexualrådgivning till denna grupp på ett kulturellt sensitivt sätt, vilket också ligger i linje med vårdens förebyggande verksamhet inom ungdomsgynekologi.

 

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann