Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

PhD Courses

Electrochemical Impedance Spectroscopy (HÄSA207, 3 hp)

The course outlines the main fundamental principles and application aspects of electrochemical impedance spectroscopy. The students practically train how to conduct EIS measurements. Advanced methods for interpreting EIS measurement data are emphasised. The evaluations of EIS data focuses on determining kinetics of electrochemical reactions, mass transfer phenomena, structural properties of bulk materials and the structure of interfaces. Properties of bulk materials and interfaces are modelled as equivalent electrical circuits. Physical meaning of equivalent circuit elements is considered. Application of EIS method in research is considered.
Contact: Tautgirdas Ruzgas, tautgirdas.ruzgas@mah.se

Electrochemical methods (HÄSA011, 10 hp)

The course outlines the main fundamental principles and application aspects of electrochemical methods. It considers electrode processes, thermodynamics and kinetics of electrochemical reactions, and mass transfer phenomena relevant of electrochemical reactions. A number of electrochemical methods are discussed, specifically, methods based on potential step (chronoamperometry), methods based on potential sweep (linear sweep voltammetry, cyclic voltammetry), methods based on controlled convectionhydrodynamics (rotating electrode techniques), and methods based on concept of impedance (electrochemical impedance spectroscopy).
Contact: Tautgirdas Ruzgas, tautgirdas.ruzgas@mah.se

Mathematics of Biofilms. Introductory Course (HÄSA215, 5 hp)

The main idea of this course is to introduce the principal mathematical notions and basic analytical techniques needed for mathematical modelling of biofilms. A reasonable balance will be maintained between abstractness of the approach and concreteness of the mathematical models used as examples to illustrate the studied mathematical constructions. A background in basic mathematics will be helpful, but not required. The goal is to give the student a good understanding of the fundamental mathematical concepts, which already found applications in mathematical modelling of biofilms and biointerfaces. Specific applications will be emphasized throughout the course. The course is designed for postgraduate students interested in mastering the mathematical modelling methodology.
Contact: Vitaly Cocherbitov, vitaly.kocherbitov@mau.se

Supramolecular Chemistry (HÄSA213, 5hp)

The content of the course covers supramolecular chemistry in the context of biological systems with special emphasis on biomimetic and bioinspired chemistry. The course starts by introducing the students to the subject with focus on molecular recognition and how to measure and quantify intermolecular interactions. This is followed by a discussion of bioorganic, biological and bio-inspired systems, templates in chemistry, organization at interfaces, molecular machines and finally biomimetic catalysis. Excercises will support the contents taught in the course.
Contact: Börje Sellergren, borje.sellergren@mah.se

Research Laboratory Methodology - Ellipsometry (HÄSA009, 3 hp)

Kursen är uppdelad i både teoretiska och praktiska moment. De viktigaste delarna behandlar ljusets polarisation och hur polarisationen beskrivs matematiskt, ljusets reflektion och hur en ytas optiska egenskaper kan beskrivas, beräkningar av ytan optiska egenskaper (reflektionsegenskaper) från optiska modeller och hur optiska parametrar (brytningsindex och tjocklek) kan bestämmas från experimentella mätningar samt hur adsorberad mängd kan beräknas.
Contact: Tautgirdas Ruzgas, tautgirdas.ruzgas@mah.se

Research Laboratory Methodology I (HÄSA202, 8hp)

Contact: Thomas Arnebrant, thomas.arnebrant@mah.se

Research Laboratory Methodology II (HÄSA203 , 8hp)  

 Contact: Thomas Arnebrant, thomas.arnebrant@mah.se

Forskningslaboratoriemetodik – Atomkraftsmikroskopi (HÄSA010, 2 hp)

Kursen är uppdelad i både teoretiska och praktiska moment. Den teoretiska delen omfattar: i) En grundläggande förståelse för atomkraftsmikroskopets uppbyggnad och fysik, ii) de principer och tillämpningar av de två viktigaste avbildningsmetoderna: kontakt och dynamisk metod, iii) principer och tillämpningar av kraftmätningar och deras kombination med avbildningsmetodik: kraft-volym, iv) en introduktion till de viktigaste krafter som finns mellan spets och prov både i luft och i vätskefas, v) en översikt över de vanligaste metoderna för bild- och dataanalys vi) hur man presenterar AFM data.

I den praktiska delen ingår handledda praktiska övningar (individuellt för varje studerande) där de studerande på egen hand kommer att: i) visualisera ytor i luft och vätska med kontakt och dynamisk metod, ii) mäta upp kraftkurvor och göra kraft-volymmätningar. I en avslutande övning kommer studenterna att studera ett prov som är relevant för deras egen forskning och presentera resultaten i ett format lämpligt för en vetenskaplig tidskrift.
Contact: Javier Sotres, javier.sotres@mah.se

Entrepreneurship, Patent and Intellectual Property Rights (HÄSA210, 8 hp)

The course provides knowledge needed to develop a convincing and executable business idea based on research results. The course considers the essential criteria for the development of business idea, business strategies and business models justified by market needs, competitor analysis, business communication and marketing, profiling, and branding. Economic and ethical aspects of entrepreneurship are highlighted by discussing selling strategies, managing human and financial resources, and estimating budget, investment and venture capital needs. Students apply these entrepreneurial considerations for assessing the profitability and ethics of their own business idea and planned business activity. Studies of intellectual property rights elucidate the importance of legal rights and points to major science results as basis for the innovation and growth of the society. Entrepreneurs in the area of biomedical and biotech industry in the Malmö-Copenhagen region are invited to share their experience in establishing, running, succeeding and failing with business ideas.
Contact: Tautgirdas Ruzgas, tautgirdas.ruzgas@mah.se

Thermodynamics in Materials Science (TS 64-2015/112, 10 hp)

Innehåll:termodynamikens laga, termodynamiska variabler och relationer, termodynamisk jämvikt, statistisk termodynamik, heterogena flerkomponent-system, fasdiagram, kristalldefekter, irreversibel termodynamik
Contact: Per Jönsson, per.jonsson@mah.se

Computational atomic structure (TS00003, 7.5 hp)

Innehåll: enelektronsystem, vågfunktionens rörelsemängdsegenskaper, flerelektronsystem, vektormodellen, kopplade och antisymmetriska funktioner, tensoralgebra, elektronkorrelation, Hartree-Fock, multikonfiguration Hartree-Fock, övergångssannolikheter, kärneffekter, relativistiska effekter, högt joniserade system, beräkningsprogram, beräkningsprojekt, muntlig och skriftlig presentation 
Contact: Per Jönsson, per.jonsson@mah.se

Last updated by Magdalena Almén