Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Datorregler

Alla studenter vid Malmö universitet har möjlighet att via ett webbformulär skapa ett personligt studentkonto. Kontot kan skapas av studenter som finns i LADOK, antagna vid Malmö universitet.
Om studenten inte registreras på kurs inom 5 veckor från kursstart kommer kontot att inaktiveras. Kontot återaktiveras även om studenten registreras efter dessa 5 veckor.
12 månader efter senaste terminsregistrering inaktiveras kontot, detta gäller även vid studieuppehåll.  Besked om inaktivering och information om hur aktivering av kontot skall hanteras skickas till studenten via angiven e-post.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Med användare avses alla som använder universitetets IT-system. Förklaringar till delar av texten finns sist i dokumentet

Vad reglerar användarens arbete mot universitetets IT-system?

 1. Gällande lagar och förordningar.
 2. Sunets regler och andra externa avtal. (1)
 3. Universitetets målsättning om jämställdhet och människors lika värde.
 4. Dessa punkter

För datoridentiteter vid MAU gäller att: (2)

 • All datoranvändning vid MAU är knuten till en personlig datoridentitet som tilldelas varje student, forskare och anställd vid universitetet. Den är personlig, och ägaren är ansvarig för användningen av den. Vid behov kan tillfälliga besökare tilldelas en begränsad datoridentitet.
 • Den som kvitterar ut och använder en datoridentitet är förpliktigad att följa punkterna 1-4 ovan.
 • Endast den som har tilldelats en datoridentitet har rätt till användandet av de resurser som är knutna till datoridentiteten.
 • Tillåten användning är sådan användning som inte strider mot gällande regler.
 • universitetetsIT-resurser är främst avsedda för universitets arbete i form av undervisning och forskning, samt den administration som följer på detta.
 • Datoridentiteter som har varit inaktiva i mer än 18 månader avslutas utan ansvar om ej annat överenskommits. (3)

För användning av Malmö universitets IT-resurser gäller att:

 • Sabotage eller störande verksamhet är ej tillåten.
 • Försök att kringgå begränsningar för att skaffa sig utökad tillgång är ej tillåtet.(4)
 • Installation av program eller andra applikationer utan tillstånd är ej tillåtet.
 • Allt material som hanteras måste hanteras inom ramarna för de upphovsrättsregler som finns.(5)
 • Malmö universitet kan ej hållas ansvarigt för systemens funktion eller tillgänglighet.
 • Malmö universitet förbehåller sig rätten att inskränka möjligheten att publicera och distribuera material via universitet IT-resurser.
 • IT-tekniker vid universitetet har tystnadsplikt utom mot rättsvårdande myndighet.
 • Allmän loggning av trafikdata sker av IT enligt svensk lag.(6)
 • Vid misstanke om oegentligheter kan punktkontroll sättas in utan föregående varning. (7)
 • Vid pågående oegentligheter kan avstängning av användare och IT-system ske utan föregående varning. (8)

Påföljder och åtgärder vid regelbrott.

 • Brott som faller under allmänt åtal polisanmäls
 • Brott mot externa avtal eller dessa regler hanteras av universitetets disciplinnämnd/personalansvarsnämnd eller Statens ansvarsnämnd och kan beroende på vad som skett leda till påföljd.

Hantering av personuppgifter.

 • För varje innehavare av en datoridentitet lagras namn och personnummer.
 • För varje innehavare av utskriftskrediter lagras datorid samt namn.
 • För varje användare i itslearning lagras namn och personnummer.
 • För varje innehavare av passerkort lagras namn och personnummer samt bild om tillstånd för detta har lämnats.

Samtliga personuppgifter raderas i och med att respektive behörighet upphör. Samtliga regeldokument finns på www.mau.se

Förklaringar

 1. Sunet står för Swedish University Network och är den Internetleverantör som Sveriges universitet och högskolor använder. Sunets regler som alla anslutna måste följa säger i korthet att alla användare skall identifiera sig och uppträda städat. Vidare är all kommersiell användning av nätet förbjuden. Reglerna i sin helhet finns på http://basun.sunet.se/html_docs/extregler.html
 2. En datoridentitet är det namn man loggar in på nätverket med. Till denna finns ett antal resurser knutna i form av exempelvis hemkatalog. Vidare ger datoridentiteten även tillträde till olika högskolegemensamma resurser. Varje användare har normalt tillgång till 1 datoridentitet, men det kan även röra sig om fler beroende på arbetsuppgifter. Eftersom du som användare är ansvarig för vad som görs av din datoridentitet är det därför viktigt att använda ett bra lösenord och att inte låta detta bli känt av andra. Du måste också kontakta helpdesk/servicedesk snarast om du misstänker att någon annan har fått tillgång till din identitet.
 3. Detta innebär att allt material i hemkatalogen också raderas i samband med att datoridentiteten upphör. Som användare ansvarar du själv för att kopiera det material du vill ha med dig när du slutar eller gör studieuppehåll som kan vara under längre tid än 18 månader. Du kan kontakta helpdesk/servicedesk om du är osäker på hur du skall gå tillväga.
 4. Detta avser all sådan verksamhet som stör eller begränsar andras möjligheter att utnyttja högskolans eller någon annans resurser på det sätt som det är avsett. Denna regel gäller alla servrar och tjänster på Internet och inte bara högskolans. Detta gäller även olika former av förberedelser exempelvis portscanning, sniffning etc.
 5. För det material du själv har skapat kan du själv bestämma om du vill göra det tillgängligt för andra eller inte, men för allt annat material krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd innan det får göras tillgänglig. Observera att när det gäller egenproducerat material får det inte heller spridas om det innehåller personuppgifter i strid med reglerna i personuppgiftslagen eller om det är av sådan art att det inte är tillåtet enligt svensk lag.
 6. EU har fattat beslut om loggning av trafikdata och ålagt medlemsländerna att stifta lagar i enlighet med de riktlinjer som finns i beslutet. Med trafikdata avses information om vilka som har kommunicerat och när, men inte vad som ingick i själva kommunikationen. Som en jämförelse med ett vanligt brev kan sägas att trafikdata är all information som kan läsas på utsidan av kuvertet, men inte vad som står i själva brevet. Loggning av trafikdata genomförs av IT. 
 7. Detta innebär att om den trafikdata som avläses indikerar på att brott mot avtalade regler pågår kan även trafiken avläsas.
 8. Om misstanke har väckts genom den insamlade trafikdatan, och den bekräftats genom punktkontroll kan avstängning ske omedelbart efter beslut av högskolans beredskapsadministratör i avvaktan på utredning av disciplinnämnd/personalansvarsnämnd
Senast uppdaterad av Kajsa Langer