Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Erasmus+-stipendium för praktik i Europa

Passa på att utnyttja denna möjlighet till stipendium för din praktik, VFU eller uppsats i Europa


På denna sida hittar du information om de olika möjligheterna, behörighetskrav, giltiga länder m.m. När du har läst igenom informationen och försäkrat dig om att du är behörig kan du gå vidare till ansökningsinstruktionerna som du hittar här.


Det finns olika möjligheter för dig att ansöka om detta stipendium:

1. Inom ramen för en praktikkurs eller VFU vid Malmö universitet, där du tillbringar din praktik eller VFU på ett företag, ett universitet eller en organisation i Europa. Du examineras vid Malmö universitet. (Här fyller du i punkt 1 i table B av ditt learning agreement.)

2. Utanför ditt ordinarie studieprogram vid Malmö universitet. Praktiken registreras som en not i ditt Diploma Supplement, på din begäran, men du får inte högskolepoäng för praktiken. Du gör praktiken under dina studier medan du är registrerad på ditt program (till exempel mellan två terminer). (Här fyller du i punkt 2 i table B av ditt learning agreement.)

Du kan också ansöka om stipendiet för att göra praktik efter att ditt program är avslutat som så kallad 'recent graduate'. Du måste ansöka om stipendiet medan du fortfarande är en aktiv och registrerad student. Praktiken ska göras i anslutning till din sista termin vid Malmö universitet och du måste genomföra och avsluta din praktik inom ett år från det att du har tagit ut din examen. Du får inte ha ansökt om din examen innan du ansöker om stipendiet men du ska ansöka om examen, och helst ta ut examen, innan du påbörjar din praktik. (Här fyller du i punkt 3 i table B av ditt learning agreement.)

3. Inom ramen för ett examensarbete/uppsats. Du är registrerad på examensarbete/uppsats vid Malmö universitet och examineras i Malmö men bedriver datainsamling, fältstudie eller liknande vid ett företag eller en organisation i Europa. Din handledare vid Malmö universitet ska godkänna praktiken/datainsamlingen.
Observera att du inte kan söka praktikstipendium för att göra examensarbete/uppsats vid ett av Malmö universitet partneruniversitet, om du då är registrerad på kurs i examensarbete/uppsats vid partneruniversitetet. Då ska du ansöka om Erasmus utbytesstudier i stället. (Här fyller du i punkt 1 i table B av ditt learning agreement.)

Hur hittar jag en plats?

Du måste själv hitta en lämplig plats innan du ansöker om ett stipendium. Du kan själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser.

Stipendiet

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Du förväntas praktisera heltid under hela perioden. Minimitid för utlandsvistelsen är 2 månader (60 dagar) och stipendium kan beviljas för max 6 månader med möjlighet till förlängning om medel finns kvar.  Storleken på stipendiet kan variera från år till år. I den första utbetalningen, som sker i samband med att din vistelse börjar, får du 70 % av periodens stipendium. När du har avslutat din utlandsvistelse får du återstående 30 % av stipendiet. 

Stipendiebelopp 2019/20: 

Land

Nationell stipendienivå (€/månad)
(= 30 dagar)

Nationell stipendienivå (€/dag)

Grupp 1
Programländer med högre levnads-kostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien*

€655

€21,80

Grupp 2
Programländer med lägre levnads-kostnader

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nordmakedonien, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Spanien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Tjeckien, Turkiet, Ungern, Österrike

 

€595

€19,80

Exempel: 
Praktik i Tyskland i 90 dagar. 90 x €19,8 = €1782   
Praktik i Norge i 90 dagar. 90 x €21,80 = €1962                                           

* P.g.a. Brexit är Storbritanniens framtida deltagande i Erasmus+ programmet ännu oklart. Om Storbritannien träder ur EU utan ett avtal kan det vara så att inga Erasmus+ praktikstipendier går att söka framöver till Storbritannien.

Följande 'overseas countries and territories' är också möjliga: Anguilla (UK), Aruba (NL), Bermuda (UK), Bonaire (NL), British Antarctic Territory (UK), British Indian Ocean Territory (UK), British Virgin Islands (UK), Cayman Islands (UK), Curação (NL), Falkland Islands (UK), French Polynesia (FR), French Southern -and Antarctic Territories (FR), Greenland (DK), Montserrat (UK), New Caledonia and Dependencies (FR), Pitcairn (UK), Saba (NL), Saint Barthelemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), South Georgia and South Sandwich Islands (UK), Saint Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha (UK), St. Pierre and Miquelon (FR), Turks and Caicos Islands (UK), Wallis and Futuna Islands (FR).

Behörighetskrav:

 • Vid ansökningstillfället ska du vara aktiv och registrerad student vid Malmö universitet
 • Utlandsvistelsen måste vara minst 2 månader (60 dagar)
 • Utlandsvistelsen ska vara en del av studierna vid Malmö universitet och måste antingen tillgodoräknas genom poäng eller erkännas via Diploma Supplement (förutom vid s.k. 'recent graduate')
 • Vid ansökningstillfället ska du inte ha tagit ut examen
 • Utlandsvistelsen ska bedrivas i ett land som är godkänt för Erasmus+-stipendium
 • Under utlandsvistelsen måste du vara bosatt i det land där din praktik/VFU/uppsats äger rum. Detta gäller även vid vistelse i Danmark
 • Utlandsvistelsen måste genomföras i ett land annat än där studenten studerar eller har sitt boende under studierna.
 • Prioritet ges åt studenter som läst minst ett års universitetsstudier vid Malmö universitet vid tidpunkt för avresa.
 • Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmus+-mobilitet, vare sig för studier eller praktik.  

Studenten ska för att vara behörig även acceptera följande krav nedan:

 • Att fylla i en studentrapport snarast efter avslutad utlandsvistelse
 • Att inkomma med ett Traineeship Certificate snarast efter avslutad utlandsvistelse
 • Att utföra två online-språktester
 • Att aktivt delta vid olika informationstillfällen efter avslutad utlandsvistelse

Vänligen notera att antalet stipendier är begränsat.


Frågor och svar Erasmus+-stipendium

Hur hittar jag en plats? 

Det finns många olika ställen att leta på. Till exempel kan du titta här:

Du kan själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Fakulteterna/institutionerna har också ofta kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal.

Hur länge måste min praktik/VFU/uppsats pågå?
Minimitid är 2 månader och stipendium kan beviljas för max 6 månader med möjlighet till förlängning om medel finns kvar. Din praktik/VFU/uppsats ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Det är dock möjligt att delar av din praktik/VFU/uppsats genomförs på olika adresser under särskilda villkor. Om perioden blir avbruten på grund av att företaget/organisationen semesterstänger under en kortare period (till exempel kring jul och nyår) är praktikanten berättigad till stipendium under företagets semesterstängning. Semesterperioden (när företaget har stängt) räknas inte in i minimiperioden för utbytet (som är två arbetade månader). Den stipendierade tiden när företaget har stängt ska dock räknas med när man tittar på hur många månader på den aktuella studienivån som studenten har varit på Erasmusutbyte (maximalt 12 per studienivå är tillåtet).

Om jag inte är svensk medborgare - kan jag ansöka om stipendiet?
Ja, det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Kan jag göra en Erasmus+-period i hemlandet?
En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för praktik/VFU/uppsats i sitt hemland men ansökan bör då ges lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet därifrån studenten flyttade till Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna.

Jag bor i Danmark och pendlar till Malmö för mina studier. Kan jag ansöka om stipendium för en praktik/VFU/uppsats i Danmark?
Nej, din praktik/VFU/uppsats måste genomföras i ett land annat än där du studerar eller har ditt boende under studierna.

Vilka länder är godkända länder om man vill söka stipendium?

Schweiz är för närvarande inte med i Erasmus+ och är därmed inte ett godkänt land för Erasmus+-stipendium.

Måste jag bo i landet där jag gör min praktik/VFU/uppsats?
Ja, under perioden måste du vara bosatt i det land där Erasmus+-praktiken/VFU/uppsatsen äger rum. Detta gäller även om du gör praktik/VFU/uppsats i Danmark.

Vid vilken sorts företag/organisationer kan jag göra mina studier och vara behörig för stipendiet?
Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin.

Organisationer inte berättigade att stå som värd för praktik/VFU/uppsats för utresande studenter från Sverige

 • EU-institutioner och andra EU-organ, se denna länk för detaljer. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar).
 • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ så som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering).
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel. Några exempel är European University Institute i Italien och College of Europe (Belgien och Polen).

(EU:s institutioner kan dock vara berättigade att stå som värd för stipendiater som erhåller Sidas resestipendium från Universitets- och högskolerådet.)

Kan jag söka stipendiet för praktik vid utländska lärosäten?
Det är möjligt att skicka studenter på Erasmus+-praktik, med praktikstipendium, till andra lärosäten men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Det får inte vara möjligt att misstolka. Följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete under perioden, inte studier
 • Studenten ska vara ”anställd” som praktikant vid värduniversitetet, inte inskriven som student. (Är studenten inskriven på kurser vid värduniversitetet är det att betrakta som en studieperiod.)
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik, inte som ”vanlig” studiekurs

Får jag åka flera gånger med Erasmus+-stipendium?
Det är möjligt att åka flera gånger inom Erasmus+. En student får dock enbart delta i mobilitetsperioder i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik inräknade. Tidigare Erasmusmobilitet (studier och/eller praktik) räknas i det här sammanhanget in i de maximala 12 månaderna per utbildningsnivå.

Dubbelfinansiering
Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som han/hon får ett Erasmusstipendium. Du kan dock ansöka om CSN samtidigt som stipendiet. 

Vad får jag för ersättning i form av stipendium?
Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp som är likadant för alla studenter som åker från svenska lärosäten. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Malmö universitet.

Hur sker utbetalningen?
Stipendiet betalas ut i två delar. 70 % av stipendiet betalas ut när alla kontrakt är underskrivna. Resterande 30 % betalas ut efter avslutad period, efter att studenten fyllt i en utvärdering, gjort två språktest samt inkommit med ett Traineeship Certificate (intyg) från företaget/organisationen.

Är stipendiet knutet till ett visst ämnesområde?
Det finns inga begränsningar för detta. Stipendiet är inte knutet till ett specifikt ämne. Alla studenter som uppfyller behörighetskraven har rätt att ansöka om stipendiet.

Måste praktiken/VFU/uppsatsen tillgodoräknas om jag får stipendium?
Praktiken/VFU/uppsatsen ska vara en del av studierna vid Malmö universitet och måste antingen tillgodoräknas genom poäng eller erkännas via Diploma Supplement (gäller ej dig som åker som s.k. 'recent graduate'). Om praktiken/VFU/uppsatsen tillgodoräknas ingår den normalt i en praktiktermin eller liknande och är poänggivande. Om praktiken enbart erkänns innebär det att den ingår som not i ditt Diploma Supplement. 

OBS: För att din praktik ska omnämnas i ditt Diploma Supplement måste du, när du ansöker om din examen från Examensavdelningen, informera dem om att du vill ta med den informationen i din examen.

Kan jag förlänga min period?
En förlängning av en mobilitetsperiod kan godkännas mellan hemlärosätet och företaget om följande kriterier uppfylls:

 1. Förlängningen regleras i avtal och övriga överenskommelser. Dessa ska ha tecknats innan den ursprungliga perioden har avslutats. Förfrågan om att förlänga vistelsen ska helst ha inkommit senast en månad innan mobilitetens slut.
 2. Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll).
 3. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i den mottagande organisationens dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, intyg osv. Startdatum ska vara den första dag studenten behövde närvara vid företaget och slutdatum ska vara den sista dag studenten behövde närvara vid företaget/organisationen.

Språktest
Som en del av Erasmus+ måste alla studenter som har beviljats ​​ett stipendium gör två språktester online i huvudspråket som används under utlandsvistelsen. Undantag görs om du ska praktisera på ditt modersmål, då behöver du inte göra något språktest.
Det första testet görs innan utlandsvistelsen och det andra sker i samband med/efter utlandsvistelsen. Testerna är obligatoriska och måste göras för att stipendiet ska kunna utbetalas. Testresultaten kommer inte att påverka din stipendiesumma.

Akademiskt erkännande
Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmus+-mobilitet (vare sig för studier eller praktik).

Är jag försäkrad under utlandsvistelsen?
Studenter som blir beviljade Erasmus+-stipendium omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Information om försäkringsvillkoren för Student-UT hittar du här.

Vad händer om man förkortar sin period eller åker hem i förtid?
Om studenten inte genomför hela sin period kan delar av eller hela Erasmus+-stipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Om den faktiska perioden är kortare än den period som du angav i stipendieansökan kan du bli återbetalningsskyldig för den överskjutande delen. Detta regleras efter att du har lämnat in den bekräftelseblankett (Traineeship Certificate) som din handledare vid det företag/den organisation du gör din vistelse på ska skriva under i slutet av perioden. Om du åker hem innan 2 månader har gått blir du återbetalningsskyldig för hela stipendiebeloppet. Hör av dig till Erasmus+-praktikansvarig på International Office om detta skulle hända.

När kommer pengarna?
Förutsatt att du har lämnat in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter kommer första utbetalningen i samband med att vistelsen börjar. Det går inte att säga exakt när pengarna kommer eftersom det tar olika lång tid för olika banker att hantera överföringen, samt att handläggningstiden på Malmö universitet kan variera.

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf