Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stipendiater

Förteckning över stipendiater och deras inlämnade rapporter 1986-2014

Klicka här för att visa samtliga rapporter i databasen MUEP 

År

Stipendiater

Projektrubrik/Rapporter

2018 Elisabeth Hector Lena Thelander

Hur kan vi använda programmering som verktyg för att utveckla matematik

2017 Annika Perlander Helklassdialog i matematikundervisningen
  Linda Jarlskog Att öppna sina matematiska ögon genom arkitektur och offentlig konst
  Carolina Öystilä Språkets roll i matematiken
  Denice D´Arcy Kretiva matematiska resonemang på mellanstadiet
     
2016 Nadezda Yurkovskaya Visualisering av ämnesspecifika begrepp i matematikundervisningen för nyanlända elever
 

Ann-Sofie Solman
Tina Åkegårdh

Väcka viljan att utvecklas
  Andreas Ekblad

Digitala lärresurser och hur de kan användas i klassrummet

   

2015

 

Helena Eriksson Matematik på lågstadiet genom algebra och problemlösning

  Annika Forsgren Tilltro till sin matematiska förmåga
     

2014      

 Martina Svensson
 Marie Forsell

Allématten

 Anna Björkman

 Flerspråkiga elever och matematisk begreppsbildning

 Katarina Eriksson
 Eva Rännar

 Omdefinierat lärande inom matematik

 Kristina Modin
 Eva Friberg

 Filmläxor 

 Staffan Angelbäck

 Matematik utifrån elevens förutsättningar på yrkesprogrammen

 Ludvig Langéen

 Samverkansinlärning i grundskolans senare år

   

2013  

 Mia Ulin

 Huvudräkningsstrategier - att se mönster och genvägar

 Anne Eugensson
 Malin Andersson

 Utomhusmatematik bildspel

 

 

2012 

 Sara  Granath

Problembaserad undervisning i matematik för ökad motivation och måluppfyllelse för eleven.

 Kent Nordbakk

Elevkonstruerade räkneuppgifter, en väg till ökad matematisk begreppsförståelse?

 Joakim Olofsson

Kollaborativt lärande i matematik med  iPad – ett medel till ökad förståelse och beständigt lärande?

 

 

2011

Maria Wærn

I huvudet på en gymnasieelev - matematiskt tänkande och resonerande
In the Head of an Upper Secondary School Student - Mathematical Thinking and Reasoning.

David Waller Computer Algebra Teaching System
Per Blomberg Dynamiskt datorprogram som kreativt och meningsskapande hjälpmedel i statistikundervisningen
   

2010

Helén Andersson/
Elisabeth Davidsson
Bedömning - en resa med eleverna (ej MUEP)
Ann-Sofie Solman/
Tina Åkegårdh
Utmaningar för matematikintresserade elever i NV1 (ej MUEP)
Matilda Östman/
Margareta Oscarsson/
Karin Andrén
Storyline, en länk mellan verklighet och matematik
 

2009

Lars-Anders Callenberg

Understimulerade elevers utveckling samt möte med elever på deras egen arena (ej MUEP)

Agnetha Hellgren

Möt målen med matte med musik

Gunilla Rosendahl

Matematik i staden

 


2008

Ulrika Bragd/
Tanja Koskitalo

Uppdragsmatematik (ej MUEP)
Patrik Gustafsson Interaktiva skrivtavlor – en möjlighet till elevdelaktighet, kommunikation och problemlösning? (ej MUEP)
Christina Lindholm Hur kan skolan/förskolan bidra till att föräldrar blir mer delaktiga i sina barns matematikutveckling och inlärning? (ej MUEP)
Fredrik Söderlund/Frida Kullberg Matematik i praktiken (ej MUEP)
 

2007

Elisabeth Rudolpsson Når eleverna bättre resultat genom att arbeta i större arbetsområden i matematik och därmed få möjlighet till mer tid för begreppsträning och inlärning?
Lotta Wedman Begreppsinlärning genom ett humanistiskt förhållningssätt. (ej MUEP)
 

2006

Ebbelind Andreas Matematik genom Estetiska läroprocesser – med musik som främsta redskap
Ljungberg Marianne KASAM och matematiksvårigheter
   

2005

Bernerskog Ann-Charlotte  Matematik med hela kroppen – inte bara knoppen
Hammarlund Åsa/Wirén Frida Elevengagemangets betydelse för begreppsförståelsen
Svedholm Carina/Forss Marianne Målstyrd, elevaktiv undervisning och examination
Åkerlund Staffan Elevers förståelse för begrepp genom arbete med Making Connections problem
   

2004 

Johansson Ove/ Sjunnesson Jonas Gruppdiskussioner i matematik på gymnasiet
Isaksson Åke Laborativ matematik i alla åldrar - (hur) är det möjligt?
   

2003 

Andersson Birger/ Bredmar Sten-Åke En kort redovisning av projektet Mera matte på högstadiet ger mera matte på gymnasiet
Arnvig Martina/
Lindqvist Ann-Christine
Mattesagor: Begreppsförståelse genom multisensoriskt arbetssätt
Fock Elisabeth/ Sassersson Agneta ”Matematiken i måltiden” – ”Mimmi”
Levir Ingrid

Känsla för bråk - Laborativ matematik innanför murarna

Whitlow Ingegerd/
Eriksson Annika
Skrivande och reflektion i matematikundervisningen – en portfoliomodell
   

2002 

Adolfsson Petra Matematik med språket som bas
Lilja Helena Ett matematiskt begrepp och dess väg från förskolan till gymnasiet
Olsson Ewa/
Rydin Barbro
Multiplikation genom rytmik - matematik i samspel
Persson Per-Eskil Den Röda Tråden – ett helhetsperspektiv på matematik-undervisningen
Träff Nilsson Anneli Matematikförståelse för elever som har svårt med matematikinlärning
Pavval Anne Förstudie till samiskt särskolematerial
   

2001

 

 

Dahl Jonas Alternativ matte: ett projekt med alternativ matematikundervisning på Handelsprogrammet vid Katedralskolan i Lund
Gustafsson Birgit Elevers syn på matematiksvårigheter

Henrichson, Anne/
Jönsson Karin/
Karlsson, Gunnel/
Svensson, Lena

Nu har vi problem! Om att arbeta med problemlösning med yngre elever
Kostman Maria/
Dahl Bia
Verklighetsanknuten matematik – integrerad i temaundervisning
Lindekvist Anna-Lena Att analysera, förebygga och åtgärda matematiksvårigheter i förskolan och grundskolans tidigare år. Delrapport från utvecklingsarbete.
Nordström Krister Konstruktivistiskt förhållningssätt i matematikundervisningen
Stjärnqvist Christina Undersökning av elevers förståelse för algebra
Thunholm Maria/
Bergehed Annika
Matematik utan bundenhet till läromedel: ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan
   

2000 

Dunhammar-Hobroh Cathrine/
Söderstrand, Ulf
Matematik är väl ingen konst … eller?
Holmgren Thomas När 1 + 1 = 3. Hur kan vardagskunskaper i matematik och formell skolmatematik stärka varann hos matematikrädda och formellt svaga unga.
Malm Birgit Matematikundervisning med svårmotiverade elever
Ridderlind Inger Elevers ansvar i en målstyrd undervisning: exemplet matematik och lärande
Rönnbom Marianne Om elevers reflektioner, arbete och matematiska tillämpningar kring temat tid. Att utveckla ett elevaktivt, verklighetsbaserat arbetssätt i arbetsområdet om tid.
Rydin Barbro/
Olsson Eva
Samspel RYTMIK - Matematik
Salling Gun-Marie Verklighetsbaserad matematik på Komvux, omvårdnadsprogram
Westrin Renée Mål i matte
Von Sydow Ingela Att tillvarata matematikstarkas resurser
   

1999 

Bengtsson Karin Fundera, konstruera, samverka mera – ett sätt att göra matematiken roligare
Bergius Birgit Matematikutbildning för gravt synskadade unga elever
Holmqvist Boel Programinriktad och individualiserad matematik-undervisning i åk 9
Hansen Åsa/ Herrström Sanja/ Zeidler Anette Projektrapport ”Konkret matematik”
Bringselius Nilsson Catherine Rapport över ”Lärande miljö i matematik”
Olteanu Constanta Varför är skolalgebran svår?
Backlund Per Samarbetslärande i matematik
Krysander Gunilla How to improve the learning climate for girls in Mathematics
   

1998 

Sundelin Martina Tidig begreppsbildning i matematik – en jämförande studie
Brinte Kerstin Elevers lärande och reflektion i matematik
Sjöberg Gunnar Dyskalkyli – hur vanligt är det?
Fries Margareta Matematik – mer än att räkna?
Persson Per-Eskil/ Wennström Tomas Gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse
   

1997 

Axdorph Leif Kan föräldrars ökade insikt i matematik gagna elevers inlärning i matematik?
Bange Ulf/
Eliasson Britta
Åtgärder före och efter de nationella proven, åk 5
Holmqvist Boel/ Möller Tommy Ökat elevmedvetande i matematik för år 7-9
Johansson Ingela Skriftlig reflektion – en inlärningsstrategi i matematik för år 7 till 9
   

1996 

Persson Anette -
Johansson Johan Att lära sig vad man vet – att veta vad man lär sig
Ohlsson Lisbeth ”Läs- och skriv/Dyslexiundervisning” på Kriminalvårdsanstalten i Malmö 1998
Axelsson Gun Matematik och identitet
Nankler Jan Basmatematik för vuxna – en bildningsuppgift
Maerker Leif Rapport från KAM-projektet - Karaktärsämnenas matematik
   

1995 

Bengtsson Eirene/ Andréasson Berit Elevers ansvar och reflekterande över sin inlärning i Ma
Bergius Berit Utveckla barns logiska tänkande under de första skolåren
Bohman Marianne/ Larsson Birgitta Ett utvecklingsarbete i matematik: att skapa positiva attityder och självförtroende i matematik.
Malm Birgit Matematikövningar med svårmotiverade elever inom kriminalvården
Rudqvist Margret Måldokument för matematikundervisningen i åk 1-3
   

1994 

Källström Maria Konkretisering av arbetet för att systematiskt och med språkets hjälp bygga upp och befästa de matematiska begreppen
Lindroth Maria/ Berggren Per/ Ivarsson Åke Ma-undervisning utan gemensam lärobok på högstadiet
Lundberg Ingrid Nu ska vi prata matematik! - språkutvecklingens betydelse för döva/hörselskadade förskole- och grundskolebarns begreppsbildning inom det matematiska området
Strandberg Max En pizza och två vatten, tack!
   

1993 

Ahl Lena Individanpassad matematikundervisning i ålders-blandade grupper
Betz Christina Levandegöra matematiken för elever på högstadiet
Hammarström U-B/ Karlsson Y/ Larsson K ”Slingerbulten”, arbetsformer för lågstadiet
Sydstrand Kristina Att arbeta elevcentrerat utan lärobok
   

1992 

Emanuelsson Lillemor Att utveckla barns uttrycksformer
Jansson Susie Individualiserad och laborativ matematikundervisning i åldersblandade klasser
Brockman K/
Jonsson K
Individuell studiegång i matematik i åldersblandade klasser
Olofsson Karl-Uno Utarbeta samverkansformer mellan M- och H-stadiet
Wiklund Agneta Matematik för lässvaga elever
   

1991 

Blomberg Berit Barns tal- och begreppsuppfattning, det matematiska språket och det matematiska kodsystemet
Hilding U/ Nanrup I/ Nilsson B ”Matte är livet”
Liljebo Stig Matematiklaborationer under högstadiet
   

1990 

Kronqvist Karl-Åke ”Triangelmodellen” från GUMA-projektet
Carlsson Britt-Marie/ Stenson Anne-Marie Undersökning och analys av elevers enhetsuppfattning i åk 3-6
   

1989 

Carlsson U-B/ Franzén G/ Nilsson B Stadieövergripande arbete för att utveckla matematiken
Jönsson Leif ”Trollemetri”. Matematik-geometri-textilslöjd
Laag Per-Arne Utveckla Västbodaskolans matteverkstad
Silverberg L-L/
Solid Hersler M/
Svensson A-K
”Matematik på talets grund”-ett försök att bryta lärobokens styrning
   

1988 

Andersson B/
Arfwidsson S

Laborativ matematik på lågstadiet
Höök Eva Stadieövergångsmaterial mellan M- och H-stadiet
Karlsson Gunilla/
Karlsson S
-
   

1987 

Dahlgren I-M/ Pehrsson A Matematik i åldersblandade grupper
Tornberg Christina Barns kreativa förmåga i matematik
   

1986

Furness Anthony Matematisk verkstad för elever på mellanstadiet
Hedberg Kurt Laborativa inslag i matematik
Källgården Eva-Stina ”Älta-modellen”, metodutveckling i matematik
Glöckner/ Morin/ Jonsson Matematikundervisning i åldersintegrerat lågstadium
Senast uppdaterad av Peter Bengtsson