Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stadgar

2018-01-01

Antagna enligt stiftelseurkund den 25 november 1985.

Reviderade enligt styrelsebeslut den 16 januari 1995.

Den ändrade §2 (Ändamålsparagrafen) godkänd av Kammarkollegiet 1995.

Revidering av §§ 3 och 10 har skett i enlighet med styrelsebeslut den 3 december 2004.

Revidering av §§ 3, 8 och 10 har skett i enlighet med styrelsebeslut den 10 september 2015.

Revidering av namn från Malmö högskola till Malmö universitet 2018-01-01.

 

§ 1

 

Stiftelsens namn ska vara Gudrun Malmers stiftelse.

§ 2

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning främst pedagogiska utvecklingsarbeten som avser matematikundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan eller motsvarande skolform. I första hand bör sådana projekt prioriteras som har till målsättning att stimulera ett mera elevcentrerat arbetssätt och där andra forskaranslag inte kan erhållas. Kommunala bidrag, t.ex. för lokalt utvecklingsarbete, utgör däremot inget hinder.

 

§ 3

Stiftelsen skall förvalta och företrädas av en styrelse med lägst fyra och högst fem ledamöter. Härutöver äger Gudrun Malmer rätt att, så länge hon önskar, vara ordinarie ledamot i styrelsen.

Tre ledamöter skall utses enligt följande:

a/    en ledamot som skall representera pedagogiskt utvecklingsarbete, utses av Rektor för Malmö universitet. 

b/    en ledamot som skall representera pedagogiskt utvecklingsarbete inom lärarutbildning eller lärarfortbildning, utses av dekan för Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet.
en ledamot som skall representera pedagogisk eller specialpedagogisk forskning inom lärarutbildning eller lärarfortbildning, utses av dekan för Fakulteten för lärande och samhälle,  Malmö universitet. 

c/    en ledamot som skall representera Sveriges Matematiklärarförening och utses av föreningens styrelse. Skulle denna förening upphöra skall representation sökas från närmast motsvarande sammanslutning. 

Styrelseledamöterna utses för en tid av tre år i taget.

Styrelsen konstituerar sig.

 

§ 4

Styrelsen är beslutför, om mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

 

§ 5

Stiftelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden, dock minst en gång per år.

Om två styrelseledamöter påkallar styrelsesammanträde hos ordföranden, skall sammanträde äga rum snarast möjligt.

 

§ 6

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger förordna ombud att söka, kära och svara å stiftelsens vägnar samt i övrigt utföra stiftelsens talan.

 

§ 7

Stiftelsekapitalets nettoavkastning skall i första hand användas för stipendier för det i § 2 angivna ändamålet.

 

§ 8

Ledigkungörandet av stipendier skall ske senast under oktober månad varje år. 

Som förutsättning för att kunna erhålla ett stipendium gäller att sökanden utfäster sig att använda stipendiet på det avsedda sättet och redogöra för användningen.

 

§ 9

Det skall åligga styrelsen att handha stiftelsens förvaltning och räkenskaper. Räkenskaperna skall den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Bokslutet skall vara verkställt före januari månads utgång, året efter det år då räkenskaperna jämte dithörande handlingar, samt den av styrelsen underskrivna förvaltningsberättelsen, skall överlämnas till revisorn för granskning.

 

§ 10

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en revisor. Revisorn och en suppleant för denne utses för tre år av Malmö universitet. 

Granskningen skall vara verkställd och en av revisorerna underskriven revisionsberättelse för det år revisionen omfattar skall vara avlämnad till styrelsen senast under februari månad.

 

§ 11

Stiftelsen skall inte stå under sådan tillsyn varom stadgas i lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser och inte heller under annan insyn från myndighets sida därest stiftelsen lagligen kan undantas därifrån.

 

§ 12

Av styrelseledamot eller revisor väckt förslag om ändring av stadgarna skall inges skriftligen till styrelsen. 

Beslut om stadgeändring kan endast fattas om samtliga styrelseledamöter är ense därom. 

Ändring av stiftelsens ändamål eller av denna paragraf får inte ske utan kammarkollegiets eller Regeringens godkännande.

 

§ 13

För beslut om stiftelsens upplösning skall vad i § 12 är föreskrivet om ändring av stadgarna gälla och skall därvid stiftelsens behållna tillgångar användas för i § 2 angivet ändamål.

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson