Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Information inför ansökan om stipendium

Du kan ansöka om stipendium genom att presentera din projektidé för stiftelsen. Om du vill ha tips på hur du skall gå tillväga, läs igenom sidan nedan.

 • Ansökningsblanketten
 • Stipendiesumman är från och med år 2017 bestämd till 50 000 kronor/projekt
 • Ansökan insändes senast 20191101 till
  Gudrun Malmers stiftelse 
  Att: Peter Bengtsson 
  Malmö universitet
  Fakulteten för lärande och samhälle   
  205 06 MALMÖ

Utformning av ansökan
Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka en beskrivning över projektet. I huvudsak ska stipendiemedlen utgöra ersättning för den egna arbetsinsatsen, t ex tjänstledighet för projektets genomförande. Om du får pengar från annat håll samtidigt ska du ange det i ansökan. Stipendierna belastas inte med skatt.
 
Problem och frågeställningar
Inledningsvis ska du avgränsa och precisera det du vill arbeta med. Börja med att utreda varför du väljer att arbeta med just detta område. Varför är det viktigt att utveckla? Vad har andra gjort på området? Vad finns skrivet om denna fråga i tidskrifter och böcker? Hur ser dina kollegor och skolledningen på problemet? Försök därefter formulera de frågor du vill ha svar på genom projektet. Det är viktigt att du avgränsar ditt arbete, så att du kan genomföra projektet inom tidsramen.
 
Målgrupp, medarbetare och tillvägagångssätt
Beskriv noga vilken grupp du vill bedriva projektet med, åldersgrupp, grupp-/klasstorlek, särskilda elever, en eller flera grupper/klasser/kollegor, vilka skolor, föräldragrupper osv. Om andra lärare ska medverka, ska du beskriva deras arbetsuppgift, bakgrund och roll i projektet.
Beskriv hur du tänker arbeta i ditt projekt, hur du tänker gå till väga tidsmässigt och vilka hjälpmedel du tänker använda. Ange också hur du tänker dokumentera hur arbetet förlöper (dagbok, inspelningar på kassett eller video, elevjournaler, tester, intervjuer o s v). Hur ska arbetet fördelas mellan dig och kollegorna, hur ska föräldrar och andra vuxna samverka, vilken roll kommer eleverna att ha o s v, finns det planer på kontakter med något lärosäte?

 

Det är viktigt för bedömningen av din ansökan att en bra projektbeskrivning bifogas! Ansökningar utan sådan beskrivning blir sällan beviljade.
 
Genomförande, utvärdering och uppföljning
I samband med att du får stipendiet tilldelas du en kontaktperson inom stiftelsens styrelse. Du inbjuds även till ett seminarium en lördag i april tillsammans med föregående års stipendiater. Vid detta möte diskuteras och förtydligas din projektplan. Under arbetets gång håller du kontakt med din kontaktperson. Dokumentationen av arbetet ska sammanfattas i en skriftlig rapport, som redovisas vid en av SMaL-s sommarkurser i Mullsjö/Skellefteå.
 
Publicering
Det kommer ofta önskemål från lärare att få ta del av de rapporter som skrivits av GMS-stipendiater. För att kunna sprida de kunskaper och erfarenheter som är dokumenterade i rapporterna har stiftelsens styrelse beslutat att publicera rapporterna på Gudrun Malmerstiftelsens hemsida samt på platsen för Malmö University Electronic Publishing (MUEP). När din rapport är klar ska du skicka den i digital form till stiftelsens sekreterare Peter Bengtsson för nätpublicering.

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson