Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så får vi hög kvalitet

Studenter i Orkanenbiblioteket

All utbildning vid universitetet ska hålla hög kvalitet och möta både samhällets och individers behov av kompetens och bildning. Här får du veta hur universitetet jobbar med kvalitet.

Kvalitetsarbetet utförs främst nära utbildningarna men också på universitetsövergripande nivå. Arbetet följs upp årligen, bland annat i universitetets utbildningsberedning där studentkårerna finns representerade. Universitetets kvalitetsarbete är integrerat i all verksamhet vid lärosätet och bygger på de fyra hörnstenarna:

Under 2018 granskas universitetets kvalitetssäkringsarbete

På medarbetarwebben kan du hitta mer information om kvalitetsarbetet.

Utbildningskvalitet

Nya utbildningar

Innan en ny utbildning startas granskas den i flera steg för att säkerställa att den har förutsättningar för att hålla hög kvalitet. Bland annat tittar man på kursplaner samt tillgång till vägledning och stöd. Utbildningen ska också ge studenterna goda förutsättningar att kunna använda sina kunskaper i yrkeslivet och kunna fortsätta sina studier på högre nivåer. Universitetet gör också en omvärldsanalys för att utbildningen ska möta studenters och arbetsmarknadens efterfrågan.

Utbildningsutvärderingar

Våra utbildningar utvärderas både inom universitetet och genom externa granskningar som görs av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). I början av 2016 beslutade riksdagen om ett nytt utvärderingssystem. Tidigare granskade UKÄ måluppfyllelsen i examensarbeten. Det nya systemet innebär att UKÄ också ska granska universitetets arbete för att säkerställa kvaliteten i utbildningen. På universitetet arbetar vi kontinuerligt med kurs- och programutvärderingar och följer upp resultatet i olika fora.

Studentinflytande

Att ständigt arbeta med att förbättra och utveckla studentinflytandet är en av byggstenarna i kvalitetsarbetet vid Malmö universitet. Vi verkar för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studenternas delaktighet i genomförande, utvärdering och utveckling av utbildningen är avgörande för dess kvalitet. Studentinflytandet är ett redskap för universitetets arbete att verka för demokratiska värden. Genom studenternas medbestämmande stärks såväl studiemiljön som studenternas lärandeprocesser. Vid Malmö universitet finns tre kårer - Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren och Doktorandkåren Malmö.

Kompetensutveckling för lärare

Lärarens roll är grundläggande för att studenterna ska få goda erfarenheter av sina studier och ges förutsättningar att tillägna sig kunskap och färdigheter, samt utveckla sin kompetens och samhälleligt engagemang. Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) vid universitetet arrangerar högskolepedagogiska kurser, seminarier och workshops, forsknings- och lärandecirklar samt riktade utvecklingsprogram för lärare.

Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt för samtliga medarbetare vid universitetet.  Samtlig personal som studenterna möter under sin tid vid universitetet spelar en viktig roll och ska vara kunnig och uppdaterad inom sitt område.

Systematisk uppföljning

För att säkerställa att universitetet uppfyller externa krav på utbildningskvalitet och internt formulerade kvalitetsprinciper görs systematiska uppföljningar. Universitetets utbildningar följs kontinuerligt upp genom till exempel kurs- och programutvärderingar samt student- och alumnenkäter. Dessutom följs olika nyckeltal kring söktryck, antagning, avklarade kurser och examina upp regelbundet. Resultatet av utvärderingar och enkäter samt kvalitetsutvecklande insatser diskuteras gemensamt i olika utbildningsorgan på universitetet där också studenterna är representerade. I universitetets övergripande ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå beskrivs detta närmare.

Under 2018 granskas universitetets kvalitetssäkringsarbete

Självvärdering, studentinlaga och fördjupande platsbesök av bedömarna står på agendan när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska granska Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete under året. Tidigare utvärderingar har varit kvalitetsdrivande och haft en positiv inverkan på utvecklingen av utbildningarna.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson