Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitets vision, mål och strategi

Vid Malmö universitet ska forskningen och utbildningen vara nyskapande, internationell och gränsöverskridande och ta vara på de styrkor och egenskaper som kännetecknar lärosätet.

Utdrag ur Strategi 2022:

Vision

Malmö universitet bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft.

Värderingar

Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idétraditioner om ett öppet samhälle, det fria ordet och det kritiska tänkandet.

Mål

Malmö universitet har hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället.
Vid Malmö universitet ska de olika vetenskapsområdenas särart och traditioner respekteras och ges möjlighet att framträda på ett tydligt sätt.

Övergripande mål för utbildning och forskning vid Malmö universitet: 

  • Långsiktig, nationellt och internationellt framstående forskning som tillsammans med forskarutbildningen utgör en tredjedel av universitetets verksamhet.
  • Utbildning som är vetenskapligt förankrad både avseende pedagogik och ämnesinnehåll, vilket ger förutsättningar för inkluderande och studentaktivt livslångt lärande.
  • Sammanhållna, starka och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan är integrerade

Utvecklingsområden 2018–2022

De fem utvecklingsområden som är viktigast i utvecklingen av universitetet under den första femårsperioden, med utgångspunkt i de tre övergripande målen för utbildning och forskning vid Malmö universitet:

  • Akademiska värden,
  • Forskning och forskarutbildning, 
  • Identitet och roll i samhället, 
  • Kompetens, ledarskap och karriärvägar,
  • Universitetsmiljö.

Malmö universitet Strategi 2022Malmö universitet arbetar utifrån Strategi 2022 från och med 1 januari 2018. Strategin arbetades fram av rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur tillsammans med en arbetsgrupp som bestod av tio kollegor som var utsedda av fakultetsstyrelserna samt doktorand- och studentrepresentant. Under arbetet bidrog universitetets medarbetare genom att kritiskt granska innehållet och presentera förslag vid workshoppar, institutions- och avdelningsmöten samt via remissrunda och digitalt forum. Lärosätets styrelse fastställde Strategi 2022 i december 2017. 

Senast uppdaterad av Michael Gustafson