There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Viktig information - Malmö universitet

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Angående inkommet hot mot Malmö universitet

INFORMATION IN ENGLISH BELOW.

Malmö universitet öppet igen 9 januari

Senast uppdaterat 2018-01-08, kl 15:45

Under måndagen har medarbetare och studenter arbetat hemifrån, men under tisdagen bedrivs verksamheten i Malmö universitets lokaler igen. Rektor Kerstin Tham har dock full förståelse för om personal och studenter kan känna oro inför detta.

– Den som behöver prata med någon ska naturligtvis vända sig till Studenthälsan eller företagshälsovården, säger Kerstin Tham.

Beslutet att stänga lokalerna den 8 januari var universitetets eget. När ordinarie verksamhet återupptas 9 januari är det fortsättningsvis förstärkt tillsyn av och tillträdesbegränsningar till Malmö universitetets lokaler. Polisens förundersökning fortsätter.

– Vi har god kontakt med polisen, säger Kerstin Tham, som är väl medveten om att denna typ av hot är något som alla större verksamheter måste ha beredskap för.

– Vi kommer att följa upp hur vårt krisledningsarbete fungerat, men mitt intryck är att det fungerat väldigt väl.

Kerstin Tham framhåller att Malmö universitet värnar om det öppna samhället.

– Universitetet ska vara en medmänsklig, positiv och välkomnande miljö. Den här gången tog vi det säkra före det osäkra och valde att stänga våra lokaler den 8 januari. Det är alltid en balansgång där varje situation måste bedömas för sig.

Pontus Källström, ordförande i Studentkåren Malmö, känner sig trygg med de säkerhetsåtgärder som vidtagits:

– Oavsett om hot verkställs eller inte skapar det en oro när man rör sig på den plats som blivit hotad. Det är viktigt att vi, även om det känns obehagligt, hjälps åt för att det ska kännas så bra som möjligt att gå tillbaka. Att vi visar att vi tillsammans berikar Malmö universitet som mötesplats.

Update: Malmö University opens again on January 9

Last update January 8, 15:45

Today students and staff worked from home, but from Tuesday onwards Malmö University will resume business as usual. Vice-Chancellor Kerstin Tham understands that this may be cause for concern among staff and students. 

“Anyone who feels they would like to talk to someone about their concerns should not hesitate to turn to Student Health Services or contact their occupational health service provider,” said Tham. 

The decision to close Malmö University’s premises was made by the University itself. When activities resume on January 9, security measures will still be in place, including increased surveillance and restricted access to premises. Police investigations will also continue. 

“We have an ongoing dialogue with the police,” said Tham, who is well aware that this type of threat is something that large organisations need to be prepared for. 

“We will follow up on the work that has been done by our crisis management team, but my impression is that it has gone very well.” 

Tham also wishes to emphasise Malmö University’s reputation for contributing to an open society. 

“The University aims to foster a compassionate, positive and welcoming environment. In this case we went for a ‘better safe than sorry’ approach by choosing to close on the eighth of January. These kinds of situations are a balancing act and each case has to be assessed individually.” 

Pontus Källström, Chairman of the Student Union at Malmö University, feels confident that the necessary security measures have been taken. 

"Whether the threat is a hoax or not, it’s natural that going back to the site that has been threatened may cause anxiety. It’s important that we all contribute to making the process of going back as easy as possible, even if we feel a little uncomfortable. We should show that, together, we enrich Malmö University as a community.”

Uppdatering angående hot mot Malmö universitet

Senast uppdaterat 2018-01-08, kl 11:20

Malmö universitets lokaler är stängda under måndagen 8 januari på grund av hot – med följd att lärosätets medarbetare under denna dag arbetar på annan plats eller ort. Universitetets telefonväxel, IT-support (telefon och mail) och Studenthälsan (telefontid) är öppna under måndagen. 

Studenter som har anmält sig till tentamen den 8 januari kan se ny tid för tentamen i sitt schema i Kronox. 

Se nya tider för tentamen i Kronox

Från och med tisdag 9 januari är universitetet åter öppet så att studenter och medarbetare kan komma in i lärosätets lokaler med sina passerkort. Under resterande del av veckan (9 - 12 januari) kommer universitetet att ha förhöjd säkerhet, bland annat ökad tillsyn och tillträdesbegränsningar i våra lokaler.

– För Malmö universitet är det en självklarhet att sätta studenters och medarbetares säkerhet i främsta rummet, säger rektor Kerstin Tham.

Update regarding email threat

Last updated January 8, 11:20

Malmö University is closed on Monday, January 8 due to a threat, and the University’s staff will therefore be working from home, or from a different location. The university's telephone switchboard, IT-support (phone and email), and Student Health Service (phone) will be operating on Monday.

Students who have registered for exams on January 8 can now see new exam times in their schedule in Kronox. 

Updated schedules in Kronox

Starting Tuesday, January 9, the University will be open as usual. Staff and students will be able to enter the University premises using their multicards. During the rest of the week (January 9–12), the University will implement extra security measures, including increased surveillance and restricted access to premises.

“It is a given that Malmö University puts the safety of its staff and students first,” said Vice-Chancellor Kerstin Tham. 

Uppdatering om inkommet hot mot Malmö universitet

Senast uppdaterat 2018-01-07, 18:45

Det har inte inkommit några nya uppgifter angående hotet som riktats mot Malmö universitet. På den här webbsidan finns information som uppdateras löpande.

OBSERVERA! Studenter som har anmält sig till tentamen den 8 januari kan se ny tid för tentamen i sitt schema i Kronox. 

Se nya tider i Kronox

Malmö University is requesting staff and students work from home on January 8

Last updated January 7, 18:45

We have not received any new information regarding the threat targeted at Malmö University. Any new information will be updated on this page.

PLEASE NOTE! Students who have registered for exams on January 8 can now see the new exam times in their schedule in Kronox.

Updated schedules in Kronox

Uppdatering om inkommet hot mot Malmö universitet

Senast uppdaterat 2018-01-07, 16:00

Det har inte inkommit några nya uppgifter angående hotet som riktats mot Malmö universitet. Polisens förundersökning pågår. Trovärdigheten i det inkomna mejlet är ännu inte klarlagt. På den här webbsidan finns information som uppdateras löpande. Du hittar också svar på vanligt förekommande frågor här.

Varför är det bara stängt den 8 januari, vad händer därefter?

Då hotet gäller den 8 januari är universitetets lokaler stängda den dagen. Från och med tisdag den 9 januari kommer universitetet att ha öppet som vanligt och studenter och medarbetare kommer då in med sina passerkort. Under veckan 9-12 januari kommer universitetet att ha förhöjd säkerhet, bland annat ökad tillsyn och tillträdesbegränsningar i våra lokaler. 

Vad händer med inställd undervisning och tentamen?

Inställda tentamenstillfällen flyttas till ett senare tillfälle under veckan, 9-12 januari. Studenter som har anmält sig till tentamen den 8 januari kan se ny tid för tentamen i sitt schema i Kronox.

Information om hur inställd undervisning kompenseras får studenter av kursansvarig via mejl och/eller Itslearning.

Var kan jag vända mig för stöd?

För studenter som känner oro med anledning av den uppkomna situationen och har behov av stöd, finns Studenthälsans kuratorer tillgängliga för samtal. Den 8 januari finns Studenthälsan tillgängliga under ordinarie telefontid. Den 9 januari finns de på plats på entréplan i Studentcentrum där man kan komma på drop-in.

Se kontakt och tider här

Medarbetare som behöver stöd i den uppkomna situationen är välkomna att vända sig till företagshälsovården Previa. Det går bra att ta kontakt med Previa utan att meddela sin chef.

Kontaktuppgifter till Previa

Stöd finns också att få hos Universitetskyrkan för såväl studenter som medarbetare. 

Kontakt till Universitetskyrkan

Varför publiceras inte innehållet i mejlet?

Malmö universitet har i dialog med polisen valt att inte kommentera hotets karaktär eller innehållet i det inkomna mejlet. Universitetsledningen förstår att det inträffade kan orsaka oro bland studenter och medarbetare och att ovissheten om hotets karaktär kan bidra till detta. Det viktiga är nu att polisen får fortsätta sin förundersökning och att detta inte försvåras av att innehållet i sprids.

– För Malmö universitet är det en självklarhet att sätta studenters och medarbetares säkerhet i främsta rummet och jag har som universitetets rektor därför valt att hantera situationen genom att uppmana att arbeta hemifrån den 8 januari, säger rektor Kerstin Tham.

Hur ska verksamheter i närheten av Malmö universitet agera?

Hotet är riktat mot Malmö universitet och inte andra verksamheter. Universitetet har vidtagit de åtgärder som ansetts nödvändiga utifrån verksamheten och lokalerna. Andra verksamheter i närheten av universitetet behöver göra egna bedömningar, i dialog med polisen.

Vad har Malmö universitet för mejlrutiner?

Rutinerna för den gemensamma kontaktadressen har inte varit att hantera mejl under helgerna. Universitetet har nu anledning att se över dessa.

Update regarding the email threat targeted at Malmö University

Last updated January 7, 16:00

We have not received any new information regarding the threat targeted at Malmö University. A preliminary police investigation is underway. The credibility of the received email has not yet been verified. Any new information will be updated on this page. You can also find answers to common questions here. 

Why is the University closed only on January 8 - what happens after?

Since the threat specifically concerns January 8, the University will be closed this day. The University will be open as usual from January 9. Students and staff will be able to enter the premises with their Multicards. University management have collectively agreed to re-open on January 9, and feel confident in this decision. Between January 9-12, the University will implement extra security measures, including increased surveillance and restricted access to our premises. 

What about Monday's classes and exams?

Monday’s scheduled exams will be rescheduled. Students who have registered for exams on January 8 can now see the new exam times in their schedule in Kronox.

Information about classes will be provided through Itslearning and/or by course coordinators. 

Where can I get support?

Any students who feel concerned about the current situation and would like support, are welcome to contact Malmö University's Student Health Service in order to speak to a counsellor. On January 8 their phone line will be open as usual, and on January 9 students are welcome to drop by the Student Centre (Neptuniplan 7).

Contact information and opening times for Student Health Service

Staff members who require support are welcome to contact occupational health service providers Previa. You do not need to notify your employer if you wish to contact Previa. 

Contact information for Previa

Why hasn’t the University published the content of the email?

In dialogue with the police, we have decided not to comment on the nature and content of the received email. We understand that uncertainty surrounding the content of the email may cause concern among staff and students; however, we have decided not to share this information due to the fact that neither the police nor University management can verify the email’s credibility. Furthermore, we want to ensure that the police are able to continue their investigation without interruption. Our utmost priority is ensuring the safety of our staff and students. 

“It is a given that Malmö University puts the safety of its staff and students first, which is why, as Vice-Chancellor, I am requesting that they work from home on the eighth of January,” said Vice-Chancellor Kerstin Tham. 

Should other companies and organisations nearby Malmö University take any measures?

The threat is only targeted at Malmö University. We have taken the necessary measures based on our organisation’s activities and premises. Other organisations and companies should make their own assessments in consultation with the police. 

What is the University’s email protocol?

The protocol for our general enquires email address has been to deal with incoming emails only during weekdays. The University will take this opportunity to reassess its email protocol. 

Information om inkommet hot mot Malmö universitet

Senast uppdaterat 2018-01-04, 16:15

Malmös universitets ledning uppmanar medarbetare och studenter att arbeta hemma måndagen den 8 januari. Anledningen är ett e-postmeddelande om ett allvarligt hot som gäller den 8 januari.

Polis är inkopplad och en förundersökning pågår. Varken polisen eller universitetsledningen kan styrka trovärdigheten i det inkomna e-postmeddelandet och universitetsledningen väljer därför att uppmana personal och studenter att arbeta hemma. 

– Jag anser att det är viktigt att informera om detta och har beslutat att hålla stängt under måndagen, säger rektor Kerstin Tham. Det är en självklarhet att vi sätter studenters och medarbetares säkerhet i främsta rummet. 

Vad innebär detta för universitetets verksamhet? 

Måndagens planerade tentamenstillfällen flyttas till annan dag samma vecka. Alla berörda kommer att få besked om tid och lokal via e-post.

När det gäller övrig undervisning tillhandahålls information via It’s learning och/eller kursansvarig.

Bokade patientbesök på tandvårdskliniken på Odontologiska fakulteten den 8 januari ställs in och kommer att ombokas. Detsamma gäller inbokade besök på Studentcentrum.

Du som är student eller medarbetare – uppdaterad information kommer att uppdateras på den här webbsidan.

Information regarding email threat targeted at Malmö University

Last updated 4 January, 2018, 16:15

Management at Malmö University is requesting staff and students work from home on Monday, January 8.This is due to an email regarding a serious threat concerning January 8. 

The police are involved and a preliminary investigation is underway. 

Neither the police nor University management can establish the credibility of the received email. University management has therefore chosen to request staff and students to work from home. 

"I think it is important to keep everyone informed about the situation and have decided that the University will be closed on Monday,” said Vice-Chancellor Kerstin Tham. “Naturally we put the safety of students and employees first.”

What does this mean for the University? 

The University’s premises will be closed on January 8. 

Monday's scheduled exams will be rescheduled. All students affected will be notified of new times and locations by email. Information about classes and schedules is provided through Itslearning and/or course coordinators. 

Appointments for patients visiting the dental clinic at the Faculty of Odontology will be rescheduled. The same applies to visitors at the Student Centre.

Information for students and staff will be updated on this website. 

Senast uppdaterad av Michael Gustafson