Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitetsutbildning – ett äventyr för en förändringsagent?

Studenter

Tid: 31 augusti, kl 15.00-17.00
Plats:
A0306, Niagara

Föreläsare:
Keynote Dr Marian McCarthy, University College of Cork, samt fyra forskargrupper, med 16 forskare vid Malmö universitet, presenterar pågående forskning.

Kontakt:
Cecilia Christersson, vicerektor vid Malmö universitet

Hur kan lärosäten använda akademiska teorier och metoder i högre utbildning tillsammans med olika aktörer, så att studenter får syn på hur de redan under studietiden kan bidra till positiv samhällsutveckling? Vad krävs för att skapa en utbildning som lockar fram nyfikenheten och stimulerar både lärares och studenters intresse för samskapande? Hur kan studenter uppmuntras till att bli kritiska, engagerade och kompetenta att lära sig att lära? Och vilka pedagogiska metoder är bäst lämpade för att studenter ska lära sig att agera, lösa problem och bidra till att utveckla samhället?

I detta seminarium presenterar keynote Dr Marian McCarthy från University College of Cork, Irland, och fyra forskargrupper vid Malmö universitet, forskning om vuxnas lärande i högre utbildning och visar exempel på hur lärosäten i sin roll både kan utmana och låta sig utmanas.

Malmö universitet har sedan starten haft studenten och studentens lärande i centrum och aktivt arbetat för att åstadkomma ett mer problemorienterat än ett disciplinorienterat förhållningssätt till lärande för starkt samhällsengagemang. Exempel på studentcentrerade pedagogiska metoder som används i många av våra utbildningar är problembaserat lärande, erfarenhetsbaserat lärande, inquiry based learning, interprofessionellt lärande och entreprenöriellt lärande. Gemensamt för dessa metoder är att lärandet initieras av nyfikenhet att förstå relevanta utmaningar, bygger på kollaborativa arbetsformer, att lärprocessen är snarlik forskningsprocessen och att lärandet i sig är av lika vikt som att lära hur man lär. När dessa former för lärande förenas med samverkansinslag i utbildning, med målet att studenterna ska kunna uppvisa handlingskompetens och förmåga och vilja att anta samhällsutmaningar, kan vi tala om utmaningsbaserat lärande. I utmaningsbaserat lärande blir både studenten och läraren partners i en samskapande lärprocess med fokus på reflektion av såväl kritiskt tänkande som kritiskt görande. 

Education as an adventure and a celebration of knowledge

Dr Marian McCarthy will hold the keynote address to challenge our mindset around learning in higher education in the light of Active Learning and Research. She is currently the Vice-President for Teaching and Learning and the director of the Centre for the Integration of Research, Teaching and Learning, (CIRTL), at University College of Cork, Ireland. Her primary research areas are in the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), Multiple Intelligences (MI) theory and Teaching for Understanding (TfU). She fuses these to provide a robust disciplinary, research and pedagogical framework for staff that teach in university and third level settings. Her primary responsibility is for the Accredited Programme in Teaching and Learning in Higher Education, which provides certification for staff who wish to research their teaching and their students' learning.

Utmaningsbaserat lärande inom högre utbildning – en lösning på vilka samhällsutmaningar?

De fyra forskarna vid Malmö universitet, Marie Leijon, fil Dr i pedagogik, Petri Gudmundsson, universitetslektor och forskare i biomedicin och vårdvetenskap, Christel Brost, senior universitetsadjunkt i grafisk design och Patricia Staaf, fil. Lic i svenska språket, presenterar sitt pågående projekt om hur utmaningsbaserat lärande såväl genom metoder som övergripande koncept utvecklas för lärande i högre utbildning vid Malmö universitet.

Utmaningsbaserat lärande och utbildning av välfärdsprofessioner i ett digitaliserat samhälle

Sverige genomgår demografiska, urbana och tekniska förändringar som har långtgående konsekvenser för alla offentliga och privata arenor. Utvecklingen leder till ökad efterfrågan på tillgänglighet, flexibilitet och krav på kostnadseffektivitet. Samtidigt ställs det krav på att kunskaper om välfärdsprofessioner utvecklas för att matcha dessa krav – kunskap om hur människor använder information och inlärning i olika sociala, digitala och professionella sammanhang. De sex forskarna vid Malmö universitet; Nils Ekelund, professor i växtfysiologi, Jonas Christensen, fil. Dr i pedagogik och universitetslektor i socialt arbete, Pär Widén, fil. Dr och universitetslektor i pedagogik, Margareta Melin, fil. Dr i journalistik och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Taghrid Jassim, universitetsadjunkt i vårdvetenskap och Petri Gudmundsson, universitetslektor och forskare i biomedicin och vårdvetenskap, presenterar sitt projekt i utmaningsbaserat lärande som bygger vidare på de globala målen för Agenda 2030: Framtidens lärande och god utbildning för alla, och Malmö universitets strategi 2022.

Fältstudie i den komplexa yrkesverkligheten

Dagens välfärdssektor ställer höga krav på yrkesverksamma att kunna möta en rad samhällsutmaningar som exempelvis social utsatthet, ojämlikhet och segregation. Vad behöver socionomer lära sig för att kunna hantera komplicerade strukturer och sammanhang? De två forskarna vid Malmö universitet, Irena Dychawy Rosner, fil. Dr. i medicinsk vetenskap och universitetslektor i vårdvetenskap och Mats Högström, universitetslektor i socialt arbete, presenterar sitt projekt om utmaningsbaserat lärande inom socionomutbildningen.

Lära i samarbete för jämlik hälsa

Jämlik hälsa tillsammans med fungerande vård, skola och omsorg är viktiga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ökad tillväxt. Centralt i ett hållbart hälsofrämjande arbete är samverkan mellan olika professioner. Studenter behöver därför under sin utbildning få möjlighet att utveckla social medvetenhet för att kunna möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar. Därmed behöver pedagogiken anpassas efter detta. Genom att skapa och testa läraktiviteter kan studenter utveckla kunskap och förståelse om arbete i tvärprofessionella team i en mångkulturell miljö, med särskilt fokus på professionell kunskap och etiska utmaningar. De fyra forskarna vid Malmö universitet; Elisabeth Carlson, docent i vårdvetenskap, Susanne Brogårdh-Roth, odontologie doktor och övertandläkare, Jenny Vikman, universitetslektor i idrottsvetenskap och Carl-Johan Orre, universitetslektor i datavetenskap och medieteknik, presenterar sitt projekt i utmaningsbaserat lärande för jämlik hälsa.

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson