Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kajfesten: Akademiskt program

Universitet 2018 grafiskt märke och konfettimönsterMalmö universitets invigning och kajfest är inte bara pompa och ståt, musik och fest utan också kärnan av det vi gör och står för – nämligen högre utbildning, evidensbaserad kunskap och forskning, ofta tvärvetenskaplig och ofta i samarbete med andra aktörer i samhället och slutligen samverkan som består av en rad samarbeten, projekt och innovativa initiativ. Vårt akademiska program innehåller tre seminarier som vi hoppas alla ska kittla dina hjärnknölar lite extra. Välkommen!

Universitetsutbildning – ett äventyr för en förändringsagent?
Tid: 31 augusti, kl 15:00-17:00
Plats: A0306, Niagara

Styrning av offentliga verksamheter – ingen enkel sak
Tid: 31 augusti, kl 15:00-17:00
Plats: Hörsal B1, Niagara

Vad är nyttan av forskning? Universitetet som aktiv samhällspartner
Tid: 31 augusti, kl 15:00-17:00
Plats: Hörsal C1 och i atriet på entréplan i Niagara

Hela programmet för Malmö universitets invigning och kajfest 31 augusti

Universitetsutbildning – ett äventyr för en förändringsagent?

Tid: 31 augusti, kl 15.00-17.00
Plats: A0306, Niagara

Hur kan lärosäten använda akademiska teorier och metoder i högre utbildning tillsammans med olika aktörer så att studenter får syn på hur de redan under studietiden kan bidra till positiv samhällsutveckling? Vad krävs för att skapa en utbildning som lockar fram nyfikenheten och stimulerar både lärares och studenters intresse för samskapande? Hur kan studenter uppmuntras till att bli kritiska, engagerade och kompetenta att lära sig att lära? Och vilka pedagogiska metoder är bäst lämpade för att studenter ska lära sig att agera, lösa problem och bidra till att utveckla samhället?

I detta seminarium presenterar keynote Dr Mariam McCarthy från University of College of Cork, Irland, och fyra forskargrupper vid Malmö universitet, forskning om vuxnas lärande i högre utbildning och visar exempel på hur lärosäten i sin roll både kan utmana och låta sig utmanas.


Malmö universitet har sedan starten haft studenten och studentens lärande i centrum och aktivt arbetat för att åstadkomma ett mer problemorienterat än ett disciplinorienterat förhållningssätt till lärande för starkt samhällsengagemang. Exempel på studentcentrerade pedagogiska metoder som används i många av våra utbildningar är problembaserat lärande, erfarenhetsbaserat lärande, inquiry based learning, interprofessionellt lärande och entreprenöriellt lärande. Gemensamt för dessa metoder är att lärandet initieras av nyfikenhet att förstå relevanta utmaningar, bygger på kollaborativa arbetsformer, att lärprocessen är snarlik forskningsprocessen och att lärandet i sig är av lika vikt som att lära hur man lär. När dessa former för lärande förenas med samverkansinslag i utbildning, med målet att studenterna ska kunna uppvisa handlingskompetens och förmåga och vilja att anta samhällsutmaningar, kan vi tala om utmaningsbaserat lärande. I utmaningsbaserat lärande blir både studenten och läraren partners i en samskapande lärprocess med fokus på reflektion av såväl kritiskt tänkande som kritiskt görande. 

Education as an adventure and a celebration of knowledge

Dr Marian McCarty will hold the keynote address to challenge our mindset around learning in higher education in the light of Active Learning and Research. She is currently the Vice-President for Teaching and Learning and the director of the Centre for the Integration of Research, Teaching and Learning, (CIRTL), at University College of Cork, Ireland. Her primary research areas are in the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), Multiple Intelligences (MI) theory and Teaching for Understanding (TfU). She fuses these to provide a robust disciplinary, research and pedagogical framework for staff that teach in university and third level settings. Her primary responsibility is for the Accredited Programme in Teaching and Learning in Higher Education, which provides certification for staff who wish to research their teaching and their students' learning.

Utmaningsbaserat lärande inom högre utbildning – en lösning på vilka samhällsutmaningar?

De fyra forskarna vid Malmö universitet, Marie Leijon, fil Dr i pedagogik, Petri Gudmundsson, universitetslektor och forskare i biomedicin och vårdvetenskap, Christel Brost, senior universitetsadjunkt i grafisk design och Patricia Staaf, fil. Lic i svenska språket, presenterar sitt pågående projekt om hur utmaningsbaserat lärande såväl genom metoder som övergripande koncept utvecklas för lärande i högre utbildning vid Malmö universitet.

Utmaningsbaserat lärande och utbildning av välfärdsprofessioner i ett digitaliserat samhälle

Sverige genomgår demografiska, urbana och tekniska förändringar som har långtgående konsekvenser för alla offentliga och privata arenor. Utvecklingen leder till ökad efterfrågan på tillgänglighet, flexibilitet och krav på kostnadseffektivitet. Samtidigt ställs det krav på att kunskaper om välfärdsprofessioner utvecklas för att matcha dessa krav – kunskap om hur människor använder information och inlärning i olika sociala, digitala och professionella sammanhang. De sex forskarna vid Malmö universitet; Nils Ekelund, professor i växtfysiologi, Jonas Christensen, fil. Dr i pedagogik och universitetslektor i socialt arbete, Pär Widén, fil. Dr och universitetslektor i pedagogik, Margareta Melin, fil. Dr i journalistik och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Taghrid Jassim, universitetsadjunkt i vårdvetenskap och Petri Gudmundsson, universitetslektor och forskare i biomedicin och vårdvetenskap, presenterar sitt projekt i utmaningsbaserat lärande som bygger vidare på de globala målen för Agenda 2030: Framtidens lärande och god utbildning för alla, och Malmö universitets strategi 2022.

Fältstudie i den komplexa yrkesverkligheten

Dagens välfärdssektor ställer höga krav på yrkesverksamma att kunna möta en rad samhällsutmaningar som exempelvis social utsatthet, ojämlikhet och segregation. Vad behöver socionomer lära sig för att kunna hantera komplicerade strukturer och sammanhang? De två forskarna vid Malmö universitet, Irena Dychawy Rosner, fil. Dr. i medicinsk vetenskap och universitetslektor i vårdvetenskap och Mats Högström, universitetslektor i socialt arbete, presenterar sitt projekt om utmaningsbaserat lärande inom socionomutbildningen.

Lära i samarbete för jämlik hälsa

Jämlik hälsa tillsammans med fungerande vård, skola och omsorg är viktiga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ökad tillväxt. Centralt i ett hållbart hälsofrämjande arbete är samverkan mellan olika professioner. Studenter behöver därför under sin utbildning få möjlighet att utveckla social medvetenhet för att kunna möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar. Därmed behöver pedagogiken anpassas efter detta. Genom att skapa och testa läraktiviteter kan studenter utveckla kunskap och förståelse om arbete i tvärprofessionella team i en mångkulturell miljö, med särskilt fokus på professionell kunskap och etiska utmaningar. De fyra forskarna vid Malmö universitet; Elisabeth Carlson, docent i vårdvetenskap, Susanne Brogårdh-Roth, odontologie doktor och övertandläkare, Jenny Vikman, universitetslektor i idrottsvetenskap och Carl-Johan Orre, universitetslektor i datavetenskap och medieteknik, presenterar sitt projekt i utmaningsbaserat lärande för jämlik hälsa.

Styrning av offentliga verksamheter – ingen enkel sak

Tid: 31 augusti, kl 15.00-17.00
Plats: Hörsal B1, Niagara

Går det att styra offentliga verksamheter som företag? Kan projektorganisering lära oss något om byråkrati? Blir det bättre genom att vi mäter och dokumenterar? New Public Management, ny verksamhetsledning i offentlig sektor, har fått stor genomslagskraft i Sverige, exempelvis inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, genom en rad reformer som infördes sedan början av 1990-talet. Reformerna är ofta inspirerade av det privata näringslivet och använder en marknadslogik. Det handlar om ökad användning av prestationsmått, utvärderingar, dokumentation, konkurrensutstättning och införande av marknader och kundanpassning. Forskning visar dock att detta inte är en oproblematisk styrform.

I detta seminarium presenteras tre färska avhandlingar med olika ingångar på området som illustrerar problematiken. Presentationerna följs av ett gemensamt samtal med inbjudna gäster från politik, förvaltning och andra intressenter.

 

Vi önskar innovation – men vi får projekt

Mats Fred, fil. Dr i statsvetenskap

Trots att projektformen ofta förknippas med flexibilitet, förändring och innovation så innebär den i praktiken sällan något radikalt annorlunda från traditionell byråkratisk organisering. Snarare verkar projektorganisering bidra till en återanvändning av klassiska byråkratiska förfaranden så som rapportering, dokumentation och standardisering.

Nyliberal välgörenhet och föreställningar om ”den andre” – de drivande logikerna i arbetsmarknadsprojekt

Malin Mc Glinn, fil. Dr i urbana studier

Arbetsmarknadsprojekt som finansieras av den Europeiska socialfonden leder ofta till jobb, men inte primärt för projektdeltagarna. Genom olika budgetpraktiker, kalkyler och utvärderingar omvandlas olika typer av försörjningsstöd till medfinansiering, vilket innebär att projektindustrin gör sig beroende av personer som har denna typ av inkomst.

Resande utvärderingsidéer

Kettil Nordesjö, fil. Dr i socialt arbete

Lärande utvärdering och följeforskning lanserades i slutet av 2000-talet i Sverige för att skapa lärande inom EU:s strukturfonder. Hur gick det till när en utvärderingsidé med rötter i en norsk deltagardemokratisk aktionsforskning infördes i Sverige, och hur förändrades idén för att passa en svensk projektkontext?

Vad är nyttan av forskning? Universitetet som aktiv samhällspartner

Tid: 31 augusti, kl 15:00-17:00
Plats: Hörsal C1 och i atriet på entréplan i Niagara

Hur kan vi ta tillvara forskares och studenters kunskap? Hur kan vi stimulera utvecklingen av nya idéer och uppfinningar? Hur kan vi se till att kunskapen kommer samhället till del och bidrar till utvecklingen? Med universitetsstatus följer inte bara mer pengar till forskning, utan även till universitetets innovationsarbete. Genom samarbeten mellan akademi, privat, offentlig och idéburen sektor får forskare och studenter förutsättningar att utveckla nya tankar och idéer. Genom innovationer hittar vi tillsammans nya lösningar på olika samhällsutmaningar.

I detta seminarium presenterar vi en rad case som illustrerar hur ny kunskap av forskare och studenter på olika sätt gör skillnad i samhället, från att minska den ojämlika hälsan i Malmö, utveckla ny användarvänlig teknik till arbetsmetoder för att stimulera och hjälpa studenter att utveckla sina idéer och en hållbar yogamatta. Slutligen visar Drivhusets kreativa alumn-entreprenörer upp sina idéer och företag under en fartfylld show som visar kapaciteten hos Malmö universitets tidigare studenter.

Jämlik hälsa genom hälsofrämjande innovation i samverkan

Margareta Rämgård, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap tillsammans med hälsofrämjare från Lindängen

Partnerskapet Hälsofrämjande innovation är en plattform mellan offentlig, privat, idéburen sektor och akademi. Syftet är att utveckla nya arbetssätt över sektorsgränser för att motverka att hälsa blir allt mer ojämnt fördelad i befolkningen. Centralt är medborgarnas medverkan i Lindängen, ett socialt utsatt område i Malmö. Projektet finansieras av Vinnova.

Internet of Things and People (IOTAP) - skapar värde för framtidens användare

Paul Davidsson, professor i datavetenskap och föreståndare för forskningscentrat Internet of Things and People (IoTaP), Malmö universitet
Peter Kembro, Head of Business Unit IoT Solutions, Sigma Connectivety
Niklas Malmros, President, Sigma Technology
Fredrik Hertzberg, Engineering Manager, Axis Communications

IOTAP är ett forskningscentrum vid Malmö universitet som bedriver forskning om hur man kan göra sakernas internet mer användbart, både vad gäller för samhället i stort och i synnerhet för individer. Vid IOTAP arbetar forskare inom framför allt datavetenskap och interaktionsdesign tillsammans med representanter från industrin och offentliga organisationer, men också med vanliga användare. Samarbetet mellan universitetet och industrin har resulterat i bidrag till olika lösningar som idag återfinns på marknaden.

Representanter från Axis, Sigma Connectivity och Sigma Technology delar med sig av sina erfarenheter från hur deras samarbete med IOTAP och Malmö universitet gör direkt nytta för dem.

Drivhuset - där studenters idéer växer

Sebastian Ekstam, verksamhetsledare Drivhuset Malmö
Drivhuset Malmö är en integrerad del av Malmö universitet som hjälper studenter att utveckla och testa idéer. Idéer som inte sällan har sin upprinnelse i utbildningen och därmed grundar sig i forskningsbaserad kunskap. Tillsammans med studenterna utvecklar Drivhuset nya tjänster, metoder och produkter som kan komma att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar.

Sustainability is the heart of hejhej-mats (eng)

Anna Souvignier och Sophie Zepnik, founders of Hejhej-mats
Hejhej-mats is a sustainable yoga mat made from recycled materials. The founders came up with the idea during their master’s programme in Leadership for Sustainability where they both worked on their idea as part of their project courses and thesis. In addition, they received support from Drivhuset and Leapfrogs to develop their product. Hejhej-mats have been featured in several prominent magazines in Germany, such as Cosmopolitan and Vogue.

Showtime Studentinnovation

Drivhusets kreativa alumn-entreprenörer visar upp sina idéer och företag under en fartfylld show som visar kapaciteten hos Malmö universitets tidigare studenter.

Senast uppdaterad av Charlotte Orban