Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitets initiativ för nyanlända

utbildning for nyanlanda

Malmö universitet arbetar aktivt på flera olika sätt för att bidra med kunskap i migrations- och integrationsfrågor och till nyanländas etablering i samhället. På denna sida samlar vi information för nyanlända och invandrade akademiker men även för dig som till exempel är lärare eller arbetar i skolan med flyktingar och nyanlända.

Utbildningar och karriärvägar för dig som är nyanländ

Har du nyligen flyttat till Sverige och funderar på att börja studera? Eller vill du hitta en snabbare väg in på arbetsmarknaden? Nedan hittar du det stöd och de utbildningar vi erbjuder dig.

Vägledning och information om akademisk utbildning

Är du nyfiken på högre eller akademisk utbildning? Vill du veta vilka olika utbildnings- och karriärvägar det finns för dig? Malmö universitets studie- och karriärvägledare kan hjälpa dig med vägledning.

Studievägledning för dig som funderar på att börja studera

Nya akademiker, NYAK

I projektet Nya akademiker, NYAK, samarbetar Skånes universitet och högskolor med Arbetsförmedlingen för att ge vägledning till nyanlända och personer inom etableringen. Vägledningen riktar sig till både akademiker och personer med avslutad gymnasieutbildning.

Nya akademiker, NYAK

Svenska för nyanlända akademiker

Malmö universitet erbjuder nyanlända akademiker en specialanpassad språkkurs i nybörjarsvenska för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. För att gå den 20 veckor långa intensivkursen krävs en avslutad utländsk akademisk examen.

Svenska för nyanlända akademiker 

Språktest i svenska språket - Tisus

Tisus är ett behörighetsgivande prov för dig med utländsk gymnasieutbildning som vill söka till akademiska studier. 

Tisus – test i svenska

Språkutbildningar

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 20 hp (dagtid)

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 15 hp (kväll)

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska, 40 hp (dagtid)

Introduktionskurser i engelska

Kandidat- och masterprogram samt fristående kurser på engelska

Validering av meriter - bedömning av reell kompetens

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet, kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens baserat på dina kunskaper från till exempel arbetslivet. 

Malmö universitet gör en lokal bedömning av reell kompetens i svenska för tillträde till Aspirantutbildningen med ungefär 5-10 personer/läsår.

Behörighet genom reell kompetens

Kompletterande utbildningar

Malmö universitet har en rad utbildningar för dig med utländsk akademisk examen.

Aspirantutbildningen

Aspirantutbildningen vänder sig till dig som har utländsk akademisk examen och som vill använda dina kunskaper och erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden. Malmö universitet gör en lokal bedömning av reell kompetens i svenska för tillträde till Aspirantutbildningen med ungefär 5–10 personer/läsår.

Det finns två inriktningar.
Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk akademisk utbildning: allmän inriktning
Högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk akademisk utbildning: förvaltningsinriktning

Kompletterande utbildning för socionomer

Malmö universitet har fått i uppdrag från regeringen att bygga upp en ny kompletterande socionomutbildning för samhällsvetare med utländsk examen. Utbildningen startar hösten 2017.

Nyhetsartikel Regeringsuppdrag att utbilda utländska socionomer 

Kompletterande utbildning för tandläkare

För dig som har en tandläkarexamen från länder utanför EU/EES/Schweiz erbjuder vi kompletterande utbildning. Den kompletterande utbildningen gör dig behörig att söka legitimation som tandläkare i Sverige.

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Har du utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen och vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige? Den kompletterande utbildningen ULV gör dig behörig att undervisa i Sverige.

Kompletterande lärarutbildning, ULV

Snabbspår

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke med arbetskraftsbrist. Malmö universitet erbjuder en rad utbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Snabbspår för förskollärare och lärare

Snabbspår för samhällsvetare

Utbildningar för skolpersonal

Arbetar du i skolan med elever med annat modersmål än svenska? Malmö universitet genomför komptensutvecklingsinsatser för pedagoger i syfte att fördjupa kunskaper inom fältet nyanlända, flerspråkigheter och integration.

Nyanlända, flerspråkighet, integration

Har du frågor om nyanländas lärande? 
Kontakta Kristin Andersson, projektledare vid Regionalt utvecklingscentrum, RUC, på Fakulteten för lärande och samhälle.

Migrations- och integrationsforskning

Migrationsforskning är ett av Malmö universitets framträdande forskningsfält. Forskningen spänner över ämnen och frågor som arbetskraftsinvandring, flyktingar och asyl, medborgarskap, mångkultur, politik och integration kopplat till både skola, arbete och hälsa. Forskningscentrumet Malmö Institutet for Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM, har ett särskilt uppdrag att samla och bedriva forskning inom migrationsfältet.

Malmö Institutet for Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM

Hur får migration/integration konsekvenser för förskola, skola och högre utbildning? 

Har du frågor om forskning?  
Kontakta: Pieter Bevelander, föreståndare för forskningscentrumet Malmö Institutet for Studies of Migration, Diversity and Welfare, MIM 

Aktiviteter, samarbeten och nätverk

Malmö universitet samarbetar på en rad olika sätt med Region Skåne, Länsstyrelsen, andra lärosäten i Skåne och Sverige men också med andra organisationer och aktörer i flyktingfrågan, för att stödja nyanlända eller hitta snabbare och effektivare sätt att ge stöd och utbildning. 

Regional överenskommelse, RÖK

Malmö universitet deltar i Regional överenskommelse för Skåne län för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering. 

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. 

Lärosäten Syd

Malmö universitet är också part i Lärosäten Syd som är en överenskommelse om ett fördjupat samarbete och ett akademiskt nätverk mellan lärosätena i Skåne och Blekinge. 

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Malmö universitet deltar aktivt i SUHF:s arbete för breddat deltagande och flyktingfrågor. Cecilia Christersson, vice rektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, är ordförande för SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor.

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Scholars at risk, SAR

Malmö universitet är medlem i nätverket Scholars at risk, som arbetar med att skydda akademikers rätt att tänka, ifrågasätta och dela tankar. Kontakta Peter Hallberg för frågor om SAR.

Näktergalen

I Näktergalskonceptet träffar mer än 1000 barn från olika universitet runt om i Europa och Afrika, var sin mentor. En gång i veckan ringer mentorn på barnets dörr, hämtar dem och gör aktiviteter tillsammans för gemensamt utbyte.

Näktergalen

Malmö University for Refugees

Malmö universitets studenter och medarbetare startade 2015 uppropet "Malmö University for Refugees".

Facebook-gruppen Malmö University for Refugees

Senast uppdaterad av Daniel Harju