Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildningsnära kvalitetsarbete

Här finner du kortfattade beskrivningar av utbildningsnära kvalitetsarbetet vid universitetets fem fakulteter samt relevanta styr- och stöddokument. 

Kontinuerligt utbildningsnära kvalitetsarbete
Fakulteten för hälsa och samhälle
Fakulteten för kultur och samhälle
Fakulteten för lärande och samhälle
Fakulteten för teknik och samhälle
Odontologiska fakulteten

Kontinuerligt utbildningsnära kvalitetsarbete
Det kontinuerliga utbildningsnära kvalitetsarbetet är en av grundkomponenterna för utveckling och säkerställande av kvalitet i utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö universitet. De fem fakulteterna och lärosätets bibliotek beslutar hur det kontunerliga kvalitetsarbetet ska genomföras inom den egna verksamheten med utgångspunkt från att:  

 • universitetsgemensamma styrdokument följs,
 • det finns ett dokumenterat arbetssätt för kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som inkluderar systematiska genomlysningar av utbildning, samt
 • uppföljning och återkoppling genomförs årligen i form av kvalitetsdialoger på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå.

Fakulteten för hälsa och samhälle 
Kvalitetsarbetet vid Fakulteten för hälsa och samhälle utgår från fem kvalitetshöjande områden:

 • intern översyn, uppföljning och återkoppling,
 • uppföljning av studentinflytande,
 • kommunikation och efterfrågan,
 • medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling,
 • universitetsinitierad och extern översyn, uppföljning och återkoppling.

Vid fakulteten ska alla utbildningsplaner och kursplaner som revideras i större utsträckning prövas av utbildningsnämnden i syfte att säkerställa att utbildningen uppfyller krav på formalia och kvalitet. Alla utbildningar ska även regelbundet genomgå större genomlysning i syfte att kvalitetssäkra utbildningen. Vid fakulteten ska också tematiska översyner ske regelbundet.
Fakulteten fångar i sitt kvalitetsarbete upp studenternas perspektiv och erfarenheter via program- och kursutvärderingar samt genom studentrepresentanters medverkan i arbetsgrupper på fakultets- och institutionsnivå. 
Fakultetens kvalitetsarbete och enskilda utbildningar genomgår regelbundet även externa granskningar – antingen av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, eller av andra externa granskare som är utsedda av Malmö universitet.

Dokument
Strategi för kvalitetsarbete (Hälsa och samhälle)
Bilaga 1 handlingsplan
Bilaga 2 tidsplan

Kontakt
Kvalitetskoordinator
Susanne Folestam 


Fakulteten för kultur och samhälle
Institutionerna vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar utifrån en och samma modell för integrerat kvalitetsarbete. Syftet med modellen är att systematiskt arbeta för att stärka kvalitet, resurseffektivitet och rättssäkerhet. Modellen inbegriper såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring och bygger på principen att kvalitetsarbete ska bedrivas så nära kärnverksamheten som möjligt och att formerna för kvalitetsarbetet ska integreras så mycket som möjligt i den reguljära verksamheten.

I fakultetens modell (se länk nedan) beskrivs kvalitetsarbetets olika komponenter samt exempelvis: 

 • ansvarsområden för kurs- eller programansvarig, handledare och examinator samt prefekt och dekan.
 • kvalitetsarbetet inom kurs- och programnämnder, utbildningsnämnd, programråd och utvecklingsråd/referensgrupper, handledarkollegier, forskar- och forskarutbildningsnämnd, betygsnämnd och fakultetsstyrelse
 • strukturen för kvalitetsdialoger på olika nivåer.

Dokument
Kvalitetsarbete vid Fakulteten för kultur och samhälle inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Kvalitetsutveckling inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå

Kontakt
Kvalitetskoordinator
Birgitta Magnusson

Fakulteten för lärande och samhälle
För varje utbildning finns en programnämnd där universitetets lärare samarbetar med studenter och avnämare, t ex företrädare för skolor och idrottsorganisationer, för att utveckla och stärka studenternas utbildningar. Kvalitetssäkring vad gäller forskning och utbildning på forskarnivå sker, för forskarutbildningens del i varje ämnes handledarkollegium (HK) och den fakultetsövergripande forskarutbildningsnämnden (FUN). När det gäller forskningen kvalitetssäkras den i institutionernas forskningsråd eller motsvarande samt fakultetens forskningsråd (FR).

Dokument
Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet
Strategiska prioriteringar som ska bidra till en långsiktig uppbyggnad avforskning och utbildning på forskarnivå
Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete inom LS (Lärande och samhälle)
Ny forskningsorganisation för fakulteten lärande och samhälle
Fler dokument och riktlinjer för Lärande och samhälle 

Kontakt
Utbildningsledare
Gunilla Löfström

Fakulteten för teknik och samhälle
Fakultetens modell för kvalitetsarbete inbegriper såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring. Utgångspunkt i kvalitetsarbetet är att det ska bedrivas verksamhetsnära och att formerna för kvalitetsarbetet ska integreras så mycket som möjligt i den reguljära undervisningen, examinationen och kursutvecklingen. Dialogform används genomgående för uppföljning och kunskapsdelning – både i och mellan enheter/avdelningar, mellan enheter och institutionsledning samt mellan institutionsledning och fakultetsledning.
Tyngdpunkten i kvalitetsarbetet ligger på programnivå. Fristående kurser samordnas så långt det är möjligt i kvalitetsarbetet för program till vilka de naturligt har en koppling.

Dokument

Kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle inom utbildning på forskarnivå (document in English

 

Kontakt
(Utbildning grund och avanverad nivå)

kvalitetskoordinator
Jörgen Ivarsson

Kontakt
(Forskarutbildning)
studierektor/universitetslektor
Åse Jevinger

Odontologiska fakulteten

Odontologiska fakultetens ambition, enligt gällande intern kvalitetsplan (se länk nedan), är att kvalitetsarbetet ska vara långsiktigt, värdeskapande och till nytta för verksamheten, det vill säga i första hand en utvecklingsprocess och i mindre utsträckning kontrollverksamhet. Det centrala kvalitetsarbetet inom fakultetens utbildningar sker i det dagliga mötet mellan student och lärare eller handledare. Samtliga medarbetare och studenter är samtidigt delaktiga och ansvariga för att skapa guda förutsättningar för lärande.  
Arbetet ska ske systematiskt, konsekvent och vara samordnat på olika nivåer och ha tydliga ansvarsförhållanden.
Fakultetens kvalitetsarbete beskrivs utifrån olika teman: planering och rekrytering; introduktion; lärandeaktiviteter; lärandemiljö; bedömning; samverkan med arbetsliv, VFU och internationalisering; kurs- och programvärderingar samt uppföljning av studenter efter utbildning.

Dokument
Odontologiska fakultetens kvalitetsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå
Åtgärdsplan 2018-2022 Kvalitetsarbete, Odontologiska fakulteten 

Kontakt
Projektkoordinator
Daniel Bengmark

Senast uppdaterad av Johanna Svensson