Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvalitetsarbete vid universitetet

Här finner du kortfattade beskrivningar av kvalitetsarbetet och tillhörande regelverk samt styr- och stöddokument inom de olika utbildningsnivåerna – inklusive det utbildningsnära kvalitetsarbetet – samt forskningen inom Malmö universitet. 

Kvalitetsarbete vid Malmö universitet
Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Kvalitetsarbete inom forskarutbildning
Kvalitetsarbete inom forskning
 
Kvalitetsarbete vid Malmö universitet
Högskolelagen och högskoleförordningen är styrande regelverk för verksamheten vid Malmö universitet. I högskolelagen slås det fast att verksamheten ska avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning och forskning samt att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. 

I universitetets arbetsordning beskrivs ansvarsfördelningen för universitetets kvalitetsarbete:

 • Universitetsstyrelsen har yttersta ansvaret för verksamheten och utbildningskvaliteten
 • Fakultetsstyrelserna har ansvar att följa upp kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan
 • Dekanen har det övergripande ansvaret för inriktning och kvalitet på utbildning, forskning och samverkan
 • Prefekten eller motsvarande ska verka för hög kvalitet inom institutionens verksamhet

Rektor initierar och beslutar om ramverk och riktlinjer för universitetets kvalitetsarbete. Rektor är även ordförande vid kvalitetsdialogerna mellan universitetets ledning och en fakultet – vilka ska lyfta både kvalitetssäkrande och kvalitetsutvecklande initiativ och omfatta såväl utbildning som forskning.
Vid universitetet finns även gemensamma beredande organ (utbildningsberedning, forskningsberedning samt samverkansberedning) som ansvarar för samordning av övergripande kvalitetsarbete.
Rektor är ordförande för forskningsberedningen medan prorektor och viceektor för samverkan och innovation har motsvarande roll i utbildnings- respektive samverkansberedningen. 

Universitetets övergripande styrdokument för verksamheten är: Strategi 2022. Enligt detta dokument – som gäller från 1 januari 2018 och följande fem år – är det övergripande målet för lärosätet: ”Malmö universitet har hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Vid Malmö universitet ska de olika vetenskapsområdenas särart och traditioner respekteras och ges möjlighet att framträda på ett tydligt sätt.”

Övergripande regelverk och styrdokument
Högskolelagen
Högskoleförordningen
Strategi 2022
Arbetsordning

Kvalitetsdialoger
Uppföljning sker genom årliga fakultetsvisa kvalitetsdialoger mellan universitetsledningen och respektive fakultetsledningarna, AKL och Biblioteket. Kvalitetsdialoger utgör en av länkarna mellan kvalitetssäkringsarbetet och den strategiska styrningen. 

Sammanfattande rapport efter kvalitetsdialoger 2018

Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
All utbildning vid Malmö universitet ska präglas av hög kvalitet. Universitetet arbetar därför systematiskt och kontinuerligt – på såväl universitetsövergripande som utbildningsnära nivå – med att utvärdera, följa upp och utveckla utbildningarna. Kvalitetsarbetet består således både av kvalitetssäkring (insatser för att följa upp att utbildningar uppfyller mål och principer) och kvalitetsutveckling (aktiviteter för att förflytta verksamheten mot uppsatta mål eller högre nivå).

Till grund för universitetets kvalitetsarbete inom utbildning på grund nivå och avancerad nivå ligger, utöver ovan nämnda högskolelag och högskoleförordning, bland annat Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG), riktlinjer från Universitetskanslersämbetet och interna kvalitetsprinciper.

Hur universitetets kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå genomförs finns beskrivet i bland annat ett övergripande ramverk och tillhörande riktlinjer (se länkar nedan). Det utbildningsnära kvalitetsarbetet utgör grunden för utveckling och säkerställande av kvalitet i universitetets utbildningar. Ansvaret för det utbildningsnära kvalitetsarbetet är delegerat till fakulteterna. Därigenom har de möjligheter att utforma det utifrån utbildningarna särart och de vetenskapsområden som verksamheten omfattar. 
Utöver det utbildningsnära kvalitetsarbetet återfinns nedanstående komponenter i kvalitetsarbetet:

 • Inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområde samt tillstånd att utfärda examen
 • Kursutvärdering
 • Student- och alumnenkäter
 • Kvalitetsdialog 
 • Kvalitetsforum 
 • Regelbunden extern granskning

Studenternas delaktighet i genomförande, utvärdering och utveckling är avgörande för att uppnå och bibehålla hög kvalitet i utbildningarna. I högskolelagen poängteras att studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen samt ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Vid Malmö universitet har studenterna möjlighet att utöva inflytande på flera olika sätt och på alla organisatoriska nivåer.

Under 2018 utvärderas Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Dessutom utvärderas ett flertal utbildningar vid lärosätet under året av samma tillsynsmyndighet.

Kontinuerligt utbildningsnära kvalitetsarbete på universitetets fakulteter

Dokument
Dokument – kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Självvärdering av Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete (inskickad tillUKÄ 5 juni 2018)

Kontakt
Kvalitetskoordinator 
Anna Sandell

Kvalitetsarbete inom forskarutbildning  
Kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå vid Malmö universitet syftar till att kontinuerligt utveckla utbildningen och säkerställa att den håller en hög kvalitet.

Varje fakultet utformar det utbildningsnära kvalitetsarbetet på ett sätt som passar den egna verksamheten. Doktorander, handledare, andra lärare, lärosätets ledning och övriga medarbetare är tillsammans engagerade i kvalitetsarbetet och i utvecklingen av universitetets forskarutbildning.

Kvalitetsarbetets centrala komponent är fortlöpande kollegial granskning av doktorandernas arbeten och progression; ofta vid introduktions-, mitt- och slutseminarier, genom peer review eller motsvarande. Kollegial uppföljning av handledningens kvalitet sker genom handledarkollegierna.

I samband med kvalitetsarbetet ska fakulteterna även beakta aspekter som, bland annat, att:

 • antagningsprocessen är transparant,
 • doktorander erbjuds systematisk introduktion,
 • utsedd examinator säkerställer att ingående kurser är relevanta,
 • utbildningen genomsyras av etiska förhållningssätt,
 • doktoranderna har goda möjligheter till internationella utbyten.  

Det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet har sju komponenter: prövning inför inrättande av ämnen på forskarnivå; regelbunden utvärdering av ämnen på forskarnivå; kvalitetsdialoger; utveckling av handledningen och handledarrollen; utveckling av universitetsgemensamma forskarutbildningskurser; doktorand- och alumnenkäter samt identifiering av kvalitetsbrister via doktorandsupport.

Forskarutbildningarna vid Malmö universitet utvärderas även kontinuerligt av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Under våren 2018 presenteras resultaten av tillsynsmyndighetens utvärderingar av forskarutbildningar inom pedagogik, historia och historiedidaktik samt datavetenskap. 

Kontinuerligt utbildningsnära kvalitetsarbete på universitetets fakulteter

Dokument – forskarutbildningar
Ramverk för kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå
Övergripande riktlinjer för utbildning på forskarnivå 
Arbetsordning
Beslut: Utvärderingscykel utbildning på forskarnivå

Utvärderingsrapporter/Intern granskning av forskarutbildning  2013-2014 
Principer för kvalitetsutvärdering
Självvärderingens disposition
Rapport HS (Fakulteten för hälsa och samhälle)
Rapport OD (Odontologiska fakulteten)
Rapport LS (Fakulteten för lärande och samhälle)
Rapport KS (Fakulteten för kultur och samhälle)
Rapport TS (Fakulteten för teknik och samhälle)
Statusrapport och erfarenheter 
Intern utvärdering - Rekommendationer för den högskolegemensamma nivån

Universitetskanslersämbetets utvärderingar
Hög kvalitet Datavetenskap - licentiat och doktorsexamen - beslut 2018-06-27
Hög kvalitet Pedagogik - licentiat och doktorsexamen
- beslut 2018-06-20
Hög kvalitet Historia och historiedidaktik - licentiat- och doktorsexamen
 - beslut 2018-05-23

Kontakt
Forskningshandläggare
Christian Stråhlman

Kvalitetsarbete inom forskning
Forskningen vid Malmö universitet kvalitetsgranskas löpande i samband med seminarier och konferenser eller genom referentgranskning (peer review) av vetenskapliga artiklar och ansökningar om interna eller externa medel.

Verksamheten vid universitetets fem forskningscentrum följs dessutom upp årligen vid dialoger med universitetsledningen samt utvärderas vart femte år av externa granskare utifrån en rad kriterier, däribland: överensstämmande med lärosätets övergripande strategi (exempelvis flervetenskaplig ansats, samhällsrelevans, samverkan och anknytning till utbildningen), verksamhetens utveckling, internationellt samarbete, omfattning av extern finansiering samt publicering och citering.

Under inledningen av 2018 har ett arbete initierats vid universitetet för att ta fram ett övergripande ramverk för kvalitetsarbete inom forskning. Ett förslag ska vara klart till oktober 2019 och ramverket planeras införas senast under våren 2020. 
Som en del i ramverket för kvalitetsarbete inom forskning ingår extern utvärdering. En sådan utvärdering planeras att genomföras under 2019.

Kontinuerligt kvalitetsarbete på universitetets fakulteter

Dokument
Rutiner och kriterier för utvärdering av forskningscentrum
Beslut: Ramverk för kvalitetsarbete inom forskning; uppdrag

Kontakt
Forskningskoordinator
Peter Jönsson

Senast uppdaterad av Michael Gustafson