Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny lärarroll i Sverige inte enkel för utländska lärare

2017-06-21

FORSKNING: Det är inte så enkelt att byta från en katederstyrd lärarroll i Syrien till en mer deltagarorienterad lärarroll i Sverige. Dessutom måste yrkessvenskan utvecklas och kopplas mycket tydligare till innehållet i undervisningen för nyanlända. Det visar en ny studie kring Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.

Det är professor Maaike Hajer som tillsammans med universitetslektor Catarina Economou gjort en första följeforskning kring de 70-talet syriska lärare som började Snabbspåret för lärare och förskollärare vid Malmö högskola hösten 2016.

Hajers och Economous studie bygger på enkäter, gruppintervjuer, enskilda intervjuer med studenter och lärare i Snabbspåret och att studenter själva fick skriva om sina förväntningar och åsikter gällande skillnader mellan klassrumskulturen och lärarrollen i Sverige och hemlandet. 

Nyanlända positiva

Redan i början av kursen skrev studenterna, det vill säga de nyanlända lärarna och förskollärarna, om sina förväntningar. Texterna pekade på att de nyanlända var positiva till att det skulle bli annorlunda att undervisa i Sverige. De ville förstå att de kom från ett auktoritärt skolsystem där lärare mest talade om vad som gällde för eleverna – till en demokratisk lärarroll i Sverige där lärare och elever är mer i dialog med varandra.

maaike_hajer_liten- I texterna läser vi ganska nyanserade tankar om jämförelser mellan de två undervisningskontexterna. Man kan förstå att man startar med en sådan medvetenhet när man verkligen ville få jobb som lärare i Sverige, säger Maaike Hajer.

De syriska lärarna fick under snabbspårskursen nya kunskaper om lärarrollen i Sverige, att det ställdes krav på föräldrasamverkan, att skolan strävade efter jämlikhet, att läraren inte automatiskt är en auktoritet med mera. Samtidigt praktiserade de även ute i skolor och förskolor och kulturella skillnader ställdes mot varandra.

Kritisk punkt

Resultaten från Hajers och Economous följeforskning av Snabbspåret visar bland annat att svensk värdegrund var en kritisk punkt. Det fanns ett stort gap mellan svenska värden, exempelvis jämlikhet mellan könen och rätt att uttrycka sin sexuella läggning,  och vad de nyanlända lärarna kunde anamma. En del insåg att det inte skulle bli lätt att bli lärare i en svensk skola. Någon ställde sig frågan ”kommer jag passa i det här systemet.” En del uppskattade dock den mer målorienterade svenska skolan med formativ bedömning till skillnad för den mer mät- och innehållsstyrda skolan i Syrien. Andra stärktes snarast i sin uppfattning att den katederundervisning de brukat som lärare i Syrien även gick att praktisera på svensk skola.

- I texterna framgår hur väldigt komplext läraruppdraget är att lotsa in, i det här fallet, syriska lärare i svensk skola, säger Maaike Hajer. Det kräver mycket mer av skräddarsytt sätt för var och en. Kursen kan stärkas genom att titta närmare på vad denna nya lärarroll betyder språkligt, som kan vävas in som naturlig del i ämnesinnehållsdelen.

Svenskan svår

Svenskan är en springande punkt. Dels var svenskkunskaperna väldigt varierande för de som gick snabbspåret. Dels var distinktionen mellan grundläggande svenska och den som gäller för att behärska lärarprofessionssvenskan oklar. Här menar Hajer och Economou att lärarprofessionssvenskan på ett helt annat sätt måste kopplas till innehållet i undervisningen under den 26 veckor långa snabbspårsutbildningen.
- När jag då får höra att Arbetsförmedlingen planerar att förlägga undervisningen i yrkessvenska i hemkommunerna på SFI framöver är det ett steg i fel riktning, fortsätter Hajer. I stället för ett närmande och fördjupning av lärarprofessionssvenskan skulle det innebära en försämring.

-Det är mycket som ska vidareutvecklas för att många motiverade pedagoger ska hitta en väg in i svensk skola och förskola.
- Det var också flera som hoppade av när de förstod att Snabbspåret i sig inte är behörighetsgivande och att det oftast behövdes än mer högskoleutbildning, avslutar Hajer.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt