Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hur sker lärande i mångkulturella miljöer?

2017-02-28

FORSKNING: Fakulteten för lärande och samhälle startar en ny forskarskola för 10-talet doktorander 2017 och en internationell gästprofessor. Fokus är lärandets villkor i en föränderlig och mångkulturell värld med globala utmaningar. Fler doktorander antas kommande år. Ambitionen är att skapa en nationell forskarskola med flera universitet i Sverige. 

anders-linde-laursen_liten- Det är nödvändigt att förstå och fördjupa kunskapen om lärandet i mångkulturell värld, säger Anders Linde-Laursen, dekan på Fakulteten för lärande och samhälle. En förutsättning är att erfarenheter från skola och förskola och forskning möts.

Kraven på lärande ökar i och med en global arbetsdelning, menar Anders Linde-Laursen. Det finns även två andra intressanta processer att ta hänsyn till: att unga stannar längre i utbildningssystemet och att lärande sker utanför traditionella institutioner.
- Globaliseringen påverkar livet varje dag. Det rör migranter och mångspråkiga miljöer  i skolan. Det handlar om digitalisering, medieanvändning och mediekonsumtion från jordens alla hörn.

Stora förändringar i utbildningssystemet
Globaliseringen har även lett till omvälvande förändringar i utbildningssystemet. Senaste PISA-mätningen pekar exempelvis på ökad polarisering och att likvärdigheten mellan skolor minskar.  Samtidigt finns ett ökat tryck på intensifierade tester och betygsättning i tidig ålder i skolan. Förändringarna har för barn och unga även inneburit nya livsvärldar, annorlunda familjesammansättningar, möte med andra rörelsekulturer och umgänge med nya medier m.m.

Forskarskolan ”Lärande i mångkulturella samhällskontexter” har ambitionen att ta sig an dessa förändringsprocesser. Den vill förbereda en ny generation forskare med kunskap om både lärandets villkor och hur det relaterar till en föränderlig mångkulturell värld. Ambitionen är att få sökande från hela landet och de antas till en gemensam plattform tvärsöver ämnesgränserna på Fakulteten för lärande och samhälle.

Regeringen vill stärka forskningsanknytningen
Regeringen har i senaste forskningspropositionen pekat på vikten av att ”utveckla det vetenskapliga förhållningssättet och främja kunskap om effektiva undervisningsmetoder i skolan och för att stärka forskningsanknytningen i lärar- och förskollärarutbildningarna.”

Forskarskolan är finansierad genom strategiska medel av rektor på Malmö högskola och medel från Fakulteten för lärande och samhälle. För de doktorander som antas 2017 anslås drygt 50 miljoner. 

Den nya forskarskolan kommer att arbeta nära samman med nationella och internationella partners och doktoranderna förväntas skaffa sig kunskaper från andra lärosäten under sin utbildningstid.  

Senaste forskningspropositionen
Malmö högskola har även för avsikt att ansöka om en nationell forskarskola inom detta område tillsammans med andra universitet i Sverige. I senaste forskningspropositionen anslog regeringen totalt 90 miljoner till nationella forskarskolor riktade mot skola och lärarutbildning.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt