Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Världsledande forskare blir hedersdoktorer

2018-09-26

Den världsledande forskaren inom migration och urbanitet Bridget Anderson och en av vår tids mest inflytelserika och citerade geografer Erik Swyngedouw. Dessa två forskare blir i år hedersdoktorer vid Malmö universitets fakultet för kultur och samhälle. Båda installeras vid den akademiska högtiden 19 oktober på Malmö Live.

Bridget-Anderson-University-of-Bristol

Bridget Anderson är filosofie doktor i sociologi och har lett det inflytelserika forskningscentret Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS) vid Oxfords universitet. Numera är hon professor i Migration, Mobilities and Citizenship vid University of Bristol.

– Bridget Andersons arbete har utgjort en viktig inspirationskälla för många forskare vid Fakulteten för kultur och samhälle. Anderson har också personligen tagit aktiv del i den forskning som bedrivs här, säger Brigitte Suter, forskare vid Malmö universitet.

– Genom promoveringen av Bridget Anderson till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle skapas förutsättningar för ett fördjupat samarbete, vilket kommer att bidra till vidareutveckling av viktiga forskningsområden, säger Rebecka Lettevall dekan vid Fakulteten för kultur och samhälle.

Utsedd till årets forskare vid University of Manchester

Erik-Swyngedouw

Erik Swyngedouw mottog sin doktorsexamen vid The Johns Hopkins University i Baltimore 1991, där han handleddes av den världsberömde geografen David Harvey. Hans doktorsavhandling hade titeln The production of new spaces of production. Swyngedouw undervisade vid Oxfords universitet mellan 1988 och 2006. För närvarande är han professor i humangeografi vid The University of Manchester och medlem av The Manchester Urban Institute. Han utsågs till årets forskare vid The University of Manchester 2016.

– Swyngedouw har under de senaste tio åren besökt Malmö universitet vid flera tillfällen. 2016 undervisade han på doktorandkursen ”Urban isms” och 2018 kommer han att undervisa på den nordiska doktorandkursen ”Thinking spatially” som arrangeras av Malmö universitet i samarbete med andra lärosäten, säger Guy Baeten, professor i urbana studier.

– Att Swyngedouw promoveras till hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle innebär att en världsledande forskare knyts till våra forskningsmiljöer inom urbana studier, politikstudier och miljöstudier, vilket hjälper oss att uppnå våra högt ställda forskningsstrategiska mål, säger Rebecka Lettevall.

Ur motiveringen för Bridget Anderson:

Bridget Anderson har lämnat viktiga bidrag till den framväxande tvärvetenskapliga forskningen om migration och medborgarskap, ofta utifrån uttalat kritiska och genusteoretiska utgångpunkter. Bland annat har hon anlagt ett historiskt och socialteoretiskt perspektiv på hur gränserna mellan ”migranter” och “medborgare” skapas och upprätthålls, och visat hur kontrollen av migranter är nära förbunden med kontrollen av andra grupper som avviker från medborgarskapsidealet, inte minst fattiga och biståndstagare. Hon har också forskat om relationen mellan arbetsmarknads- och migrationspolitik, exempelvis genom att studera migrantarbetares roll och funktion inom omsorgsarbete. Genom att påvisa de funktioner som utsatta migrantarbetare fyller i den samtida politiska ekonomin har Anderson bidragit till att nyansera forskningen och debatten om den så kallade ”svarta ekonomin”.

Under hela sin akademiska karriär har Anderson kombinerat teoretiskt nyskapande forskning med ett outtröttligt samhällsengagemang. Hon har samarbetat med folkrörelser och fackföreningar på såväl lokal som global nivå.

Ur motiveringen för Erik Swyngedouw:

Erik Swyngedouw är en av vår tids mest inflytelserika och mest citerade geografer. Swyngedouw är författare och medförfattare till fler än tio böcker och 100 artiklar. Hans forskning om städers politiska ekonomi, skalteori, urban politisk ekologi (i synnerhet vattenförsörjningens politik) och – på senare tid – politiska rörelser och politisk teori har fått stort genomslag, inte bara inom geografin utan inom samhällsvetenskaperna i stort.

Text: Lotta Orban

Senast uppdaterad av Michael Gustafson