Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Projekttrend kan öka byråkratisering i kommunal verksamhet

2018-02-06

Att arbeta i projekt har blivit allt vanligare i offentlig sektor. En avhandling från Malmö universitet visar hur utvecklingen mot en växande andel projekt i kommunerna kan få oväntade konsekvenser. Det rör både projektlogik och ökad byråkratisering.

I sin avhandling har Mats Fred studerat hur svenska kommuner använder projektbaserade arbetssätt i allt större utsträckning. Forskning kring konsekvenser av en växande projektlogik inom offentlig förvaltning är ett relativt nytt och outforskat område. Projekt definieras här som tillfälliga insatser utförda med specifik personal och resurser i syfte att nå på förhand preciserade mål. I offentlig sektor ses dessa projekt som undantag från den ordinarie byråkratiska verksamheten. Projekten förväntas bidra till mer flexibilitet, innovation och samverkan.

Bild på Mats Fred
Mats Fred
– Kommuner lanserar ofta projekt utifrån en förväntning att arbetssättet ska vara innovativt, kreativt och annorlunda, säger Mats Fred, som disputerar i statsvetenskap.
– Min studie visar att mycket av den kommunala projektpraktiken snarare bidrar till mer byråkrati om än förklädd i andra, projektinspirerade, termer.

Växande trend kring kommunala projekt

Utvecklingen mot ett ökat intresse för projektorganisering i offentlig sektor beror delvis på reformarbete som ofta inneburit projektorganisering, större tillgång på pengar som öronmärks för projekt och en spridning av projekt och projektidéer mellan olika kommunala organisationer.

Men Mats Fred visar också hur politiken driver på projektifieringen. Att lansera projekt anses vara att visa handlingskraft. Forskningen visar också hur högre tjänstemän argumenterar för projekt som medel för effektivisering. Konsulter som förespråkar och säljer vad som beskrivs som effektiva och flexibla organisatoriska ”lösningar” som organiseras genom projekt är ytterligare en drivkraft. För att hantera mer projektverksamhet anpassar sig kommunerna genom fortbildning, reformarbete och omorganisering.

Projektifiering som trojansk häst

Bild på avhandlingens omslagI sin avhandling argumenterar Mats Fred att projektifiering kan förstås dels som en ökad användning av projekt, men också som en spridning av en projektlogik. Det påverkar hur den kommunala verksamheten organiseras och praktiseras. Projektlogiken förändrar exempelvis hur tjänstemän och politiker uppfattar och förstår sitt uppdrag och arbete.

– Dessa förändringar är ofta oförutsedda konsekvenser, varför jag använder liknelsen med en trojansk häst. Praktiska exempel är att utbilda tjänstemän i projektmetodologi och projektledning. Det kan också handla om att skapa projektkontor och kommunala projektmodeller för både projekt som ordinarie verksamhet, eller att organisera egna projektfinansieringssystem. Dessutom kan vi se utvecklingen av ett projektrelaterat språk, säger Mats Fred.

Länk till avhandlingen

Text: Daniel Harju Popow

Senast uppdaterad av Daniel Harju Popow