Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmöstudent prisas för "årets examensarbete" av lärarfack

2018-11-01

STUDENTPRIS: Emelie Jönsson, tidigare student på ämneslärarutbildningen på Malmö universitet, har fått pris för ”Årets examensarbete” av Lärarnas Riksförbund, LR. Hennes uppsats handlar om hur individualism inverkar på gymnasielevers demokratiska kompetens. Priset är på 10 000 kronor.

emelie jonsson_liten  

—Det är väldigt roligt att precis ha varit på Skolforum och fått pris, blommor och diplom för mitt examensarbete av LR, säger Emelie Jönsson. Kul att arbetet med uppsatsen och vad jag skrivit och kommit fram till uppmärksammas.

—Skolans värdegrund vilar på dubbla moraliska traditioner, säger Emelie Jönsson. Dels ska elever fostras till demokratiska individer som bryr sig om andra och samhället. Dels handlar det om att stärka individen i vad han/hon kan utföra. Alltså både kollektivism och individualism.

Starkt fokus på individen
Emelie Jönsson menar att vi lever i en tid med starkt fokus på individen. World Value Survey framhåller att de nordiska länderna är de mest individualiserade länderna i världen.

—Som blivande samhällskunskapslärare ville jag  undersöka vad individualismen har för effekter på elevernas demokratiska kompetens, säger Emelie Jönsson. Jag utformade därför en enkät och fick svar från 168 elever på två gymnasieskolor i Skåne.

Vad är demokratisk kompetens?
För att konkretisera vad som menas med demokratisk kompetens använde sig Jönsson av en modell med fyra områden. Ett kallades systemtilltro d v s tillit till politiska system och olika beslutsnivåer, ett handlade om tilltro till sig själv som aktör och själv kunna vara med och påverka, ett tredje handlade om politiska kunskaper och ett fjärde berörde hur engagerad du är i politiken och politiska frågor. På motsvarande sätt definierades vad som förknippas med individualism.

Motiveringen
I LR:s motivering till priset kan man läsa; ” En intressant uppsats i ett aktuellt ämne vars slutsatser och resultat har relevans för hela skolsystemet. Författaren problematiserar skolsystemets medverkan till samhällets ökande individualisering i förhållande till det demokratiska värdegrundsarbetet. Resultatet presenteras på ett förtjänstfullt sätt genom stöd i konkreta studier och sociologisk teoribildning.”

Vill du läsa vilka resultat Emelie Jönsson kommit fram till  - läs då hela uppsatsen.   ”Individualiseringens inverkan på gymnasieelevers demokratiska kompetens.”

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist