Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Killar som feminister

2018-10-22

Metoo har skapat en global rörelse med ökad medvetenhet och motstånd mot mäns våld och övergrepp mot kvinnor. I kölvattnet av detta undersöker nu forskare på Malmö universitet män som är uttalade feminister. Vilka är deras erfarenheter av engagemang i feministiska frågor och rörelser? 

Projektets syfte är att ta reda på hur feministiska män påverkas av känsliga ämnen som mäns våld mot kvinnor, skillnader i lön och karriär, barnomsorg och kroppsideal.

En motsägelse

 — En del av den tidigare forskningen pekar på att feministiska män setts som en motsägelse, säger historikern och forskaren Robin Ekelund. Det bygger på en föreställning att feminism primärt handlar om kvinnor och är för kvinnor. Även om många inte delar den föreställningen säger det  något om mäns plats i feminismen.

Det är intressant att titta närmare på politiska aktörer som rör sig i sammanhang där det inte är självklart att vistas, enligt Ekelund. De här männen utgör en minoritet och sticker ut i de organisationer som de är engagerade. Det påverkar såklart hur de orienterar sig som feminister.

Hittills har Ekelund gjort intervjuer med nio män mellan 20 och 30 år. Alla är välutbildade eller studenter. De är med i partier eller olika rörelser och säger sig vara uttalade feminister.

Noga med hur de tar plats

—De här killarna är väldigt noga med hur de tar plats och hur de agerar, säger Robin Ekelund. Samtliga beskriver det feministiska engagemanget som en läroprocess. De säger sig förstå när de ska vara tysta respektive när de kan ta plats. De säger att det feministiska engagemanget påverkar dem i alla sammanhang och att det präglar deras politiska blick.
 —Samtidigt känner de en ambivalens över sin position som män i det feministiska sammanhanget och flertalet säger sig ha en relativt tillbakadragen roll som administratör eller kassör i sina organisationer eller partier. De agerar alltså inte i frontlinjen eller som aktivister.
Bara en av de intervjuade betonar att han stått i frontlinjen i en valstuga, men då främst för att påverka andra män i feministiska frågor.

De intervjuade männen understryker att det bara är kvinnor som har levda erfarenheter av förtryck, underordning och sexism, enligt Ekelund. Själva ser killarna att de främst kan bidra med mer teoretiska perspektiv och diskussioner för att sätta igång läroprocesser.

—En del av de intervjuade männen ser feminism också som en manlig frigörelseprocess. Andra menar att det inte är vi män utan kvinnorna som är det politiska subjektet i den feministiska kampen. Här finns alltså en tydlig skiljelinje bland de jag intervjuat.

Intresse även för äldre män

Robin Ekelund ska nu göra en analys av sitt insamlade material och skriva en vetenskaplig artikel. Sedan hoppas han kunna gå vidare och även undersöka män som feminister i andra åldersgrupper.
—Jag skulle gärna undersöka feministiska män i medelåldern och sedan även äldre män, säger Robin Ekelund. Då får jag både ett historiskt perspektiv och kan se vad som händer över generationerna vilket kan lära oss mycket om både feminism och manlighet.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Michael Gustafson