Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Amerikanska teknikjättar suddar ut gränsen mellan det privata och offentliga

2018-05-24

KNOWLEDGE FOR CHANGE. Datalagring och felaktig användning av människors personliga data har aldrig tidigare varit mer omdiskuterade i den politiska debatten än idag och sociala medieplattformar granskas nu med större noggrannhet av beslutsfattare. Men hur djupt rotade är egentligen de sociala medieplattformarna i våra liv och hur stor del av den offentliga sektorn kontrollerar företagen bakom plattformarna?

För att diskutera hur dagens teknikföretag suddar ut gränserna mellan det privata och det offentliga har Malmö universitet bjudit in en världsledande forskare på området. Professor José van Dijck är forskare inom området digitala medier och verksam vid University of Utrecht i Nederländerna. Den 8 juni håller hon föreläsningen Reflections on Responsible Digital Societies (på svenska: reflektioner över ansvarstagande digitala samhällen).

I hennes föreläsning kommer José van Dijck att diskutera hur de fem största teknikföretagen — Microsoft, Apple, Google, Facebook och Amazon — skapat ett USA-centrerat ekosystem av plattformstjänster som Västeuropa blivit fullständigt beroende av.

Hur ”offentlig” är vår offentliga sektor?

– Min farhåga är att dessa plattformar inte bara blivit passager in i våra industrisektorer utan även de offentliga och privata servicesektorerna. Vi befinner oss i en situation där så gott som all digital infrastruktur har privatiserats och där det inom denna infrastruktur inte längre finns något nämnvärt offentligt rum, säger José van Dijck.

Genom att fokusera på två offentliga sektorer, nämligen utbildning samt hälso- och sjukvården, visar José van Dijck vilken central position som teknikföretagen idag har i samhället.

– Inom utbildningssektorn ser vi exempelvis att ett ökande antal plattformar etablerar sig i sektorn genom att erbjuda inte bara mjuk- och hårdvara utan även administrativa och logistiska system och att utvecklingen till största del domineras av de fem företagen.

– På sikt kommer ingångarna till alla våra system att definieras av tjänster som inte längre är offentliga. Ett exempel på detta är att flera olika offentliga tjänster idag använder Facebook-inloggning.

Facebook och Cambridge Analytica-skandalen är enligt José van Dijck endast ett exempel på hur plattformanvändarnas data gjorts tillgänglig för otillbörliga. Skandalen vittnar om att vi som användare släppt ifrån oss kontrollen över våra egna data men också att de inte är skyddade, menar José van Dijck.

– Integritetsskydd är inte precis en huvudangelägenhet för de stora teknikföretagen. Vi har självmant gett ifrån oss makten över vår personliga information till teknikföretag utan att egentligen veta vad de gör med den, säger José van Dijck.

Globala eller amerikanska?

– De här företagen presenterar sig inte som amerikanska utan som globala företag. Jag menar att Europa måste vara mer vaksamt kring hur mycket de amerikanska teknikjättarna ska tillåtas utforma vår nätinfrastruktur, säger José van Dijck. 

– De europeiska statsmakterna behöver verkligen formulera en omfattande policy som sätter offentlighetens värden först. Vi som medborgare borde kräva att offentliga värden såsom integritet, säkerhet, transparens och ansvarstagande ska vara tydligt formulerade krav som måste uppfyllas innan plattformarna tillåts användas inom europeisk offentlig sektor.

– Det finns flera sätt att åstadkomma detta men klart är också att en sådan reglering är väldigt komplicerad. Just nu pågår en intensiv debatt om huruvida vi ska reglera plattformar på samma sätt som annan grundläggande infrastruktur, som exempelvis väg- och järnvägssystem. Problemet är att plattformarna idag är så intrikat sammankopplade att de nästan inte går att separera. Speciellt svårt är det att skilja på vad som är infrastrukturella och sektoriella plattformar.

– Det sker en förskjutning bland européer vad gäller synen på dessa frågor. Det finns också en växande medvetenhet om att det blivit nödvändigt att stärka offentliga institutioners och civilsamhällesorganisationernas ställning så att de kan agera motvikt mot den historiskt stora makt som koncentrerats hos de fem amerikanska IT-bolagen. Om inte Europa inom de närmsta åren formulerar en omfattande strategi för att hantera denna utmaning riskerar européerna att förlora greppet om hur de egna demokratiska samhällena ska organiseras.

Text: Adrian Grist

Senast uppdaterad av Magnus Jando