Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fritidshemmens arbete med digital kompetens – ett outforskat område

2018-03-26

FORSKNING. Barn och unga använder digitala verktyg inte bara hemma och i skolan utan också på fritidshemmen. En ny studie ska ta reda på hur fritidslärare arbetar för att stärka barnens digitala kompetens.

Carolina Martinez

Dagens elever lever i ett digitaliserat samhälle och gränserna mellan online och offline suddas ut alltmer. Från och med den 1 juli i år ställs det nya krav på att skolorna arbetar för att stärka elevernas digitala kompetens. De nya kraven gäller även för fritidshemmen.

– Fritidshemmet är en slags mellanzon som ligger mellan den obligatoriska skolan och hemmet. Det finns inga studier som på djupet går in i fritidslärarnas syn på barns digitala kompetens och hur de arbetar med det. Det behövs mer forskning, säger Carolina Martinez, lärarutbildad medie- och kommunikationsforskare som är verksam vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet.

Intervjuer med fritidslärare

Nyligen fick hon en halv miljon kronor i utvecklingspengar från lärosätet för att utveckla sin forskarkarriär, pengar som ska användas under året för att genomföra en empirisk studie om hur fritidslärare arbetar med digitala verktyg.

Studien kommer att bygga på 25-30 djupintervjuer med fritidslärare främst i södra Sverige. Ambitionen är att få en variation när det gäller kön och utbildningsbakgrund, samtidigt som det gäller att täcka in verksamheter i städer och på landsbygden.

– Jag tror att jag kommer att möta en stor bredd av erfarenheter och åsikter, eftersom barns medievanor är ett ganska laddat ämne i samhället i stort. Så har det sett ut historiskt också, säger Carolina Martinez.

Kritiskt förhållningssätt

När Carolina Martinez växte upp på 1980-talet var det pyssel och måleri som gällde på fritidshemmet. I sällsynta fall rullades det fram en tv. Dagens fritidslärare möter elever som blir internetanvändare redan som små barn. Utmaningen är att få dem att vilja ägna sig åt många olika saker.

I den omgjorda läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet handlar digital kompetens om att skolan ska ge alla elever lika möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också lära sig att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala hjälpmedel.

– Fritidshemmen är en viktig arena för att stödja barns lärande och utveckling. Det är väldigt viktigt ur en demokratisk synvinkel för att barnen ska lära sig att bilda egna uppfattningar om olika frågor. Då kan vi inte ta till oss budskap helt okritiskt. Vi lever i en väldigt komplex mediemiljö med både information och desinformation, säger Carolina Martinez.

Fri medieanvändning

I fjol disputerade hon med en avhandling om hur barn exponeras för nätreklam och Carolina Martinez tror att det på fritidshemmen kan finnas bra förutsättningar för barn att prata med fritidslärarna om sina olika erfarenheter av nätet.

– Här finns det utrymme för barns mer fria medieanvändning. De kan också få hjälp att publicera eget material, som Youtube-videos. Genom att gå in i producentrollen lär de sig att förstå hur olika budskap och verklighetsbilder konstrueras.

Utvecklar kurs

Kunskaperna från forskningsprojektet ska användas i arbetet med att utveckla en ny kurs i fritidspedagogik och digital kompetens. När studien blir klar i slutet av året planeras en öppen föreläsning där resultaten diskuteras med lärare, rektorer och allmänhet.

– Det ger tillfälle att reflektera och få syn på sina egna tankar. Jag tror att det egna synsättet har ganska stor betydelse för hur man jobbar med de här frågorna, säger Carolina Martinez.

Text: Petra Olsson

Senast uppdaterad av Petra Olsson