Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarutbildning i datavetenskap håller hög kvalitet

2018-06-27

FORSKNING: Licentiat och doktorsexamen i datavetenskap vid Malmö universitet får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Alltså klart godkänd även för den tredje utvärderade forskarutbildningen vid Malmö universitet.

andreas_liten-Väldigt glädjande att UKÄ:s bedömare menar att licentiat- och doktorsutbildningen i datavetenskap har den vetenskapliga redlighet och intellektuella självständighet som krävs, säger Andreas Jacobsson, dekan vid Fakulteten teknik och samhälle. Det är viktigt för nybildade Malmö universitet men också för oss som fakultet att kvalitetsaspekten sätts i första rummet.

Totalt utvärderade UKÄ 14 forskarutbildningar i datavetenskap och datalogi, varav åtta fick omdömet hög kvalitet medan sex visade bristande kvalitet.

Välmotiverad och adekvat

Gällande forskarutbildningen vid Malmö universitet menar UKÄ: - att forskarutbildningsämnets avgränsningar inom distribuerade och intelligenta system, system och programutveckling, modellering samt simulering och visualisering framstår, gällande vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, som välmotiverad och adekvat, enligt UKÄ.

UKÄ framhåller även att forskningen till synes upprätthåller en hög kvalitet och att det finns välutvecklade nationella och internationella nätverk vilka även kommer doktoranderna till del.

Trots att forskarutbildningen i datavetenskap är relativt nyinrättad och få doktorander disputerat så är bedömargruppens intryck att ”nyutexaminerade doktorer torde kunna uppvisa en bred kunskap och förståelse i datavetenskap.”

Utvecklingsområden

UKÄ menar dock att det finns utvecklingsområden. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att göra vissa av de befintliga kurserna obligatoriska och att inrätta fler kurser för att förstärka djup och bredd inom forskarutbildningsämnet. Även systematisk uppföljning ”för att säkerhetsställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet framstår som ett utvecklingsområde.”

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt