Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Träffsäker modell för trafikplanering

2018-06-11

PRESSMEDDELANDE. Att beräkna framtida resvanor är en stor utmaning för trafikplanerare. I en ny avhandling i datavetenskap presenterar Banafsheh Hajinasab en modell som med god träffsäkerhet kan förutse vårt dagliga pendlande och resande.

—  Min modell bygger till stor del på öppen data som finns tillgänglig på nätet och som därför kan uppdateras automatiskt, säger Banafsheh Hajinasab, som disputerar i datavetenskap vid Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö universitet.

Banafsheh Hajinasab

Öppen data kan i det här fallet avse ändringar i busstrafiken eller höjda priser, information som då genast finns tillgänglig. Databaserade modeller används ofta för att analysera effekterna av olika infrastruktursatsningar och politiska initiativ för att t. ex. minska biltrafiken och förbättra kollektivtrafiken. Men till skillnad från systemet som hon utvecklat, kräver dessa stora mängder data och undersöker ett visst scenario.
— Min modell tar hänsyn till varje individs resande och är inte begränsad till en viss händelse, säger Banafsheh Hajinasab.
I avhandlingen använder hon en modell för individbaserad simulering som väger in sociodemografiska och personliga faktorer: inkomst, tillgång till bil/cykel, miljömedvetenhet. Men också saker som närhet till kollektivtrafik, restid, kostnader och väderförhållanden. Helt enkelt alla saker som ligger bakom vårt beslut kring resande.

Fallstudier gav gott resultat

Avhandlingen består av tre hypotetiska fall: det första undersökte effekterna av höjda bensinpriser. I det andra halverades taxorna på buss, och i den tredje fallstudien räknades det på effekterna av en eventuell tågförbindelse mellan Lund och Dalby. För att testa tillförlitligheten i modellen jämförde hon dessa förutsättningar i olika kombinationer och varianter med  Skånetrafikens resvaneundersökning från 2010. Resultatet blev att 72 procent överensstämmelse mellan Banafsheh Hajinasabs kalkyler och de riktiga resorna redovisade i resvaneundersökningen.

Ännu bättre med app?

Resultatet är bra men träffsäkerheten skulle kunna bli ännu bättre.
— Resvaneundersökningen är gammal och bygger på intervjuer med personer om en viss resa en viss dag. En resa som inte behöver vara representativ. Istället skulle man kunna tänka sig en app som registrerar allt resande en person gör, säger Banafsheh Hajinasab, som har presenterat sin modell på olika transportfora.
—  Jag hoppas att trafikplanerare kan använda den här ingången med öppen data och individanpassad simulering. Ingen vill anlägga en ny busshållplats som sedan inte används, så ju mer exakt verktyget kan bli, desto bättre, säger Banafsheh Hajinasab.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando