Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö högskola i projekt om flyktingars integration i Europa

2017-03-07

FORSKNING. I det största forskningsprojektet i Europa om flyktingars integration ska femton europeiska länder studera integrationsprocessen för flyktingar. För Sveriges räkning deltar två forskare vid Malmö högskola. 

Konfliktsituationer tenderar att hålla på längre och det tar för närvarande i genomsnitt 17 år innan flyktingar som flyr inbördeskrig att så småningom ha en möjlighet att återvända till sitt hemland. Därför är en långsiktig integration av nyanlända som beviljats skydd en nödvändighet och utgör en omedelbar utmaning för de europeiska länderna.

Hur kan flykting- och integrationspolitiken förbättras? Vilka är kraven för flyktingar för att få medborgarskap i enskilda EU-länder? Vad är den genomsnittliga väntetiden i Polen eller i Italien för ett barn att börja i skola, från den dagen man lämnar in ansökan om asyl? Vilka regler och förhållningssätt finns det i olika europeiska länder när det gäller flyktingars tillgång till arbetsmarknaden? Detta är några av de frågor forskningsprojektet National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) ska svara på.

Ska förbättra integrationsprocessen

Projektet är det största forskningsprojektet i Europa om flyktingars integration. Arbetet som inleddes 2016 syftar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten i integrationsprocessen för flyktingar i femton europeiska länder, inklusive Sverige, Frankrike, Spanien, Bulgarien, Slovenien och Ungern. Projektet är delfinaisierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Under de kommande sex åren kommer forskare från tre europeiska universitet och flera ledande icke-statliga organisationer att göra en omfattande utvärdering av den nuvarande integrationspolitiken för asylsökande och flyktingar.

sayaka_osanami_torngren– I en tid med allt strängare flyktingpolitik och ett EU med kraftigt skiftande politik och praxis när det gäller flyktingmottagning och integration är det särskilt intressant att studera dessa frågor över tid, säger Sayaka Osanami Törngren, forskare vid Malmö högskola och forskningscentrumet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) som är projektledare för NIEM i Sverige. Även forskaren Henrik Emilsson vid Malmö högskola deltar i arbetet.

Studien omfattar flera områden

Studien består av 150-160 indikatorer, allt från området hälsa, medborgarskap, arbete, boende. familjeåterförening, till hur många flyktingar som totalt finns i landet och hur mycket som flyktingar deltar i medborgarsamhället. Varje land kommer att fylla på med fakta samt skriva nationella rapporter om läget i respektive land.

Finns luckor även i Sverige

Jämfört med de andra länderna som deltar i projektet är Sverige långt framme när det gäller kunskap och forskning om integrationsfrågor. Men Sayaka Osanami Törngren menar att studien är intressant även för Sverige – det finns kunskapsluckor som behövs fyllas:

– Vi vet exempelvis mycket om medborgarskap, skola och frågor kopplat till jobb. Men det finns områden där vi fortfarande kan bli bättre i Sverige, till exempel brister vi mycket inom hälsoområdet och det behövs mer information och samordning om hur civilsamhället fungerar och hur man kan förbättra deltagandet.

– Vi behöver också identifiera glappet mellan politiken och praktiken. Var finns utmaningarna? Sverige har bra politik men det finns olika praxis för hur man utför arbetet i asylmottagande, tex står det kanske att man ska erbjuda hälsoundersökning, men vad betyder egentligen det? Det finns mycket regelverk men det finns ett tolkningsutrymme, det blir mycket upp till de som arbetar med frågorna hur man ska lösa frågorna rent praktiskt. Det finns inte heller någon styrning eller samordning för hur man följer upp hur politiken faller ut.

Ny webbportal ska samla forskning

På den nya webbportalen "Forintegration.eu" ska forskningsresultaten från projektet presenteras, men också information om flykting- och integrationspolitik i Europa. I likhet med Mipex ska portalen samla all relaterad information och relevant data på ett och samma ställe.

– Integration av flyktingar är nästa stora utmaning för Europa. Det är en utmaning, eftersom vi inte har utvecklat gemensamma europeiska integrationspolitiska principer för flyktingar. Dessutom finns en brist på kunskap om vilka verktyg för flyktingintegration som finns, och om de underlättar eller motverkar integrationen i de europeiska samhällena, säger Sayaka Osanami Törngren.

Seminarium om forskningsprojektet

Torsdag 9 mars håller Sayaka Osanami Törngren och Henrik Emilsson ett forskningsseminarium och presentation om forskningsprojektet NIEM, på Malmö högskola, som del av MIM:s seminarieserie The Migration Seminar. 

Text: Charlotte Orban

Senast uppdaterad av Helena Smitt