Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Med samverkan som uttalad arbetsmetod

2016-10-21

ÅRSHÖGTID. 2016 års samverkanspris tilldelas tre personer: Fredrik Björk, Per-Olof Hallin och Carina Sild Lönroth. De har alla tre samverkat systematisk under många år och sprider insikten om att kunskap växer när den skapas och delas av fler. 

Fredrik Björks första kontakt med Malmö högskola var en kurs i projektledning, som han sedan kom att undervisa på. Sedan dess arbetar han med utgångspunkt i erfarenhetsbaserat lärande, något som skapar goda förutsättningar för samverkan. I dag är han adjunkt i miljövetenskap och doktorand i historia, vid Fakulteten för kultur och samhälle. Många av de projekt och det arbete Fredrik Björk bedriver berör samhällsutmaningar och hållbar stadsutveckling.

Fredrik Björk

– För mig handlar det om ett generellt förhållningssätt; att inte se Malmö högskola som en separat utan en integrerad del av samhället. Den kunskap som tas fram, kan med fördel tas fram gemensamt av människor i akademin, näringslivet, ideell och offentlig sektor. Det handlar om ömsesidighet och gemensamt kunskapande utifrån våra olika möjligheter och erfarenheter, säger han.

Att göra skillnad

Det som får Fredrik Björk att fortsätta på inslagen linje är framför allt den direkta kopplingen till resultat.

– Att se hur processerna gör skillnad och närheten till människor är det som driver mig. Samtidigt är det centralt att inte förlora sig; att kunna och våga ställa de svåra, kritiska frågorna när det krävs och att gå djupare när det behövs, säger han.

Per-Olof Hallin har under många år samarbetat med Malmö stad, i olika projekt om hållbar stadsutveckling. Han var till exempel med och grundade ISU, Institutet för hållbar stadsutveckling, som drivs av Malmö högskola och Malmö stad tillsammans. I dag är han professor emeritus i kulturgeografi, vid Fakulteten för kultur och samhälle.

– Jag arbetar brett med olika kunskapsperspektiv. Att bara arbeta utifrån mitt eget perspektiv blir för snävt för att förstå dagens samhälle, säger han.

Modell för analys

Det Per-Olof Hallin bland annat prisas för är arbetet med att utveckla analytiska modeller, som används för att analysera olika bostadsområden. En viktig del har varit att bygga upp geo-statistiska databaser.

– Vi har analyserat hur människors levnadsvillkor ser ut i vissa bostadsområden och försökt hitta statistiska- och orsakssamband till olika händelser. För att göra detta har vi startat ett antal forskningscirklar, där vi diskuterat aktuella problem i ett visst område tillsammans med berörda aktörer. Det har gett en bredare och mer allsidig ansats för att förstå ett problem, säger han och tillägger:

– För att lyckas i de här cirklarna har det varit viktigt för oss att vara lyssnande och lyhörda. Vi har låtit gruppen formas och hitta sitt sätt att arbeta, utan att sätta oss i ordförandestolen. Det gäller att kunna släppa på kontrollen och navigera framåt, stundtals i visst, men kreativt, kaos.

Carina Sild Lönroth var med och startade och leder fortfarande Malmö högskolas satsning Näktergalen, som låter högskolans studenter vara mentorer för barn och unga i några av Malmös mest utsatta bostadsområden. Redan från början var tanken att verksamheten skulle leda till breddad rekrytering till högskolan och inkludering.

Bygger på samverkan

– Allt vi gör inom Näktergalen bygger på samverkan. Dels samverkar vi internt och inkluderar alla fakulteter och en rad olika yrkeskategorier och studenter. Dels samarbetar vi med ett antal olika skolor i Malmö samt med Malmö stad och en rad av stadens stora institutioner. Dessutom har vår idé spridit sig både nationellt och internationellt, till 24 olika universitet i Europa och Afrika. Så vi samverkar på många olika håll, säger Carina Sild Lönroth.

Näktergalen fyller i dagarna 20 år. Söndagen efter att samverkanspriset delats ut inleds verksamhetens tjugonde omgång.

– Det känns extra kul att få det här priset nu när vi fyller år. Det känns som ett erkännanande och visar att den modell och de ramar som vi byggde upp för 20 år sedan fortfarande håller och går att sprida vidare, säger Carina Sild Lönroth.

 

Motiveringar


Fredrik Björk har genom sitt ständiga samverkansarbete framförallt bidragit till ett gemensamt kunskapande mellan olika aktörer med fokus på hållbar stadsutveckling, inkludering och medborgardeltagande samt sociala innovationer för att lösa våra stora samhällsproblem. Ett av Fredrik Björks viktigaste bidrag har varit att visa vilket stöd samhällsförändrande processer kan ha i akademin och i vetenskapligt baserad kunskap.

Per Olof Hallins samverkan är integrerad i stora forskningsprojekt och sker i samarbete med praktiker. Hans teoretiska modell har fått stort genomslag och används bland annat i polisens arbete i utsatta områden, lokalt såväl som nationellt. Per Olof Hallin har i sin forskning en nära samverkan med forskare från en rad olika discipliner som t ex ekonomi, socialt arbete och kriminologi, från både Malmö högskola och från andra universitet.

Näktergalen, Carina Sild Lönroth
Sedan 1997 har Näktergalen bidragit till integration och samverkan med syfte att bredda rekryteringen till Malmö högskola. Näktergalens mentorer bygger broar och skapar goda relationer samtidigt som de utvecklar sina egna förmågor i ledarskap, ansvar och flexibilitet. Malmö högskolas Näktergalen står modell för 24 städer och universitet i Europa och Afrika som alla ingår i "The Nightingale Network". Genom denna omfattande nationella och internationella samverkan har Näktergalen starkt bidragit till att profilera Malmö högskola inom breddat deltagande. 

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank