Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

GPS Seminar: Erika Svedberg

Tid: 2018-11-14 13:15 -- 2018-11-14 15:00
Plats: GPS Lounge, Niagara 9th floor, Nordenskiöldsgatan 1
Målgrupp: Alla intresserade

Begreppsparet Beskyddare/Beskyddad

Med Erika Svedberg

(Lektor, GPS)

Kommentator: Kristin Järvstad  (Lektor, GPS)
Moderator: Johan Brännmark (Lektor, GPS)

Ämnet är lokal och transnationell aktivism, som politiska och sociala yttringar eller företeelser vars uppkomst både är högst lokalt förankrade men vilka samtidigt kan ha kopplingar till internationella aktivist-nätverk. Jag vill jämföra kvinnogruppers arbete i lokala bostadsområden i ett första steg i Sverige (Malmö, Angered) och, i ett senare skede, göra jämförelser med motsvarande aktivism i Kanada. Kvinnogrupperna arbetar på olika sätt med att förbättra lokalmiljön och skydda sina barn (pojkar) från kriminella gäng och flickor från vissa delar av hederskulturella uttryck å ena sidan, och majoritetssamhällets fördömanden av exempelvis att bära slöja, å andra sidan.

Tidigare forskning

Maud Eduards skriver att ”[n]är kvinnor organiserar sig artikuleras också skillnader i villkor mellan könen som politiska, det vill säga baserade i maktförhållanden” (2007: 244). Mönstren som framträder i Eduards forskning om kvinnors aktivism är visserligen hämtade ur en svensk kontext (rösträttsrörelsen, Grupp 8, Kvinnojourerna, Försvarsmakten) men väsentliga aspekter verkar vara högst applicerbara även på fall baserade i andra kontexter. Feministisk politisk teori har ett väletablerat forskningsfält som studerar kvinnor och män i relation till nationen. I nationen finns en ordning som tillskriver manliga och kvinnliga kroppar olika funktioner (Eduards, 2007). Ett viktigt begreppspar i sammanhanget är försvararen/försvarad (Svedberg & Kronsell, 2002) eller Rättrådiga krigare och Vackra Själar (Elshtain, 1987; Svedberg, 2001). I den klassiska bilden av nationen är försvararen/beskyddaren mannens uppgift, emedan kvinnan är opolitisk, beskyddad, anpasslig och verksam inom familjen, dvs i den privata sfären. Givetvis har den empiriska verkligheten förändrats i en svensk kontext på ett mycket långtgående sätt, och kvinnor spelar en kanske mer framträdande roll än någonsin i den offentliga sfären.

Frågan i den föreslagna studien är, vilka mönster framträder när kvinnogrupper i segregerade områden organiserar sig i lokala grupper för att aktivt beskydda sina barn (flickor och pojkar)? Vilka olika motstånd stöter de på från den egna gruppen, respektive från det omgivande majoritetssamhället? Vilka omförhandlingar engageras de i? Vilka samarbetsparter lierar de sig med från minoritets- och majoritetssamhället?

Tidigare forskning viktiga i studien är Maud Eduards, Iris Marion Young, Sara Ahmed, Cynthia Cockburn, Nira Yuval-Davies, Beverly Skeggs, Irene Molina, Diana Mulinari, Paulina de los Reyes m fl.

Metod

Intervjuer, etnografisk metod (deltagande observation), offentliga skrivelser. Jag är själv aktiv i Rädda barnen och kan utveckla forskningsrelationer till aktivister i olika lokala nätverk i Malmö. 

Lär mer om Erika Svedbergs forskning

Senast uppdaterad av Daniel Harju