Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studieplaner

Allmän studieplan

Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan med information om:

  • innehåll i utbildningen, litteratur och eventuella obligatoriska moment
  • utbildningens innehåll och upplägg
  • grundläggande och särskilda behörighetskrav
  • urval och bedömningsgrunder av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
  • om det finns möjlighet att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen.

 Fakulteternas information om allmänna studieplaner

Individuell studieplan

I samband med beslut om antagning till utbildning på forskarnivå ska en individuell studieplan upprättas. Den individuella studieplanen kan betraktas som ett kontrakt mellan doktoranden, handledaren och högskolan om det gemensamma åtagandet att genomföra forskarutbildningen. Den individuella studieplanen beskriver avhandlingens inriktning, handledning, finansieringsplan, kurser och övriga resurser som krävs för att framgångsrikt fullfölja forskarutbildningen inom angiven tid (fyra år vid heltidsstudier).

Som planeringsverktyg tydliggör den individuella studieplanen förhållandet mellan fakultet, handledare och doktorand och fungerar som ett stöd för progressionen i utbildningen med hänsyn till nationella och lokala examensmål (kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt). Den individuella studieplanen är samtidigt ett formellt dokument som beskriver relationen mellan högskolan och doktoranden (Högskoleförordningen 6 kap. 30 §) där det står att om doktoranden bedöms att kraftigt åsidosätta sina åtaganden beskrivna i den individuella studieplanen kan detta vara skäl till att dra in rätten till handledning och andra resurser för utbildningen.

Årlig uppföljning av studieplanen
Det är viktigt för både doktorand och handledare att den individuella studieplanen uppdateras efter hand som utbildningen fortskrider. Problem som kan uppkomma inom utbildningen på forskarnivå kan undvikas om en fungerande individuell studieplan finns.

Den individuella studieplanen ska uppdateras och godkännas en gång om året och i samband med detta undertecknas av doktoranden, handledarna, examinatorn och dekan. Efter undertecknande ska den individuella studieplanen diarieföras och registreras i Ladok.

Respektive fakultet tar initiativ till och ansvarar för att individuell studieplan upprättas och revideras årligen och även vid större förändringar som har relevans för utbildningens genomförande.

Senast uppdaterad av Maria Dahlberg