Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Grundläggande behörighet

Utdrag ur Högskoleförordningen 7 kap. om grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Gäller från den 1 juli 2007.

39§  Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2006:1053)

Senast uppdaterad av info