Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarskola för ämnesdidaktik i mångfaldens skola

Det övergripande syftet med forskarskolan är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för ämnesdidaktisk kunskapsutveckling baserat på förskolans uppdrag och dess bidrag till skolsystemet som helhet. Den moderna barndomens förändring tillsammans med ett förstärkt kunskapsuppdrag ställer stora krav på vidareutvecklingen av ämnesdidaktik i förskolan.

Det specifika syftet för forskarskolan är att undersöka förutsättningar och möjligheter för barns språkliga och matematiska utveckling och lärande och för en ämnesdidaktik som tar tillvara barns olika språkliga och kulturella erfarenheter och kunskaper och som omfattar alla barn. Forskarskolans övergripande inriktning är förankrad i forskning, som visar att barn som tidigt vistas i stimulerande lärandemiljöer har större möjligheter att lyckas i skolan än barn som inte haft tillgång till dessa miljöer. Forskningslitteraturen beskriver villkor för att dessa positiva effekter ska uppträda, där det viktigaste tycks vara att förskolepersonal lyckas relatera sig till barnen på ett sätt som innebär ett dialogiskt möte. Det är i detta sammanhang vi vill placera en forskarskola om ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. Förskolans personal har att förhålla sig till och pedagogiskt använda förskolans mångfald av språk, kulturella yttringar, massmedial påverkan och olikheter i uppväxtförhållanden för att skapa inkluderande lärandemiljöer. Mångfald får därför ett innehåll och en innebörd i konkreta lärandesituationer som förskolepersonal har att agera i och förhålla sig till.

Forskarskolan har, utifrån en för alla gemensam bas, två specifika inriktningar vad gäller ämnesdidaktik för mångfaldens förskola, dels mot grundläggande matematik och barns matematiska utveckling och lärande, dels mot grundläggande läs- och skriftspråkande och barns kommunikativa och språkliga utveckling. Grundläggande matematik ger basen för att till exempel räkna, mäta, beskriva läge och form, upptäcka relationer mellan delar och helhet, förstå minskning och delning av mängder, och upptäcka mönster och former. Medvetenhet om barns olika sätt att uppfatta och använda matematik som ett redskap för problemlösning är en betydande aspekt av lärares didaktiska färdigheter.

Forskarskolans andra inriktning skall fokusera grundläggande läs- och skriftspråkande samt barns kommunikativa och språkliga utveckling och lärande. Hur kan förskolan som pedagogisk praktik skapa förutsättningar för barns kommunicerande och språkande i relation till förändringar i samhället, som migration, ökad mobilitet och ett förändrat medielandskap? Ett angeläget forskningsområde utgörs av vad förskolan kan erbjuda i form av rika text- och bildmiljöer och hur detta kan väcka barns intresse för språkets kommunikativa funktion. Likaså är barns meningsskapande i kommunikativa situationer via tal, skrift, IKT, bild, musik, sång, poesi, drama, dans och rörelse av vitalt intresse för att förstå hur barn använder estetiska uttrycksformer, medier och artefakter i sin språkliga utveckling.

Forskarskolan baseras på ett nationellt samarbete mellan Malmö högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Karlstad universitet. Forskarskolan har en stark förankring i lärarutbildning, vilket bedrivs vid samtliga ingående lärosäten och en nära koppling till förskolans pedagogiska praktik. Dess handledarkollegium och sammantagna forskningsmiljö utgörs av en framstående grupp av förskole- och barndomsforskare, ämnesteoretiker och ämnesdidaktiker i barns språkliga och matematiska utveckling. Tillsammans med de forskarstuderande ska de bidra till en kraftfull utveckling av de rubricerade kunskapsfälten.

Forskarskolan kommer att vara av stort värde för förskolläraryrkets akademisering, liksom för en lärarutbildning i förändring och för motsvarande förskoleverksamheters kvalitativa utveckling. Den representerar en struktur för stöd till ett prioriterat, men underrepresenterat forskningsfält.

 

Senast uppdaterad av Johan Portland