Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Visioner om rättvisa biodrivmedel

Kontaktperson: Gunnhildur Lily Magnusdottir
Ansvarig: Marie Widengård och Göteborgs universitet
Samarbetspartner: Göteborgs universitet
Finansiär: FORMAS
Tidsram: 2019-12-01 -- 2022-12-01
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Globala politiska studier
Hemsida: http://proj.formas.se/detail.asp?arendeid=10623&x=250&y=20&sprak=1&redovisning=0

Sverige har satt upp ambitiösa mål för att uppnå ett fossilfritt välfärdssamhälle år 2045. Mycket tyder på att flytande biodrivmedel kommer att vara en central del av omställningen, men biodrivmedel är fortfarande förknippade med betydande osäkerheter och konfliktlinjer.Forskningsprojekt med den engelska titeln 'Just Fossil-free fuel' handlar om visioner om fossilfria drivmedel i termer av energirättvisa, ansvar och makt.

Vi är specifikt nyfikna på den 'nya' satsningen på svenskproducerade biodrivmedel, fossilfria vägar och bilar, och hur svenska aktörer ser på denna vision som potentiellt mer hållbar och rättvis, välfärdsgenererande. Vi undrar vad Sverige och svenska aktörer har för möjlighet att styra biobränslepolitiken till fördel Sverige, inte minst i relation till EUs förnybardirektiv och hållbarhetsstandard och internationella handelsavtal. Går det att frikoppla oss från transnationella effekter och ansvar när råvarumarknaden är global, och har svenska aktörer möjlighet att driva en sjyst biodrivmedelsomställning? Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om svenska visioner för fossilfria bränslen, särskilt hur en rättvis övergång till flytande biodrivmedel kan uppnås.

Fokus ges till svenska aktörer som på olika sätt påverkar biodrivmedelspolitiken nationellt och transnationellt, och en analys görs av strategiska dokument, riksdagsdebatter, media och interaktiva event, i kombination med intervjuer med nyckelaktörer. Många är intresserade av Sveriges potentiella framgångsberättelse om hur rättvisa och hållbara biodrivmedel produceras och används i ett fossilfritt välfärdssamhälle. Men hur ser en sådan berättelse ut? Och vilken roll kan Sverige spela i en global biodrivmedelsmarknad?

Forskningsfrågorna är:Vilka är de framträdande berättelserna kring biodrivmedlens framtid i Sverige; hur kan svenska aktörer styra etiska frågor om rättvisa och ta ansvar för biodrivmedelsframtiden, både nationellt och transnationellt; och hur kan sjysta biodrivmedelsomställningar skapas? Dessa frågor kommer att behandlas genom ett politiskt och etiskt orienterat omställningsperspektiv, vilket är relevant för att analysera frågor om energirättvisa och processer som sker över multipla skalor och aktörer. Projektet förväntas öka kunskapen om hur man rättvist fasar ut fossila bränslen, hur fossila fria visioner kan integreras med ideal om rättvisa och välfärd; och mer pragmatiskt, hur orättvisa förutsättningar kan vändas till rättvis biodrivmedelsomställning, i Sverige och transnationellt. Resultat förväntas bidra till att förtydliga svensk biodrivmedelskommunikation i termer av rättvisa, ansvar och makt, samt förankra berättelsen i frågor som demokrati, folklig förankring och fördelning av resurser och risker i Sverige och internationellt.

 

Description in English

Sweden has set ambitious goals within its climate work to achieve a fossil-free society by 2045. Much indicates that liquid biofuels will be a central part of the transition, but biofuels are still associated with significant uncertainties and conflict lines.

The aim of this project is to increase knowledge about Swedish visions of fossil free fuels, specifically how a fair transition to liquid biofuels can be achieved. In doing so, we engage with Swedish actors who in various ways affect biofuel politics domestically and transnationally, and analyse strategic documents, parliamentary debates, media and interactive events, in combination with interviews with key actors.

The research questions are: what are the prominent storylines surrounding biofuel futures in Sweden; how can Swedish actors steer ethical issues of justice and take responsibility for biofuel futures, both nationally and transnationally; and how can exemplary ‘just biofuel transitions’ be created? These questions will be addressed through a politically and ethically oriented transition lens, which lends itself well to analysing energy justice and these kinds of multi-scalar and multi-actor processes. The project will  increased knowledge about how to equitably manage the end of fossil-free fuels, how to integrate fossil-free visions with ideals of justice and welfare; and more pragmatically, how to shift from unjust to just forms of biofuel transition, both in Sweden and transnationally.

Senast uppdaterad av Magnus Jando