Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Växa Tryggt-ett forskningsprojekt inom Barnhälsovården i Skåne

Kontaktperson: Elisabeth Mangrio
Ansvarig: Elisabeth Mangrio
Medarbetare: Anna-Karin Ivert, Ann-Cathrine Bramhagen, Annelie Björkhagen Turesson, Björn Axtelius, Cecilia Franzén, Eva-Lotta Nilsson, Jenny Wikman, Johan Norberg, Karin Persson, Karin Ridell, Katarina Sjögren Forss, Lisa Hellström, Maria Hjortsjö och Tomas Peterson
Samarbetspartner: Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Kunskapscentrum BHV Skåne
Finansiär: Region Skåne
Tidsram: 2019-01-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Målet för barnhälsovården i Sverige är att bidra till bästa möjliga hälsa för alla barn och för att uppnå en rättvis och jämlik vård, erbjuder barnhälsovården olika insatser till alla barn samt förstärkta insatser till familjer som har behov av detta. Studier från både Finland och USA visar på positiva effekter av hembesök bland förstagångsföräldrar på både kort och lång sikt och därför finns det anledning att fortsätta att undersöka detta utifrån flera olika synvinklar i en Svensk kontext. I Rinkeby norr om Stockholm infördes 2013 ett utökat hembesöksprogram där både Barnhälsovårds (BHV)-sjuksköterskor samt föräldrarådgivare besökte förstagångsföräldrar i deras hem vid sex tillfällen. Totalt nådde det utökade hembesöksprogrammet 119 familjer i Rinkeby. Satsningen har utvärderats av forskare från Karolinska institutet med goda resultat. Från och med 2019 kommer ett liknande program genomföras i Region Skåne med ett särskilt fokus på förstagångsföräldrar i socialt utsatta områden. Syftet med projektet i Skåne är att utöka det ordinarie barnhälsovårdsprogrammet till förstagångsföräldrar, så att de istället för två hembesök får totalt sex hembesök och dessa hembesök kommer att genomföras utav BHV-sjuksköterskor, barnmorskor, föräldrarådgivare samt tandsköterskor. Region Skåne kommer att utlysa projektet till alla BHV-centraler i Skåne och prioritera barnhälsovårdscentraler i socialt utsatta områden i Skåne. Varje barns deltagande i programmet sträcker sig över 15 månader och hela projektet kommer att fortgå i två år.

Det utökade hembesöksprogrammet kommer att utvärderas och följas av en tvärprofessionell forskargrupp från Malmö Universitet inom ramen för forskningsprojektet Växa Tryggt. Syftet med forskningsprojektet är att belysa upplevelser och erfarenheter bland de familjer som  deltar i det utökade hembesöksprogrammet för att få kunskap om hur detta utökade program värderas av familjerna och hur det kan bidra till kunskapsutveckling hos förstagångsföräldrar. Vidare syftar forskningsprojektet till att studera hur de professioner som genomför hembesöken ser på sin roll i programmet och på att arbeta mot ett gemensamt mål utifrån olika professionella perspektiv. Slutligen syftar projektet till att studera själva organisationen och implementeringen av programmet.

Inom ramen för projektet kommer initialt kvalitativa intervjustudier genomföras både med fokus på de familjer som deltar i programmet samt kring den organisation och de professioner som samverkar i detta projekt. I ett senare skede planeras även en enkätstudie som vänder sig till de familjer som deltar i programmet. För att studera kunskapsutveckling och förändringar i attityder hos föräldrarna kommer enkätundersökningen genomföras vid ett flertal tillfällen under de 15 månader som hembesöksprogrammet sträcker sig över. 

Forskare i projektet:


Anna-Karin Ivert, Ann-Cathrine Bramhagen, Annelie Björkhagen Turesson, Björn Axtelius, Cecilia Franzén, Eva-Lotta Nilsson, Jenny Wikman, Johan Norberg, Karin Persson, Karin Ridell, Katarina Sjögren Forss, Lisa Hellström, Maria Hjortsjö, Per-Anders Tengland, Slobodan Zdravkovic, Susanne Brogårdh-Roth, och Tomas Peterson.

Description in English

The goal for the Swedish child healthcare service is to provide the best possible health for all children. To achieve equal and fair health care, the Swedish child healthcare service contributes in different ways to improve care for all children, while supporting families in need of such service. Studies from both Finland and the USA show the positive effects home visits have on first-time-parents, both in the long- and in the short-run. Consequently, there is a need to continue to investigate this matter in a Swedish context. In Rinkeby, north of Stockholm, an expanded home-visit-program started in 2013, where both child healthcare nurses and social workers visited first-time parents six times over a 15-month period, reaching 119 families in all. Researchers from the Karolinska Institute evaluated this program and rated it highly. Beginning in 2019, a similar program will be conducted within Region Skåne, with a special focus on first-time parents in socially-deprived areas in the region. The program aims to expand the number of  home visits to first-time-parents within the general child care program from two to six visits. Child healthcare nurses, midwives, social workers and dental nurses will conduct the visits.  Though Region Scania will ask all child healthcare centres in Scania to apply for participation, it will prioritize socially-deprived areas. Each participating child in the extended home-visit program will be followed over a 15-month period. In total, the project will last for 2 years.

The expanded home-visits-program will be evaluated and followed by a multidisciplinary research group from Malmö University, within the framework of the program Grow Safely.  In order to contribute to the knowledge development of first-time parents, the research project aims to clarify how the participating families experience and value the program. Further, it  will examine how the professions conducting the home visits perceive their role within the program and how they can work toward a common goal based on their different professional perspectives. Finally, the project aims to examine both the organization and the implementation of the program.

Within this project, qualitative interviews will initially be conducted, focusing both on the families that participate in the program and on the organization and the professions that cooperate within it. In a later phase, a quantitative study is planned and will follow the families that are participating in the program. In order to study increased knowledge, as well as changes of attitudes among the parents, questionnaires will be distributed on several occasions during the 15 months of the program. 

Researchers in the project:


Anna-Karin Ivert, Ann-Cathrine Bramhagen, Annelie Björkhagen Turesson, Björn Axtelius, Cecilia Franzén, Eva-Lotta Nilsson, Jenny Wikman, Johan Norberg, Karin Persson, Karin Ridell, Katarina Sjögren Forss, Lisa Hellström, Maria Hjortsjö, Per-Anders Tengland, Slobodan Zdravkovic, Susanne Brogårdh-Roth and Tomas Peterson.

Senast uppdaterad av Magnus Jando