Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Varför är invandrarungdomar överrepresenterade i brott? Betydelsen av familj, skola och kamrater

Kontaktperson: Robert Svensson
Ansvarig: Robert Svensson
Medarbetare: Zoran Vasiljevic och David Shannon
Samarbetspartner: Dietrich Oberwittler, Max-Planck-Institute, Freiburg
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2019-01-01 -- 2025-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi

Nationell och internationell forskning visar att ungdomar med invandrarbakgrund är överrepresenterade i såväl registrerad som självrapporterad brottslighet. Det är av stor betydelse att förstå vilka olika faktorer som förklarar gruppens överrepresentation i brottslighet – inte bara för att förebygga brott utan även för att minska risken för marginalisering. Från forskningen vet vi att en del av överrepresentationen förklaras av skillnader i föräldrars socioekonomiska status och områdesresurser under barndomen. Däremot vet vi väldigt lite om de så kallade mellanliggande mekanismer genom vilka dessa förhållanden omvandlas till en ökad delaktighet i brott. Även om olika förklaringsmodeller har diskuterats är forskare överrens om att det behövs mer forskning där man söker förklaringar till denna skillnad.

I detta projekt kommer vi att studera vilken roll familjen, skolan och kamratumgänget har för ungdomar med invandrarbakgrund och för ungdomar med svensk bakgrund i relation till brottsligt beteende. Förutom att söka teoretiskt grundade förklaringar till varför det finns skillnader mellan grupperna, kommer vi även att presentera beskrivande analyser av strukturer, mönster och omfattningen av brottslighet bland ungdomar med svensk respektive invandrarbakgrund.

Eftersom materialet vi kommer att använda bygger på data från åren 1999-2017 kommer vi också att studera hur deltagande i brottslighet bland ungdomar med invandrarungdomar respektive svensk bakgrund förändrats över tid. Unikt för denna studie är inte endast att vi kommer att studera sambanden mellan familjen, skolan, kamratumgänget och brott för ungdomar med invandrar- respektive svensk bakgrund, utan att vi kommer att kunna undersöka om det skett någon förändring i dessa samband över tid. Till exempel kommer vi att kunna undersöka i vilken grad sambandet mellan kamratumgänge och brott ser lika ut för invandrar- respektive svenska ungdomar år 1999 och år 2017. Såvitt vi vet är detta den första studien i sitt slag.

Projektet baseras på Brottsförebyggande rådets (Brå:s) riksrepresentativa skolundersökning bland elever i årskurs nio. Undersökningen har genomförts vartannat år mellan år 1995 och 2005 för att sedan genomföras vart tredje år.

Ytterligare beskrivning av projektet

Description in English

Both national and international research shows youth of immigrant background to be over-represented in both registered and self-reported crime. We know very little about the intermediate mechanisms through which these factors are transformed into higher levels of offending. Various possible explanatory models have been discussed, but researchers are agreed that more research is needed to identify explanations for this difference.

In this project will be focusing on the role played in offending by family, school and the peer group among youths of immigrant and native background respectively. Besides seeking theoretically grounded explanations for the differences between the groups, we will also present descriptive analyses of the structure, extent and patterns of offending among youths of immigrant and native background respectively.

Since our data are drawn from the years 1999-2017, we will also be able to examine whether offending among youths of immigrant and native background has changed over time. No studies have examined the question of how this decline in offending is distributed across youths of different background, however, and thus no results have been published describing whether the decline is found among youths of both immigrant and native background. A further unique aspect of this study is that we will not only be examining the correlations between family, school and offending for youths of immigrant and native background, but will also be able to study whether the nature of these correlations has changed over time. We will be able, for example, to study the extent to which the correlation between peer-group factors and offending is the same for youth of native and immigrant background in 1999 and in 2017. To our knowledge this is the first study to have examined this question over time in this way.

The project is based on the National Council for Crime Prevention’s nationally representative school survey of year nine youth. The survey was conducted every second year between 1995 and 2005, and thereafter every third year.

Senast uppdaterad av Magnus Jando