Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: låsningar och lösningar i vårdmöten i det mångkulturella samhället

Kontaktperson: Sara Johnsdotter
Ansvarig: Birgitta Essén, IMCH och UU
Medarbetare: Aje Carlbom, Pernilla Ouis, Jonna Arousell,UU, Elin Larsson,UU, Soorej Jose Puthoopparambil,UU, Pontus Strimling,WVS och Bi Puranen,WVS
Samarbetspartner: IMCH, Uppsala universitet, World Value Survey
Finansiär: Forte
Tidsram: 2018-01-01 -- 2020-12-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Halsa-och-samhalle-startsida/Institutioner/Institutionen-for-socialt-arbete1/Forskning/Forskningsfalt-sexualitetsstudier/

Sverige anses vara det mest jämställda landet enligt World Values Survey (WVS), vilket gör det till ett land med extremt liberala kulturvärden som jämlikhet och reproduktiva rättigheter. Utgångspunkten för projektet är de globala värdeundersökningar som WVS regelbundet utför. Flera frågor i enkäten kan kopplas till synen på sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR), t ex sex före äktenskap och abort. Tidigare WVS-studier visar hur migranters attityder i hemlandet närmar sig värdlandet men upprätthållandet av värdekonservativa normer anses delvis förklara socioekonomiska skillnader. Sverige är ett mångkulturellt land där många invandrare kommer från Mellanöstern med kulturvärden i skarp kontrast till de svenska liberala värderingarna.

Vårdpersonal inom reproduktiv hälsovård uppmuntras att införliva jämställdhetsperspektiv samtidigt som de ska ge en kultursensitiv vård. I vårdmöten kan känsliga ämnen inom sex, samlevnad och reproduktion leda till spänningar i mötet, missförstånd, och i slutändan en försämrad vård med t.ex. oönskade graviditeter. Mycket lite forskning finns om hur vården hanterar denna utmaning.

Projektet ämnar undersöka skillnaderna i kulturella värden mellan migranter och vårdpersonal, förändringen över tid och eventuella fördomar (studie 1). Vi antar att vårdpersonal och invandrare som möter värdekonflikter utvecklar praktiska lösningar när det behövs. I studie 2 är syftet att fånga lösningsstrategier och utforska varför de varit framgångsrika via djupintervjuer med migranter och personal. I studie 3, baserat på resultaten från studie 1 och 2, kommer verktyg utvecklas och utvärderas för att hjälpa vårdpersonal att reflektera över sina egna värderingar och att ta itu med värdekonflikter. Projektet bedrivs i samarbete mellan forskare inom reproduktiv hälsa, antropologi, socialt arbete och WVS värdering och normforskning. Nyckelpersoner med rötter i Mellanöstern ingår också i gruppen.

Description in English

Sweden is considered the most gender equal country according the World Values Survey (WVS), making it a country with extremely liberal and egalitarian values regarding equity and reproductive rights. Sweden is a multicultural country, where many migrants come from the Middle East with cultural values in sharp contrast to liberal values dominant in Sweden. Providers in reproductive health services are encouraged to incorporate gender equality perspectives while providing services.

Our earlier research, on migrants and maternity encounters, shows a good accessibility but this does not ensure equitable care. Care-related preconceptions grounded in different sociocultural traditions and miscommunication were explanatory factors to the adverse pregnancy outcomes. Based on our previous studies, we hypothesize that the sexual and reproductive health services, such as abortion and family planning, are potential contentious spaces but also a source of solutions on how to deal with the sensitive but fundamental values related to reproductive rights.

Thus, in this project we will continue exploring the differences in cultural values between providers and migrants and the change over time and potential prejudices (Study 1). We assume that providers and migrants encountering cross-cultural conflicts of values develop practical solutions. Thus, the second study aims to catch these strategies and explore why they have been considered successful (Study 2). In coproduction study 3, based on results from study 1 and 2, tools to assist providers to address value conflicts, reflecting of their own values and to ensure equity in sexual reproductive health in an ethnically diversified society, will be developed and evaluated. The team is interdisciplinary with researchers from public health, gynaecology, anthropology, and norm research related to WVS. A well-established network among the Middle East communities gives a unique access to the entry into the field.

Senast uppdaterad av Magnus Jando