Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvärdering av ett fastighetsägarsamarbetes effekter på brott i urbana bostadsområden

Kontaktperson: Karl Kronkvist
Ansvarig: Anna-Karin Ivert
Samarbetspartner: Fastighetsägare Sofielund, Polisområde Malmö, Malmö stad
Finansiär: Brottsförebyggandet rådet
Tidsram: 2015-01-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi

Detta projekt ämnar generera kunskap om effekterna av brottsförebyggande arbete i urbana bostadsområden. Projektet syftar mer specifikt till att undersöka huruvida implementerandet av en fastighetsägarorganisation har haft en brottsförebyggande effekt i lokalområdet. Fastighetsägare Sofielund är en ideell förening som bildades hösten 2014 på initiativ av lokala fastighetsägare i samverkan med Malmö stad. Fastighetsägare Sofielund består av såväl privata som kommunala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, lokala byalag samt företag och verksamheter, och har som målsättning att öka trivseln, tryggheten och sammanhållningen i Sofielundsområdet genom en gemensam kraftsamling.

De brottsförebyggande insatserna inom ramen för Fastighetsägare Sofielunds arbete är mångfacetterade. I föreliggande projekt kommer effekten av det övergripande arbetet att utvärderas, dvs. ur ett holistiskt synsätt på förebyggande arbete.

Inom ramen för projektet kommer information om polisanmälda brott och händelserapporter att analyseras. Detta inkluderar kategorierna våld i offentlig miljö, skadegörelsebrott, inbrott (inkl. försök), brott mot bilar, narkotikabrott och vapenbrott. Materialet omfattar händelser mellan åren 2012 t.o.m. 2017 och kommer innehålla information om brottstyp, brottsdatum och platskoordinater. Materialet kommer behandla händelser i hela Malmö stad för att dels identifiera lämpliga kontrollområden till interventionsområdena men även för att kunna undersöka utvecklingen av brottsnivåer i interventionsområdena med utvecklingen i kontrollområdena. Materialet kommer vara avidentifierat vilket förhindrar att enskilda ärenden kan kopplas till ärendenummer i polisens datasystem och på så sätt även till enskilda individer. Materialet kommer mot denna bakgrund inte behandla direkta personuppgifter om enskilda individer.

Projektet förväntas generera kunskap om hur fastighetsägare i samverkan med boende, kommun, föreningar och näringsliv kan bidra till brottsförebyggande och trygghetsskapande strategier i lokalområdet.

 

Description in English

The current project aims to generate knowledge regarding crime preventive strategies in urban residential neighborhoods. The project aims to investigate whether the implementation of a property owner collaboration has had a preventive effect on local crime rates. Property owners Sofielund is a non-profit organization formed during the fall of 2014 on the initiative of local property owners in collaboration with the city of Malmö. Property owners Sofielund consists of private as well as municipal property owners, tenant-owner associations, local city councils as well as companies and businesses, and aims to increase the well-being, security and cohesion among residents and other actors in the Sofielund neighborhoods. 

The efforts to prevent crime within the framework of the property owner collaboration are multifaceted. In this project, the impact of the overall efforts will be evaluated through a holistic approach to prevention.

Within the project information regarding police reported crime and incident reports will be analyzed. This include violence in public environment, vandalism, burglary (incl. attempt), crimes against cars, drug offences, and possession of lethal weapons. The data will include incidents ranging from 2012 to 2017 and contains information regarding type of incident, date of incident and geographic coordinates. The data cover incidents in all of Malmö in part as a way to identify matching control neighborhoods but also to be able to study the development of crime rates in the intervention neighborhoods with the development in the control neighborhoods. The data will be anonymized which prevents separate cases to be identified and in turn separate individuals. The data will against this background not contain any direct personal information.

The project is expected to generate knowledge about how property owners, in collaboration with residents, municipalities, associations and businesses, can contribute to crime and fear of crime preventive strategies in urban neighborhoods. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando