Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utsatt för familjevåld - mödrars och fosters/barns hälsa

Kontaktperson: Hafrún Finnbogadóttir
Ansvarig: Christine Wann Hansson
Medarbetare: Anna-Karin Dykes
Samarbetspartner: Region Skåne samt ett antal privata barnmorskemottagningar
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2011-09-12 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Projektet är inriktat på att kartlägga förekomsten av självrapporterat familjevåld bland gravida och nyförlösta kvinnor och identifiera möjliga riskfaktorer som kan ha samband med våldet samt undersöka vilket samband erfaret familjevåld under graviditet kan ha på förlossningsutfallet. Även att dels belysa våldsutsatta kvinnors upplevelse av sin situation som gravid och våldsutsatt, och dels att undersöka hur och på vilket sätt kvinnorna anser att de hade blivit bäst hjälpta vid identifiering av våld under graviditet.

Familjevåld under graviditet är ett allvarligt folkhälsoproblem. Konsekvenserna för den gravida kvinnan är sämre fysisk och psykisk hälsa samt ökad sjuklighet och dödlighet för mor och barn. I södra Sverige har detta känsliga ämne sparsamt utforskats. I dag är det ett geografiskt lotteri om identifiering av familjevåld under och efter graviditet äger rum. För att kunna erbjuda likvärdig vård under graviditeten till en grupp heterogena vårdtagare krävs först kartläggning av våldet så att de interventioner som införs bygger på evidens från den egna kontexten. En kartläggning av familjevåld i dess kontext synliggör problemet och kan bidra till att en handlingsplan anpassad till undersökningsområdet tas fram. Detta kan öka medvetenheten och handlingskraften hos vårdpersonalen, vilket i sin tur kan ge vinster för samhället med friskare kvinnor och barn i södra Sverige. Ökad kunskap om orsak och verkan av våldet under graviditet ger även möjlighet att höja kompetensen bland verksam vårdpersonal.

Description in English

The overall aim is to describe the prevalence and incidence of domestic violence perinatally up to one year postpartum, as well as health outcomes of such violence for mother and child respectively. Further, to explore women’s experience of domestic violence during pregnancy and how they could be helped if such violence had been disclosed at antenatal care.

To date, this sensitive subject has not been reported on in the area of southern Sweden covered by our project. Therefore, there appears to be a need to investigate the status of pregnant women in relation to violence during and after pregnancy within a local context as socioeconomic structures in Sweden differ from one county to another. In the case of perinatal domestic violence, the health care personal need to have a clear understanding of the subject in order for them to be able to develop and implement effective prevention and intervention programs. International research has indicated that health care providers who have received training in this subject are more likely to screen for violence. Support for the survivors, increased awareness of violence and its consequences among health care personnel, and having recourses available to help abused women can reduce the negative consequences of violence against them.

Senast uppdaterad av Magnus Jando