Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet

Kontaktperson: Ann-Christine Vallberg Roth
Ansvarig: Niklas Pramling och Göteborgs universitet
Samarbetspartner: Hanna Palmér, Linnéuniversitetet; Andreas Redfors Högskolan Kristianstad
Finansiär: Vetenskapsrådet, UVK
Tidsram: 2020-01-01 -- 2024-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Natur-miljö-samhälle

Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare (Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet) har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet. Forskarskolan är informerad av aktuell teoretisk utveckling i form av vad som refereras till som lekresponsiv undervisning (Pramling et al., i tryck; Pramling & Wallerstedt, 2019b). Forskarskolan skall utbilda adjunkter vid förskollärarutbildningen – genom deras egen forskarutbildning – i hur de kan utbilda förskollärarstudenter att ta sig an samtida utmaningar för förskoleverksamhet, i form av: (a) lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning, (b) att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser, och (c) att många barn deltar i verksamheten som inte talar majoritetsspråket och därför inte  har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas. Forskarskolan tar frågan om lek och undervisning som överordnande och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning, samt att inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet. Forskarskolan ges i samarbete mellan fyra lärosäten: Göteborgs universitet (värdinstitution), Linnéuniversitetet i Växjö, Malmö universitet och Högskolan Kristianstad. Forskarskolan har en vetenskaplig ledare (huvudsökande), en styrgrupp (med representanter från de medverkande lärosätena) samt en operationell koordinator. Doktoranderna har en tillhörighet till det lärosäte där de är inskrivna – och där de också jobbar i förskollärarutbildningen 20% under utbildningens fem år (övriga 80% av tiden deltar de i forskarutbildning) – men har också gemensamma aktiviteter i form av obligatoriska kurser (som fokuserar på den teoretiska grunden för lekresponsiv undervisning samt digital teknologi och flerspråkighet i förskolan) samt i form av varje termin återkommande, och mellan lärosätena roterande, tvådagarsinternat. Vid internaten presenterar doktoranderna delar av sina framväxande avhandlingsstudier och får kollektiv återkoppling på dessa från de seniora forskarna. Vid internaten föreläser också seniora forskare (såväl i forskarskolan ingående som andra såsom de i den internationella rådgivande kommitteen) och doktoranderna deltar i workshops om akademisks skrivande, presentationsteknik m.m. Forskarskolan kommer ha en tydlig förankring i förskollärarutbildningen både såtillvida att det är dess adjunkter som kommer att delta i forskarutbildningen, och som under utbildningens gång kommer att jobba också i förskollärarutbildningen, samt att även den seniora forskargruppen (styrgrupp och handledare) medverkar i förskollärarutbildningen vid respektive medverkande lärosäte. De empiriska och teoretiska bidragen kan således omedelbart omsättas i utbildningen av blivande förskollärare. Även om forskarskolan bygger på en teoretisk förståelse förstås inte denna som statisk. Som all teori är också denna potentiellt ständigt utvecklingsbar. Snarare än att förstå teorin som något som skall appliceras, är därför också en avsedd utkomst av forskarskolan teoriutveckling om hur undervisning utan att transformera lek till icke-lek eller utgöra motbild till lek, utan istället vara responsiv denna, kan verka för att skapa mer jämlika förutsättningar för alla deltagande barns lärande och utveckling i förskolan. Värdena av forskarskolan är således för förskollärarutbildningarna, för barn i förskolans verksamhet och för den vetenskapliga kunskapen (teori) om hur vi kan organisera för att skapa goda utvecklings- och lärandemöjligheter och stöd för alla barn i förskoleverksamhet

 

 

Description in English

The national research school for teacher educators has the purpose of Educating for Play-Responsive Teaching in Early Childhood Education for Social and Cultural Sustainability (PRECEC SCS), informed by recent theoretical advancement in the form of PRECEC (Pramling et al., in press). A premise of the research school is that teaching – in a way that is aligned with the nature and tradition of preschool (ECE) – is critical to making sure all participating children are given ample support to become members of important cultural practices, and thus decisive for working towards social and cultural sustainability. Such teaching requires well-educated preschool teachers, which, in turn, presumes well-educated teachers at the preschool teacher program. Therefore, the focus of the research school is educating – through their own research studies – teachers at the preschool teacher program in how to teach in play-responsive ways to facilitate children’s learning and development in relation to digital technology and multilingualism. The research school is given in collaboration between four universities (Gothenburg, Linnaeus, Malmö, and Kristianstad) and will have a research leader, a steering committee and an operative coordinator. The PhD students will have a host university, but will also take part in mutual activities. How to counter social injustices among children through teaching without abandoning the foundation of play constitutes the major contemporary challenge of ECE.

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson