Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning AB. En studie av villkor för, och konsekvenser av, edu-prenöriellt engagemang i svensk skola

Kontaktperson: Malin Ideland
Ansvarig: Malin Ideland
Medarbetare: Thom Axelsson, Magnus Erlandsson, Anna Jobér och Margareta Serder
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2018-01-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Natur-miljö-samhälle

Den svenska skolan beskrivs ofta i termer av kris. Storskaliga mätningar visar på brister i kunskaper, undervisningen påstås inte alltid ske på vetenskaplig grund och skolan möter inte heller de behov som samhälle och arbetsliv kräver - nu och i framtiden. Det formella skolpolitiska systemet har svarat genom reviderade läroplaner, krav på forskningsförankring och mål för digitalisering. Men även utanför detta reglerade system finns kommersiella aktörer som erbjuder produkter och tjänster som ska förbättra skolan, undervisningen och lärandet. Dessa aktörer, som vi kallar edu-prenörer, har olika skepnader. En del arbetar transnationellt (t ex OECD) medan andra återfinns lokalt och nationellt. En del är kommersiella, andra idédrivna, några båda delar. 

Projektet Utbildning AB studerar under vilka förhållanden, i vilka former och med vilka konsekvenser företag engagerar sig i svensk skola. Vad betyder detta för föreställningen om vad som är värdefull kunskap, god undervisning och hur man lär sig på bästa sätt? Detta vill vi undersöka genom att intervjua och observera dels personer som arbetar på företag och intresseorganisationer som riktar sig till skolor, dels skolledare och politiker som ansvarar för utbildningen. Vi kommer även att göra en historisk studie av fenomenet, både genom intervjuer och arkivmaterial.  

Genom projektet anknyter vi till ett forskningsfält som studerar hur gränserna mellan stat och marknad har upplösts och vad detta betyder det för hur man "gör skola”. Jämfört med tidigare forskning, som ofta har rört sig på policynivå, vill vi undersöka frågan ”inifrån”; hur den förändrade organisationen av skolan tar sig uttryck i människors vardags- och arbetsliv. Vi vill studera den här frågan från två håll, det vill säga från skolans såväl som från företagarnas. 

Description in English

During later years a number of new actors have emerged in the field of education; “edu-preneurs” who offer a multitude of products and services to schools such as e.g. digital solutions, evidence-based teaching models, teaching material and teacher training. 

Through a combination of ethnographical investigations and a historicizing of the present, we aim to study how private actors and logics change the conditions for what counts as good education. The purpose is to study under what conditions, in what forms and with which consequences ‘edu-preneurial’ actors engage in Swedish schools. This will be accomplished through interview and observation studies on 1) companies selling services and products; 2) school leaders who are responsible for contacts with edu-preneurs. Furthermore, the phenomenon will be historicized with help from different kinds of archive material and previous research.

The project will contribute with knowledge about the consequences of the outsourcing of essential parts of Swedish education into a private market external the educational system. This phenomenon is a blind spot in research – nationally and internationally. Even though, the marketization of Swedish education is one of the most rapid and extensive processes in the world. The project will inform research as well as ongoing political discussions on how Swedish school best can be organized in a public/private market.

Senast uppdaterad av Magnus Jando