Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Urban drug scenes as risk environments - how do the police and social welfare institutions intervene and how are problem drug users affected?

Contact person: Torkel Richert
Responsible: Torkel Richert
Co-workers: Johan Nordgren and Anke Stallwitz
Partner: Esben Houborg, Centre for Alcohol and Drug Research, Copenhagen
Funding: Riksbankens Jubileumsfond
Timeframe: 2019-01-01 -- 2021-12-31
Forskningsplattform: Rethinking Democracy:rd;People - Places and prevention
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work
Subject: Samhällsvetenskap

Persons who frequently use or inject illegal drugs constitute a vulnerable group in society. They experience significant problems related to physical and psychological health and to their social and financial situations. Moreover, the group has a high mortality rate. In most large cities in Europe there are public spaces where drugs are sold and used openly. Such open drug scenes are associated with criminality and violence and are often seen as nuisances by the public. However, open drug scenes can also be viewed as potential arenas for prevention efforts and harm reduction measures from social welfare institutions, since they constitute social spaces for people who use drugs.

This project is collaborative and builds upon ethnographic research conducted in Denmark and Norway about local responses to open drug scenes in relation to the need to balance public health and public order. Equivalent research in Sweden is lacking. The research project will use ethnographic methods to study everyday lives, social marginalization, vulnerability and health-related risks of problem drug users who frequent urban drug scenes in Malmö. It will also consider how local police and social welfare services intervene in drug scenes. The project will use the three cases of Malmö, Copenhagen and Bergen to develop a theoretical framework for understanding how drug scenes are targeted within social welfare settings and the consequences diverging policy approaches have for problem drug users.

Beskrivning på svenska

Personer som missbrukar eller injicerar illegala droger utgör en utsatt grupp i samhället. De upplever ofta betydande problem relaterade till fysisk och psykisk ohälsa, social och ekonomisk situation och gruppen som helhet har en förhöjd dödlighet. I de flesta europeiska storstäder finns platser där narkotika säljs och används öppet. Dessa öppna drogscener förknippas med kriminalitet och våld och ses ofta som störande av de som bor i närområdet. Samtidigt utgör de möjliga arenor för preventivt och hälsofrämjande arbete eftersom de fungerar som sociala arenor för personer med problematisk droganvändning.

Detta projekt är ett forskningssamarbete som bygger vidare på etnografisk forskning från Danmark och Norge om lokala insatser mot öppna urbana drogscener och om balansen mellan folkhälsoinsatser och upprätthållande av allmän ordning. Motsvarande forskning saknas i Sverige. Med etnografiska metoder kommer vi att studera vardagsliv, social utsatthet, sårbarhet och hälsomässiga risker för personer med problematisk narkotikaanvändning som uppehåller sig på öppna drogscener i Malmö. Vi ämnar även studera de lokala insatserna från polis och socialtjänst på dessa arenor. Malmö, Köpenhamn och Bergen används som tre fall, med syftet att utveckla ett teoretiskt ramverk om hur drogscener hanteras inom sociala välfärdsstater, och vilka konsekvenser olika narkotikapolitiska inriktningar har för personer som använder narkotika.

Senast uppdaterad av Magnus Jando