Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Upprepad utsatthet för brott i Malmö kommun

Kontaktperson: Magda Johansson Worobiec
Ansvarig: Robert Svensson
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2018-09-01 -- 2023-09-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi

Det övergripande syftet med projektet är att få en översikt av upprepad utsatthet för brott i Malmö kommun enligt polisens anmälningsregister. Mer specifikt syftar projektet till att undersöka hur den upprepade utsattheten fördelar sig mellan personer och objekt, hur snabbt de upprepade brotten äger rum efter det första anmälda brottet, samt i vilken typ av område de upprepade brotten främst sker. Enligt tidigare internationell forskning, brukar den upprepade utsattheten för brott vara koncentrerad inom mindre hot spots. Även detta är något som projektet åsyftar att studera och kartlägga. Kunskapen som utvinns ur studien bör ligga som grund till ett mer effektivt brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete.

Projektet är en kvantitativ studie av polisanmälda brott som finns registrerade i polisens anmälningsregistersystem Rationell Anmälningsrutin (RAR). Materialet i projektet omfattar polisanmälda brott i Malmö kommun under treårsperioden 1 januari 2015 t.o.m. 31 december 2017. De brott som inkluderats i projektet är fördelade som elva brottskategorier, och dessa är som följer: 1) partnervåld, 2) misshandel, 3) sexualbrott, 4) fysiska och sexuella övergrepp mot barn, 5) personrån, 6) hatbrott, 7) bostadsinbrott, 8) inbrott i butiker, 9) inbrott i skolor, 10) stöld i skolor, samt 11) bilrelaterade brott. Alla dessa brottskategorier är sådana som enligt internationell och nationell forskning drabbar människor och objekt upprepade gånger, och bör därför prioriteras inom det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet.

Det utdrag som erhållits av polisen består av känsliga personuppgifter såsom brottsoffrets namn, adress och personnummer. Sådan information krävs för att studien ska kunna genomföras. Materialet ska dock kodas, så att varje person blir ersatt med ett löpnummer. Alla data hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har tillträde till materialet. När resultaten presenteras, ska ingen information gå att härleda till enskild person.

Efter avslutat forskningsprojekt, kommer utdraget från polisen att förstöras. Deltagandet är helt frivilligt och om du som forskningsperson inte önskar att dina uppgifter ska användas i projektet, får du kontakta Magda Johansson Worobiec antingen via mail (magda.johansson.worobiec@mau.se) eller telefon (040-665 74 68). 

Huvudman för forskningen är Malmö universitet.

Description in English

The main purpose of the project is to get an overview of repeat victimisation in Malmö according to the police's register of reported crimes. More specifically, the project aims to examine the distribution of repeated crimes between people and objects, how quickly the repeated crimes occur after the first reported crime, and in what type of area the repeated crimes mainly occur. Repeat victimisation is, according to prior international research, usually clustered within minor hot-spots, which is also something that the project aims to study and map out. The knowledge gained from this study should be the basis for more effective crime prevention and victim support work.

The project is a quantitative study of police-reported crimes registered in the police's registration system Rationell Anmälningsrutin (RAR). The material includes police-reported crimes in Malmö during the three-year period from January 1, 2015 through to December 31, 2017. The crimes included in the project are divided into eleven crime categories, and are as follows: 1) intimate partner violence, 2) physical abuse, 3) sexual offenses, 4) physical and sexual abuse of children, 5) robbery, 6) hate crimes, 7) home burglary, 8) burglary in stores, 9) burglary in schools, 10) theft in schools, and 11) car crimes. All of these crime categories are ones that, according to international and national research, repeatedly afflict people and objects, and should therefore be prioritised in crime prevention and victim support work.

The material obtained by the police consists of sensitive personal information such as the victim's name, address and social security number. Such information is required for this type of study. However, the data will be anonymised so that each person will be replaced with a serial number. All data is handled and stored in such a way that no unauthorised person has access to the material. All results will be presented without any identifying information. Upon completion of the research project, the extract from the police will be destroyed. Participation is completely voluntary and if research subjects do not wish for their data to be used in the project, they can contact Magda Johansson Worobiec either by mail (magda.johansson.worobiec@mau.se) or by phone (040-665 74 68).

The head of research is Malmö University.

Senast uppdaterad av Magnus Jando