Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tillvaratagandet av praktiska kunskaper: sociala investeringar som verktyg för kommunal styrning och organisering?

Kontaktperson: Patrik Hall
Medarbetare: Mats Fred, Kettil Nordesjö och Dalia Mukhtar-Landgren
Samarbetspartner: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) och Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
Finansiär: Forte
Tidsram: 2017-12-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Globala politiska studier

Offentlig sektor i stort och socialtjänsten och människobehandlande organisationer i synnerhet, har sedan början av 2000-talet varit föremål för samverkansinsatser som syftar till att överbrygga organisatoriska gränser och verka för färre ”stuprör”. Samtidigt finns ett ökat intresse för mer tillitsbaserade styrformer inom offentlig sektor där lokala tjänstemäns kompetens och innovationskraft förväntas tas tillvara samtidigt som organisationerna ska hantera krav på tillsyn och kontroll. Det sociala investeringsperspektivet är ett exempel på en ambition att förena dessa ideal av tillit och samverkan med kontroll och effektivitet. Idén är att investera i sociala tjänster idag för att sänka kostnaderna för morgondagen. Vårt syfte är att analysera institutionella och organisatoriska förutsättningar för kommuner att använda sociala investeringar för att nyttja den situationsanpassade kunskapen hos tjänstemän samtidigt som organisatoriska gränser överbryggas via samverkansinsatser. Vi utgår från två frågor som baseras på spänningen mellan behovet av förutsägbarhet, stabilitet och långsiktiga lösningar och strävandet efter tillit för professionellas kunskap, innovationskapacitet samt organisatorisk flexibilitet: Vilka möjliggörande och hindrande faktorer finns för att skapa flexibilitet och använda välfärdsprofessionellas lokala kunskap inom kommunalt, socialt arbete genom flexibel och innovativ organisering samtidigt som krav på tillsyn och kontroll upprätthålls? Vilka är förutsättningarna - möjliggörande såväl som hindrande - för att uppnå långsiktiga konsekvenser i temporära organisationer i kommunerna?

För att kunna besvara dessa frågor genomför vi en institutionell etnografi. Projektets empiriska kärna är ett intressentnätverk i Skåne som ger oss möjligheter att studera sociala investeringspraktiker i de involverade kommunerna. Projektet avser att utföra tio svenska och en finsk fallstudie/r, och kombinerar nära longitudinella studier med en jämförande ambition.

Description in English

Social services are currently involved in attempts to ”de-silo” welfare services through collaboration. We are also witnessing a movement for increasing trust, often expressed in ambitions to utilize the local skills and competencies of welfare professionals while still upholding high quality of monitoring and control. The social investment perspective is one example upon ambitions to reconcile these ideas of trust and collaboration with control and value for money. At the core of this perspective lies the notion that investing in social services, youth policies and health care is an investment which will lead to reduced governmental costs in the future.

We aim to analyze the institutional and organizational conditions for municipalities to use social investments to utilize the situated knowledge of welfare professionals as well as to de-silo social service delivery through collaborative efforts. Our research is guided by two questions targeting the relation between a public sector characterized by predictability, stability and long-term solutions on the one hand and trust in the knowledge and innovative capacity of welfare professionals and organizational flexibility on the other: Which are the enabling factors and obstacles for local administration to maintain the flexibility to utilize the situated knowledge of welfare professionals in the field of social work through flexible and innovative organization - while still maintaining requirements of monitoring and control? Which are the conditions, opportunities as well as obstacles, for local administration to work for longterm effects in temporary organizations? To answer these questions, an institutional ethnography is conducted. The empirical core of the project is a stakeholder network in Skåne which allows us to study social investment practices in the involved municipalities. The study is based on 10 Swedish and one Finnish case/s and combines up-close longitudinal studies with a comparative approach.

Senast uppdaterad av Magnus Jando