Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tillgänglighetens motstånd. Vardagliga avsteg från spatial och social framkomlighet för personer med funktionsnedsättningar

Kontaktperson: Hanna Egard
Ansvarig: David Wästerfors och Lunds universitet
Medarbetare: Kristofer Hansson, etnologi och Lunds universitet
Samarbetspartner: Lunds universitet
Finansiär: Forte
Tidsram: 2018-01-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Löften om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar genomsyrar dagens samhälle. Byggnader och lokaler ska vara anpassade; offentlig service, fritidsaktiviteter och information ska vara åtkomligt för alla. Staten, EU och FN försvarar en progressiv funktionshinderpolitik. Ändå vittnar forskare och medborgare om försummelser, undantag och komplikationer. Utestängning, barriärer och stigmatisering reproduceras dagligen, ofta på ett subtilt sätt. Det här projektet syftar till att identifiera och förklara vardagliga processer som understödjer social och kulturell tröghet i samhällsarbetet för tillgänglighet. Vi vill utforska situationer där spatial och social framkomlighet ställs på sin spets, samt de sätt på vilka normer om tillgänglighet då kringgås. Hur formuleras, motiveras och återskapas undantag, avsteg och anomalier i relation till dagens tillgänglighetsnormer? Vilka villkor gynnar tröghet för tillgänglighetssträvanden i och genomvardagliga situationer? I centrum står två fält: digitala arenor (vardaglig IT-användning) och urbana arenor (nöje, underhållning, kultur, idrott, mm.).

Genom kvalitativa undersökningar – samtalsintervjuer och fältanteckningar, digitala data, dokumentstudier – vill vi precisera tillgänglighetens praktik och moral. Vi avser att följa personer med rörelsehinder och kognitiva hinder (s.k. go alongs), dokumentera deras vardagliga tillgänglighetsproblematik samt blottlägga de förklaringar eller accounts som anförs av relaterade aktörer med förmodat tillgänglighetsansvar. Vi vill också analysera tillgänglighetsretorik i reglerande texter när dessa texter aktiveras på fältet. 

Tidigare forskning har inte i tillräcklig grad uppmärksammat vardagliga praktiker och argument som tas i anspråk när normer om tillgänglighet kringgås. Istället har tämligen svepande perspektiv använts: exkludering, normalitetsideal och åtföljande diskriminering. I föreliggande projekt undersöks förhållandena på ett långt mer praktiskt och precist plan. 

Description in English

Today’s society harbors a range of promises of accessibility. Buildings and rooms should be adapted; public service, leisure activities and information are supposed to be reachable for all. Governments, the EU and UN strongly defend progressive disability politics. Still researchers and citizens point out negligence, exceptions and complications. Barriers and stigmatizations are reproduced daily, often quite subtly. This project aims at explaining everyday processes that underpin social and cultural inertia in the societal work for accessibility. We want to specify and clarify recurrent situations at which spatial and social accessibility turns crucial, and analyze how norms of accessibility are neutralized in these situations. How are exceptions, deviations and anomalies formulated, motivated and reproduced in relation to today’s accessibility norms? What conditions cultivate inertia in accessibility work in and through everyday situations? 

Two types of settings are focused: digital arenas (people’s everyday use of information technology) and urban arenas (entertainment, culture, sports, etc.). By drawing on qualitative data fromthese contexts – conversational interviews and fieldnotes, electronic data, documents – we will specify the moral and practical aspects of accessibility. We will use ethnographic go alongs to capture everyday accessibility troubles among persons with motor and cognitive disabilities, and map associated accounts that actors in presumably responsible positions adhere to when accessibility is downplayed or overlooked. We will also analyze the rhetoric of accessibility in governing texts when they are activated in the field. 

Previous research has not given enough attention to everyday practices and arguments that actors employ when norms of accessibility are neutralized. Instead, rather sweeping perspectives on normality and discrimination have been used. In this project the phenomenon is investigated more precisely and practically. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando