Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tidsgeografiska livsförlopp- en metod i psykiatrisk vård

Kontaktperson: Charlotta Sunnqvist & Karin Örmon
Ansvarig: Charlotta Sunnqvist & Karin Örmon
Medarbetare: Studentprojekt på avancerad nivå
Samarbetspartner: Psykiatri Skåne
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2019-01-01 -- 2022-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Genom att använda tidsgeografiska livslinjer under studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom ramen för specialistutbildningen inom psykiatrisk vård konstruerar de livsförlopp tillsammans med patienter. Fokus i livsförloppen är patienters självupplevda sociala och stressfull händelser. Tidsgeografisk intervju beskriver patientens narrativa livshistoria och beskriver patientens liv på ett konkret och tydligt sätt.

Metoden är interaktiv både i uppbyggnadsskedet och i analysskedet och utgör ett bra kommunikationsverktyg som ger förståelse för patientens situation och inleder på ett neuralt sätt en terapeutisk relation vilket kan gynna både student som patient. Genom fokusgruppsintervjuer utvärderar vi studenternas upplevelse av att använda Tidsgeografi i psykiatrisk omvårdnad. Vi analyserar även de tidsgeografiska livslinjerna för att identifiera sociala och stressfulla händelser under patientens livsförlopp

Description in English

By using time geography life charts, the students and their supervisors will have the opportunity to develop their ability to identify and understand the connection between how social and stressful events during a life course affect a person's mental health but also with a salutogenic approach. The relational attribute in psychiatric care and nursing is to build a relationship between the caregiver that are therapeutic, supporting, empowering and characterized by closeness and sincerity. Time- geographic life chart might be a helpful tool for achieving this, because you listen to the patients’ narrative story. The life chart offer a comprehensive and structured picture of the patients’ life and make the patients taking part in their care.  Through focus group interviews, we evaluate students' experiences of using Time Geography in psychiatric nursing care. We also analyse the time geographic life charts to identify social and stressful events during the patient's life course.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando