Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

TiMS: The role of tourism in multicultural societies - adding to stereotypes or contributing to diversity?

Contact person: Sayaka Osanami Törngren
Responsible: Sayaka Osanami Törngren
Co-workers: Pieter Bevelander, Caroline Adolfsson and Thomas Pederson
Partner: Göteborgsuniversitet (medsökande), Lunds universitet (medsökande), Mistra Urban Futures, Tsinghua University, Rochester Institute of Technology, Keio University, Maseno University
Funding: FORMAS
Timeframe: 2019-01-01 -- 2022-12-31
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Faculty of Technology and Society, Global Political Studies
Subject: Samhällsvetenskap

Turism och besöksnäring har fått kritik för att bidra till en ensidig syn på kultur och människor, som (re)producerar stereotypa bilder, tveksamma historiebeskrivningar och romantiska fantasier. Turism riskerar att förminska platser till monokulturer där den komplexitet som gör dem intressanta försvinner. Inget modernt samhälle har bara en kultur, ett språk eller en identitet. Globalisering, migration och andra interkulturella utbyten innebär att platser och gränser förändras. Inkludering och deltagande uppmärksammas alltmer i turism- och platsvarumärkeslitteraturen. Hittills har turism och varumärkesarbete dock sällan uppmärksammats tillsammans med begrepp som integration, migration och multikulturalism. TiMS övergripande syfte är att utforska turismens roll i mångkulturella samhällen, främst i Sverige men även i andra länder, samt att agera för inkludering och representation av mångfald i turismutvecklings- och platsvarumärkesarbete. TiMS originalitet ligger i

1. Ett tvärvetenskapligt och nyskapande förhållningssätt till turismstudier, som inbegriper design, socialt arbete, migrationsstudier, marknadsföring och interaktionsdesign, och som ligger i framkant av teknisk och metodologisk utveckling.

2. Förmågan till verklig samhällsförändring genom samarbete mellan forskning och praktik samt aktionsinriktad forskning.

3. Projektets bredd och förstärkning genom studier i fyra icke-europeiska länder (Kenya, Kina, Japan och USA).

Beskrivning på svenska

Tourism and the tourism industry have been criticized for contributing to a uni-dimensional view of culture and people, which (re)produces stereotypic images, discredited histories and romantic fantasies. There is a risk that tourism reduces places to monocultures where the complexity that makes them interesting disappear. No modern society has only a culture, language or identity. Globalization, migration and other intercultural exchanges changes places. Inclusion and participation are increasingly highlighted in tourism and place branding literature. However, tourism and place branding have rarely been associated with concepts such as integration, migration and multiculturalism. TiM's objective is to explore the role of tourism in multicultural societies, in Sweden and beyond, as well as to act for the inclusion and representation of diversity in tourism development and place branding. TiMS’ originality lies in

1. A multidisciplinary and innovative approach to tourism studies, including design, social work, migration studies, marketing and interaction design, placing it in the forefront of technical and methodological development.

2. The ability to reach actual practical and societal change through collaboration between research and

practice through action-oriented research.

3. Studies in Sweden and four non-European countries (Kenya, C hina, Japan and the US) broadens and

deepens the understanding and conceptualisation of sustainable and inclusive forms of tourism and place branding.

Senast uppdaterad av Magnus Jando