Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tandvården som arena för upptäckt av sexuella övergrepp

Kontaktperson: Eva Wolf
Ansvarig: Eva Wolf
Medarbetare: Magnus Englander, Gisela Priebe och Erin McCarthy
Samarbetspartner: Lunds universitet, University of St Lawrence USA
Finansiär: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet, TePe
Tidsram: 2016-09-01 -- 2018-12-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Syftet med denna patientcentrerade studie är att öka beredskapen inom tandvården för att identifiera patienter som varit utsatta för sexuella övergrepp. Många sexuellt utnyttjade patienter söker inte aktivt vård för övergreppet utan istället för de konsekvenser som blir följden av övergreppet – maskerade som psykiska och somatiska tillstånd. Tandvården utgör en lämplig arena för upptäckt då de flesta individer besöker tandvården och tandvårdssituationen utgör för patienten en underordnad, maktlös position med smärtsamma ingrepp som påminner om övergreppssituationen. Det är därför en miljö där erfarenheten av övergrepp kan ta sig fysiska och psykiska uttryck. Individer med erfarenhet av sexuella övergrepp och som har upplevt att denna erfarenhet kommit till uttryck vid besök i tandvården kommer att intervjuas, där öppna frågor inviterar individen till att fritt uttrycka sig. Analysen av intervjuerna görs med kvalitativ vetenskaplig metod, dokumenterat relevant för att analysera betydelsen av emotionella minnen. Studieresultaten kommer i det korta perspektivet att implementeras på olika nivåer i utbildningen av tandvårdspersonal, i första hand vid Malmö universitet. Vinsterna i det långa perspektivet är att en ökad frekvens av sexuella övergrepp kan upptäckas och, som en konsekvens, öka möjligheterna för adekvat behandling och omhändertagande istället för en fortsatt vårdkonsumtion för orsaker relaterade till övergreppen. Detta kan förbättra hälsan och minska lidandet på en individuell nivå samtidigt som vårdkostnaderna för samhället minskar. Projektet är godkänt av etikprövningsnämnden vid Lunds universitet. 

Description in English

The aim of this patient centered study is to increase the readiness within health care, especially dental care, to identify patients exposed to sexual abuse. Many abused individuals do not actively seek care due to the abuse but instead due to the consequences of the abuse – disguised as psychic and somatic conditions. Dental care might be a suitable arena for the detection of sexual abuse because most individuals use dental care services, and because the dental care setting constitutes a climate in which painful examinations and treatments are performed within areas of utmost privacy for the individual – areas often associated with sexual abuse. This subordinate, somewhat powerless situation, is reported to re-awaken memories of abuse and, as such, be an environment in which the abuse experience might be emotionally or physically expressed. Informants exposed to sexual abuse who have expressed this experience while at the dentist, will be strategically selected. An in-depth interview where the informant is invited to freely express her/himself will be performed with each participant. The interviews will be analyzed using a qualitative method designed for exploring emotional memories. The study results will in the short term be implemented at different levels of dental education. The long term benefits will be an increased frequency of sexual abuse experience revelation and, as a consequence, improved possibilities to offer adequate support and care instead of continued care consumption for reasons related to the abuse. This may improve health and reduce suffering at an individual level while health care costs for society decrease. The application of ethical consideration is approved by the Regional Ethical Review Board, Lund University, Sweden.

Senast uppdaterad av Magnus Jando