Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Subject literacy in the social sciences

Kontaktperson: Bodil Liljefors-Persson
Ansvarig: Bodil Liljefors-Persson
Medarbetare: Cecilia Axelsson Yngvéus och Jan-Anders Andersson
Samarbetspartner: Extern referensgrupp av forskare, Extern lärargrupp
Finansiär: Malmö Universitet
Tidsram: 2018-09-01 -- 2021-09-01
Forskningsprogram: Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
Fakultet/institution: Lärarutbildningen

Syftet med projektet är att undersöka hur olika undervisningsstrategier kan utveckla ämneslitteracitet i de samhällsorienterande ämnena historia, religionskunskap och samhällskunskap. En avgörande aspekt för framgångsrikt lärande på många kunskapsområden är elevers språkliga förmågor, det vill säga deras förståelse av och förmågor i de olika ämnena. I flerspråkiga klassrum utmanas eleverna dessutom dubbelt; av undervisningsspråket i sig, men också av ett allt mer avancerat ämnesspråk, nära sammanbundet med ämnesförmågor och ämnesförståelse. En av projektets utgångspunkter är att ämneslitteracitet är centralt och belyser sambandet mellan språkliga förmågor, ämnesförståelse och ämnesförmågor. De samhällsorienterande ämnena ställer specifika områdesrelaterade, eller ämnesrelaterade krav på litteracitet hos både lärare och elever. Det samhällsorienterande kunskapsområdet, med ämnena historia, religionskunskap och samhällskunskap, är kulturspecifikt, identitetsskapande, men också abstrakt och texttungt, till sin karaktär. Ämneslitteracitetens karaktär och funktion i undervisning och lärprocesser behöver därför systematiskt studeras utifrån undervisningspraktiker där lärare, elever och olika typer av läromedel interagerar. Föreliggande projekt avser att kartlägga specifika utmaningar i, och utarbeta undervisningsstrategier för, de samhällsorienterande ämnena. Mer specifikt ska projektet utifrån ämnesdidaktiska litteracitetsperspektiv arbeta med följande frågeställningar som strukturerande för de empiriska studierna:

Vad är generisk respektive ämnesspecifik litteracitet inom det samhällsorienterande kunskapsområdet?

Vilka specifika litteracitetsutmaningar kan identifieras i en ämnesundervisning på det samhällsorienterande kunskapsområdet, och i flerspråkiga klassrum?

Vilka undervisningsstrategier för SO-litteracitet kan formuleras och prövas för att utveckla ämnesförmågor och ämnesförståelse?

Hur kan vi veta om elevers ämneslitteracitet blir bättre?

Description in English

This project will study how different teaching strategies can develop disciplinary literacy in the social science subjects of history, religious studies and civics. Determining aspects of successful learning on many fields of knowledge are students’ literacy skills, i. e. their understanding of, and abilities in, the different subjects. In multilingual classrooms some students are also doubly challenged; by the language of teaching in itself, but also by an increasingly difficult subject specific language, closely connected to subject thinking, subject abilities and subject understanding. A basic understanding in this project is that disciplinary literacy is a central aspect of subject proficiency, and that it consists of and connects language abilities and skills with subject abilities and subject understanding.

The social science subjects demand specific disciplinary literacy abilities and skills from both teachers and students. The disciplines of history, religious studies and civics are culturally specific, creates identities, are abstract and text-laden. The character and function of disciplinary literacy must therefore be systematically studied in teaching practices where teachers, students and different types of study resources interact. This project aims to identify specific challenges in, and test teaching-strategies for, the social science subjects. More specifically, the project will use disciplinary literacy theory in exploring the following questions:

What is generic, discipline, or subject-specific, literacy in the social sciences?

What specific literacy challenges can be identified in subject teaching in the social sciences, and in multilingual classrooms?

What teaching strategies for social science literacy can be designed and tried to successfully develop subject abilities and subject understanding?

How can we know that students’ subject literacy has improved?

Senast uppdaterad av Magnus Jando