Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studenters beredskap och kompetens för interprofessionellt lärande och personlighetens betydelse samt patienters erfarenheter av att delta i interprofessionellt lärande

Kontaktperson: Malin Axelsson
Ansvarig: Malin Axelsson
Medarbetare: Elisabeth Carlson, Jenny Jakobsson, Anders Kottorp, Elin Carlsson, Miresa Seremeti, Petri Gudmundsson och Martina Svensson
Finansiär: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap samt Alice Lindströms studiefond
Tidsram: 2019-09-02 -- 2021-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Samverkan i interprofessionella team anses idag nödvändigt för att optimera vården och maximera kompetensen för att möta utmaningarna i dagens komplexa vård. För att kunna samverka i interprofessionella team behöver studenter inom vårdprofessioner förberedas under sin utbildning avseende interprofessionellt lärande och det anses angeläget att studenterna förbereds tidigt i utbildningen.

Tidigare forskning visar att faktorer såsom utbildning, kön och personlighet har betydelse för studenters beredskap för interprofessionellt lärande men forskningen är begränsad. Personlighet påverkar tankar, känslor och beteende och bidrar till människors olikheter. Aktuellt projekt avser att generera kunskap om beredskap för interprofessionellt lärande hos studenter inom olika vårdprofessioner och vilken betydelse personligheten har för beredskap för interprofessionellt lärande.

Dessutom visar en nyligen genomförd Cochrane review att det saknas forskning kring effekter av interprofessionellt lärande på patientens vård eller upplevelse av vård. Det saknas därmed studier som undersöker patienters erfarenhet av att delta i interprofessionella team trots att flera studier lyfter vikten av att patienten ses som en del i det vårdande teamet.

Syftet med aktuellt projekt är I) Att undersöka vilka faktorer som påverkar interprofessionellt lärande i relation till beredskap för och kompetens inom interprofessionell samverkan samt personlighetsdrag hos studenter vid läkar-,sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammen samt biomedicinska analytikerprogrammet; II) Att utforska patienters erfarenhet av att delta i vården under interprofessionellt lärande.

Description in English

In recent decades, the gap between groups experiencing health or ill-health has increased both globally and locally. In response to these challenges, interprofessional collaboration between health care providers has been suggested as the most important improvement in care delivery, in particular to patients with complicated medical conditions.

It has been argued that these skills are not intuitive or learned at work and the current training of health professionals has been criticized for insufficient preparation of students for interprofessional collaboration. Thereby, interprofessional education needs to be implemented into curricula, preferably introduced early in undergraduate education. Students´ readiness to collaborate seems to be related to sex and type of health care education, and is influenced by personality.

There seems to be a scarcity of studies exploring health care students’ personality traits and readiness for interprofessional collaboration, which most likely impact on their competence and willingness to learn in an interprofessional team. In addition, despite convincing arguments stating that patients’ participation in health care decisions is associated with better health-related outcomes for the participating patient, few studies that explore patients’ experience of participation in interprofessional teams have been systematically explored.

The overall aim for is two-fold. First, to investigate influencing factors of interprofessional learning and to explore readiness and self-assessed self-efficacy for competence in interprofessional collaboration in relation to personality traits in health care students. Second, to explore the effectiveness of interprofessional education on patients´ experience of participation.

Senast uppdaterad av Carolin Lind