Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stallbackskulturer i cyberrymden

Kontaktperson: Susanna Hedenborg
Ansvarig: Susanna Hedenborg
Medarbetare: Lovisa Broms, Masterstudent Idrottsvetenskap, Aage Radmann, Norges Idrottshögskola och Norge
Finansiär: Hästnäringens Nationella Stiftelse och Norges forskningsråd
Tidsram: 2015-01-01 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap

 

Under de senaste åren har frågor om hästen och hästens välfärd diskuterats i sociala medier. Forskare, elit- och fritidsryttare hörs i debatten och olika idéer om hästen möts, kolliderar och diskuteras i cyberspace. Frågor om hästens nackposition, hur hårt en nosgrimma ska spännas, hästens värmekontroll och hästars behov av täcken, hur bettet ska sitta i hästens mun, hästens tandvård och olika metoder för att bota hästar diskuteras på internet. Debatter i sociala medier slutar inte där. De påverkar och integreras i hästars och människors vardag och normer för hur hästar ska tas omhand skapas och legitimeras i denna interaktion. Sociala medier kan vara en stor resurs för hästentusiaster. Men det är också troligt att sociala medier innehåller felaktiga uppgifter som kan leda till att ryttare tvivlar och i värsta fall avstår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns en risk för att råd som ges i sociala medier är ineffektiva eller till och med farliga för hästar och ryttare. För hästens välfärd är det därför nödvändigt att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik. För att lyckas är det avgörande att undersöka hur normer för hästhållning och hästens välbefinnande produceras, konsumeras och ges värde på Internet. I detta projekt studeras dessa normer som uttryck för stallbackskulturer.

Description in English

In recent years, questions about horse-keeping and the welfare of horses have been debated in social media. Voices of researchers, elite and leisure riders are heard and different ideas about horse-keeping meet, clash and are discussed in cyberspace. Questions concerning the horses’ head-neck position, how hard a noseband shall be tightened, the heat control of horses and their need for quilts, the position of bits in the mouth of a horse, horses’ dental care and various methods to cure horses’ diseases are discussed on internet. The debates in social media do not stop there. They affect and are integrated in horses’ and peoples’ everyday lives and norms and standards for horse-keeping are formed and legitimised in this interaction. Social media can be a great resource for horse-enthusiasts. Yet, it is also likely that social media contain incorrect information that may cause riders to doubt and, in worst case, abstain from scientific advice or proven experience. It is important that those who are involved with horses attain knowledge based on research and proven experience – there is a risk that advices given in social media are ineffective or even dangerous for horses and riders. For the welfare of horses, it is imperative to bridge the gap between research and practice. In order to succeed, it is crucial to investigate how norms for horse-keeping and the welfare of horses are produced, consumed and given value on Internet. In this project these norms are conceptualized as stable culture and the purpose of the project is to analyse stable cultures in cyberspace in Sweden and Norway.

Senast uppdaterad av Magnus Jando