Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Socialtjänsten, dess förutsättningar och sammanhang i planeringen av civilt försvar

Kontaktperson: Carin Cuadra
Ansvarig: Carin Cuadra
Samarbetspartner: Socialstyrelsen
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tidsram: 2017-01-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Projektet undersöker vad planering för civilt försvar innebär för den kommunala socialtjänsten. Projektet genomförs i samverkan med en rad kommuner som arbetar  i länsvisa grupper. Arbetsgrupperna identifierar vilka situationer och uppgifter socialtjänstens verksamheter kan tänkas stå inför men även socialtjänstens förutsättningar att planera för att kunna agera.

Med utgångspunkt i det sociala arbetets perspektiv utgår projektet från att krig och höjd beredskap befinner sig på den yttre änden av ”allriskperspektivets” kontinuum. Detta innebär att även om krig, genom att det är fråga om organiserat våld, utgör extremt svåra förhållanden förstås krig med samma kris- och katastrofteoretiska ramverk som begreppsliggör fredstida kriser. Kris förstås som ”when a community of people – an organization, a town, or a nation – perceives an urgent threat to core values or life-sustaining functions, which must be dealt with under conditions of uncertainty (Rosental, Boin, & Comfort, 1989 s. 10).

Description in English

This project explore what planning of civil defence implies for the public social services. The project is conducted in close cooperation with Swedish municipalities forming working groups in regional hubs. The groups are identifying situations and tasks social services might encounter but also prevailing prerequisites regarding planning in order to be able to act. 

From a social work perspective, civil defence and organised violence as war is seen as one of the extremes of the “all-risk-continuum”. Consequently it is read as a crisis, with Rosental, Boin and Comfort (1989) understood as ”when a community of people – an organization, a town, or a nation – perceives an urgent threat to core values or life-sustaining functions, which must be dealt with under conditions of uncertainty (p. 10)

Senast uppdaterad av Magnus Jando